7.03.2012به کدامین کناه؟!
محمدرضا یزدان پناه

اتصال سیمی به ارتباط بی سیم تبدیل شد
بهرام رفیعی
قتل ناموسی در صدرآمارهاست
بهروز صمدبیگی


اعتراض به زن کشی / عکس

مرگ پادشاه عربستان در رسانههای حکومتی
آرش بهمنیمقاله گاردین در باره سیاست رهبران ایران
مقاله اي از هافینگتون پست


کـــــــــارتـــــــــــون

طرحی از نیک اهنگ کوثر


اقدامات جدید دولت برای مقابله با گرانیها

طنــــــــــز

نوشته ابراهیم نبوی
من گاهی یادم می رود، آنکه می گویند مهره مار دارد بد است،
یا آنکه می گویند سق اش سیاه است؟ به هر حال این وزرا و 
مسوولان کشور یا مهره مار دارند، یا سق شان سیاه است، 
به محض اینکه دست روی چیزی می گذارند، فوری بالا می رود.
البته اینجا خانواده نشسته و طبیعتا من 

منظور بدی ندارم، ولی خودتان
بگوئید، این وزرای کشور چرا تا می گویند قیمت 

چیزی بالا نخواهد رفت، 
از همان فردا قیمت همان چیز می رود بالای برج میلاد.
مثلا همین آقای رئیس جمهور، ادامه

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information