9.10.2012
سید کریم در تل اویو

تصاویر دیدنی 

به انتخاب خوب پسر
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

واقعا شرم آور است
 تا به کی کوته بینی

به انتخاب افرودیتا شادی


زن: چه معنی میده که شهادت من نصف
 شهادت مرد ارزش داره ؟
آخوند: یادت رفته قبل اسلام شما رو 
زنده به گور می کردن ؟
زن : چرا تو سوره نساء به شوهرم
 اجازه داده منو کتک بزنه ؟
آخوند: یادت رفته قبل اسلام شما رو
 زنده به گور می کردن؟
زن: واسه چی حق ارث من
 نصف حق ارث مردهاست؟
آخوند: یادت رفته قبل اسلام شما رو 
زنده به گور می کردن؟
زن : واسه چی امام اول تو نهج البلاغه 
گفته زنها ناقص العقل اند؟
آخوند: معلوم میشه یادت رفته قبل اسلام
 شما رو زنده به گور میکردن ؟
زن: خوب واسه چی امام اول 
گفته با زنها مشورت نکنید؟
آخوند: شما واقعا یادت رفته قبل اسلام 
شما رو زنده به گور می کردن ؟
زن : ای بابا این دین شما اصلا 
واسه زنها ارزش قائل نیست !
آخوند: یادت رفته بهشت زیر پای مادرانه ؟
زن: برو بابا بهشت ارزونی خودت ،
 من احترام می خوام!
آخوند: پس معلوم میشه یادت رفته قبل اسلام 
شما رو زنده به گور می کردن.
زن : اگه زنده به گور می کردن 
پس خدیجه و آمنه و حلیمه و
 سمیه و صدتا زن دیگه که داستاناشون
 در صدر اسلام اومده از کجا اومدن ؟
آخوند : همین سوالا رو می پرسی که
 اسلام میگه شما ناقص العقلی.
زن : خوب اگه زنده به گور می کردن
نسلشون چطوری گسترش پیدا میکرده ؟
آخوند : پس معلوم میشه تو
 احترام به مقدسات حالیت نیست.
زن : مگه من بی احترامی کردم ؟ 
دارم از حق خودم دفاع می کنم
آخوند : ای زن کافر می خوای منم از حقی
 که اسلام به من داده برای غنیمت 
گرفتن تو استفاده کنم ؟
زن: : ....


**********************

و به اینگونه خداوند زن را افریدبه انتخاب مریم خزائلی گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net


از هنگامی که خداوند مشغول خلق زن بود، شش روز میگذشت.

فرشتهای ظاهر شد و گفت: "چرا این همه وقت صرف این یکی

 میفرمایید؟"

خداوند پاسخ داد
"دستور کار او را دیدهای؟

باید دویست قطعه متحرک داشته باشد، که همگی قابل جایگزینی باشند.

باید بتواند با خوردن چائی تلخ بدون شکر و غذای شب مانده کار کند.

دامنی داشته باشد که همزمان دو بچه را در خودش جا دهد و وقتی از 
جایش بلند شد ناپدید شود.

بوسهای داشته باشد که بتواند همه دردها را، از زانوی خراشیده گرفته 
تا قلب شکسته، درمان کند."

فرشته سعی کرد جلوی خدا را بگیرد.

"این همه کار برای یک روز خیلی زیاد است
باشد فردا تمامش بفرمایید."

خداوند گفت : 

"نمی شود!!

چیزی نمانده تا کار خلق این مخلوقی را که
 این همه به من نزدیک است، تمام کنم.

از این پس می تواند هنگام بیماری، خودش را درمان کند،

یک خانواده را با یک قرص نان سیر کند و یک بچه پنج سال را وادار 
کند دوش بگیرد."

فرشته نزدیک شد و به زن دست زد.گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net
"اما ای خداوند، او را خیلی نرم آفریدی."

"بله نرم است، اما او را سخت هم آفریدهام.

تصورش را هم نمیتوانی بکنی که تا چه حد 
میتواند تحمل کند و زحمت بکشد."

فرشته پرسید

"فکر هم میتواند بکند؟"

خداوند پاسخ داد

"نه تنها فکر میکند، بلکه قوه استدلال و مذاکره هم دارد."

آن گاه فرشته متوجه چیزی شد و به گونه زن دست زد.

فرشته پرسید

"اشک دیگر برای چیست؟"

خداوند گفت

"اشک وسیلهای است برای ابراز شادی، اندوه، درد، 
ناامیدی، تنهایی، سوگ و غرورش."

فرشته متاثر شد

"شما فکر همه چیز را کردهاید، چون زنها واقعا حیرت انگیزند."

زنها قدرتی دارند که مردان را متحیر میکنند.

همواره بچهها را به دندان میکشند.

سختیها را بهتر تحمل میکنند.

بار زندگی را به دوش میکشند،

ولی شادی، عشق و لذت به فضای خانه میپراکنند.

وقتی خوشحالند گریه میکنند.

برای آنچه باور دارند میجنگند.

در مقابل بیعدالتی میایستند.

وقتی مطمئناند راه حل دیگری وجود دارد، نه را نمیپذیرند.

بدون قید و شرط دوست میدارند.

وقتی بچههایشان به موفقیتی دست پیدا میکنند گریه میکنند.

وقتی میبینند همه از پا افتادهاند، قوی و پابرجا میمانند.

آنها میرانند، میپرند، راه میروند، میدوند که نشانتان بدهند
چه قدر برایشان مهم هستید.

قلب زن است که جهان را به چرخش در میآورد

زنها در هر اندازه و رنگ و شکلی موجودند و میدانند که 
بغل کردن و بوسیدن میتواند هر دل شکستهای را التیام بخشد.

کار زنها بیش از بچه به دنیا آوردن است،

آنها شادی و امید به ارمغان میآورند. آنها شفقت و فکر نو میبخشند

زنها چیزهای زیادی برای گفتن و برای بخشیدن دارند.

خداوند گفت: "این مخلوق عظیم فقط یک عیب دارد!"

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
فرشته پرسید: "چه عیبی؟"

خداوند گفت

"قدر خودش را نمی داند . . ."  **************************
 معجزه از نوع اسلامی
 به اتخاب مریم خزائلی

یک فرد ایتالیایی به امام ( ره ) گفت: مسیح مرده زنده می کرد, عصای موسی تبدیل به مار می شد
اما شما و اسلامتان هیچ معجزه ای ندارید. دین که بدون معجزه نمی شود!
امام فرمود : آیا زبان اسپانیایی بلدی؟ ایتالیایی گفت خیر. امام کتابی به زبان اسپانیایی به وی
داده و گفت: روزی سه بار صبح ظهر و شب , بیست صفحه از این کتاب را بخوان!
ایتالیایی گفت: مگر دیوانه ام کتابی را که نمی فهمم بخوانم؟
امام فرمود: معجزه ی ما این است که جهارده قرن تمام, مردم کتابی را با ذوق و شوق تمام 
میخوانند که نمی فهمند و بدون وضو هم به آن دست نمی زنند.
ایتالیایی نعره ای خفیف زده و کتاب اسپانیایی را قورت داد!
****************
همبـــــــــازی
به انتخاب خوب پسر

در دل ما کودکان ، رنگ و نژاد در کار نیست
بین ما ، نفرت و نادانی چنان دیوار نیست
کس ، ز همبازی خود در شرم و یا بیزار نیست
در میان ما کسی شایسته آزار نیسترود و مرداب
به انتخاب الیزا شادنیا

                                                             مـرداب  بـه رود گفـت :
چـه کـردی کـه زلالــــی ....؟!؟!
رود جـواب داد :
 گذشتـم ....؟!؟!


*****************

شرح مکاتب ( ایدیولوژیهای ) بشری
 به زبان ساده تر


به انتخاب مریم خزائلی

سوسیالیسم: دو گاو دارید، یکی را نگه می دارید،
دیگری را به همسایه خود می دهید.
کمونیسم: دو گاو دارید، دولت هر دو آنها را می گیرد
 تا شما و همسایه تان را در شیرشان شریک سازد.
فاشیسم: دو گاو دارید، شیر را به دولت می دهید.
 دولت آنرا به شما می فروشد.

کاپیتالسم: دو گاو دارید، هر دو آنها را می دوشید،
 شیر ها را بر زمین می ریزید تا قیمت ها همچنان بالا بماند.

نازیسم: دو گاو دارید، دولت به سوی شما تیراندازی
 می کند و هر دو گاو را می گیرد.

آنارشیسم: دو گاو دارید، گاو ها شما را می کشند 
و همدیگر را می دوشند.

سادیسم: دو گاو دارید، به هر دوی آن ها تیر اندازی
 می کنید و خودتان را در میان ظرف شیر ها می اندازید.

آپرتهاید: دو گاو دارید، شیر گاو سیاه را به سفید 
می دهید ولی گاو سفید را نمی دوشید.
دولت مرفه: دو گاو دارید، آنها را می دوشید و
 بعد شیرشان را به خودشان می دهید تا به نوشند.

بوروکراسی: دو گاو دارید، برای تهیه شناسنامه آنها 
هفده فرم را در سه نسخه پر می کنید ولی وقت ندارید
 شیر آنها را بدوشید.

سازمان ملل: دو گاو دارید، فرانسه شما را از دوشیدن
 آنها وتو می کند. آمریکا و انگلیس گاو ها را از شیر دادن
 به شما وتو می کنند. نیوزلند رای ممتنع می دهد.
 چین و روسیه هم باج میگیرن!

ایده آلیسم: دو گاو دارید، ازدواج می کنید
همسر شما آنها را می دوشد.

رئالیسم:دو گاو دارید، ازدواج می کنید، اما 

هنوزهم خودتان آنها را می دوشید.

رمانتیسم: دو گاو داریم، عاشق هم می شوند.

متحجریسم: دو گاو دارید، زشت است
 شیر گاو ماده را بدوشید.

فمینیسم: دو گاو دارید، حق ندارید 
شیر گاو ماده را بدوشید.

پلورالیسم: دو گاو نر و ماده دارید، از هر کدام 
شیر بدوشید فرق نمی کند.
لیبرالیسم:دو گاو دارید، آنها را نمی دوشید
 چون آزادیشان محدود می شود.
دموکراسی:دو گاو دارید، از همسایه ها رای 
می گیرید که آنها را بدوشید یا نه.


نقـــــــــاشی با
مــــــــــــــــداد 

به انتخاب مریم خزائلی


****************


پیام خداوند یکتا پرست 

به ما مشرکان ادم پرست 

به نام خودم و نه 
به نام هیچکس دیگر
داویدبه انتخاب مهناز کریم اقائی


فرض کنید من اصلا وجود ندارم ؛ برويد مثل آدم زندگي تان را بکنيد و اين قدر داستان و شعر درست نکنيد
خودتان نماینده های من را درست کرده ايد که کاسبي کنيد و سر همديگر را کلاه بگذاريد ، چرا پاي من را وسط مي کشيد ؟
اگر من خدايم چرا موسي را بفرستم بگويم شنبه را تعطيل کند و عيسي را بفرستم بگويم يک شنبه را و محمد را بفرستم بگويم جمعه را ؟
چرا کاري کنم که عيسوي شرابش را در کليسا بنوشد و مسلمان به جاي شراب شلاق بخورد ؟
چرا یکی چادر بکنه سرش یکی تاپ به تنش ؟
چرا یکی با امام حال کنه یکی با پیغمبر . یکی با خیالش ؟؟؟!!! چرا یکی بشه خاتم بقیه باشن با ماتم ؟؟
اگر من با نام دین وجود دارم و اين قدر مهربان هستم که همه دين ها مي گويند چرا بيشتر تلفات تاريخ و جنگ ها در تاريخ با نام دين و انجام تکليف ديني و هدايت مردم و بردن مردم به بهشت صورت گرفته است ؟
فکر کردین اونا که مردن تو بهشتن یا جهنم ؟
اصلا فکر کردین تکلیف اونا که قبل از عیسی و موسی ومحمد و علی مردن چی میشه ؟
اگر من این خدا بودم چرا اين همه آدم کج و معوج به اسم من روي زمين خدايي مي کنند و کليد بهشت مي فروشند و يا دنيا را براي مخلوقات من (؟!) جهنم کرده اند ؟
خدايي که به عبادت محتاج باشد ، خدايي که قسم بخورد جهنمش را از نافرمانان پر مي کند ، خدايي که فقط محبان علي را به بهشت راه بدهد و بقيه پيامبرانش بشوند زرشک ، خدايي که مي گويد زمين آزمايشگاه است و آدم ها موش آزمايشگاهي و تمام آن چه که در زمين حرام کرده را در بهشت وعده مي دهد من نيستم
برويد مغزتان را بکار ببريد و بيخود بي عرضگي هايتان را به اسم اين که من چيزي مي دانم که شما نمي دانيد نگذاريد
اگر نمي توانيد از پس گردن کلفت هايتان بر بيائيد چرا پاي من را وسط مي کشيد ؟ نخير ؛ قرار نيست من در آن دنيا حساب لات و لوت هاي دنيا را برسم
اگر عرضه داريد خودتان از خجالتشان در بيائيد و الکي خودتان را بچه مثبت هاي بي عرضه بهشت معرفي نکنيد
يعني چي دست روي دست مي گذاريد و منتظران فلان و بهمان مي شويد. آقا جان قرار نيست کسي را بفرستم.مفهوم شد ؟
همه شماها چند ميلياردي سلول خاکستري در آن مغزهايتان داريد ، بکارش ببريد و بجاي تسبيح و استخاره انداختن ، از اين سلول ها استفاده کنيد تا فاسد نشود
اگر در قدرت طلبي و فريبکاري روي مزرعه حيوانات را هم سفيد کرده ايد و به همه دنيا گند زده ايد چرا مي گوئيد قضا و قدر من است ؟ يعني اگه من خدا بودم اندازه مدير گوگل هم عرضه نداشتم يک دم و دستگاه درست و حسابي راه بندازم که هم کارمندش راضي باشد هم مصرف کننده اش ؟
چرا پولتونو بیخودی به مسجد و کلیسا اهدا میکنید! باور کنید من راضی به این کار نیستم. من بیشتر خوشحال میشدم اگر پولتونو به جاهایی که واقعن احتیاج دارند بدین. دورو بر خودتونو نگاه کنین. مسجد و قبرها و کلیساهای با گنبد طلا به پول شما احتیاج دارن یا مراکز فرهنگی، بیمارستانها، مدارس و یتیمخانه ها؟ باور کنین نمایندگان واقعی من در این مکانها هستند نه در مسجد و کلیسا! یک کمی به بقیه آدمها هم فکر کنید که دور و برتون هستند و محتاج تا همه بدبختیها پاک شه و دیگه احتیاج به قبر این و اون پیدا نمیکنین و بهشون فکر نمیکنید و وقتش رو ندارید؟ اصلا مگه من دیوونه ام برای خودم خونه درست کنم و اونهمه بیکار پولدار از خدا بیخبر رو جمع کنم تا پولاشون رو بدن به یه عده دیگه . خونه من تو قلب همه شماهاس.
وضع دعا و نفرين هايتان هم از همه بدتر است !بهتان گفته باشم
که٪۹۹.۹۹
درصد اين دعاها
Spam
است و اصلا در
Mail Box
من ظاهر نمي شود . آخر يعني چي ؛ خدايا همه را خوشبخت کن ؟
من به شما عقل دادم که فکر کنید 
من به شما دست دادم که عمل کنید 
پا دادم که حرکت کنید و چشم دادم که ببینید و گوش و حس و بینی و ... همه را دادم که خودتان تصمیم بگیرید و انجام دهید و بسنجید و بفهمید . همه را ندادم که خودم دست به کار مستجاب کردن دعا و استخاره کردن و قانون گذاشتن و قانون اجرا کردن و مجازات کردن و پاداش دادن باشم
شما فکر کردید من اینقدر بی ثباتم که هر دینی رو به مزاق یکی و دلخوشی دیگری وضع کنم . و هر دفعه یه قانون جدید و متضاد با قانون قبلی بگذارم
یه کم از عقلتون استفاده کنید
عقل عقل عقل


از مولانا
به انتخاب کیمیا نیک نفس


نه سلامم  نه علیکم 
نه سپیدم   نه سیاهم
نه چنانم که تو گویی
نه چنینم که تو خوانی
و نه آنگونه که گفتند و شنیدی
نه سمائم  نه زمینم
نه به زنجیر کسی بستهام و بردۀ دینم
نه سرابم
نه برای دل تنهایی تو جام شرابم 
نه گرفتار و اسیرم 
نه حقیرم
نه فرستادۀ پیرم
نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم
نه جهنم نه بهشتم
چُنین است سرشتم
این سخن را من از امروز نه گفتم، نه نوشتم
بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم ...
گر به این نقطه رسیدی
به تو سر بسته و در پرده بگویــم
تا کســی نشنـود این راز گهــربـار جـهان را
آنچـه گفتند و سُرودنـد تو آنـی 
خودِ تو جان جهانی
گر نهانـی و عیانـی 

تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی

تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقی

تو خود اسرار نهانی
تو خود باغ بهشتی


تو بخود آمده از فلسفۀ چون و چرایی
به تو سوگند
که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی در همه افلاک بزرگی
نه که جُزئی
نه که چون آب در اندام سَبوئی 
تو خود اویی  بخود آی
تا در خانه متروکۀ هرکس ننشـــینی و
بجز روشنــی شعشـعۀ پرتـو خود هیچ نبـینـی
و گلِ وصل بـچیـنی....به انتخاب ودیه کردبچه

پیشرفت و ترقی همه ملت ها جدا از نوع حکومت و ساختار سیاسی، رابطه مستقیمی به نوع فرهنگ، خصوصیات فردی و گروهی مردم دارد. وجود برخی خصایص منفی و نابهنجار در بین انسانها بطور غیر قابل انکاری میتواند در مسیر رشد و پیشرفت جوامع تاثیری شگرف برجای بگذارد. این ویژگی های منفی با نهادینه شدن در فرهنگ و زندگی روزانه موانع بزرگی بر سر راه تغییرات مثبت اجتماعی و سیاسی بر جای میگذارند. صفاتی که عمدتاً ارتباطی به نوع حکومت نداشته و معمولاً ریشه در تربیت، شخصیت و اعتقادات مردم دارد. در ادامه به مجموعه ای از این فاکتورها اشاره میکنیم:

درغگوئی - ریاکاری ـ چاپلوسی ـ حسادت - تنگ نظری - دنیاپرستی - ساده لوحی - خودخواهی - تجمل گرائی - ثروت اندوزی - فریبکاری - شخصیت پرستی - خرافه پرستی .....
تابلوهای ممنوعه

به انتخاب مریم خزائلی
هما ارکانی

با نقاشیهای رنگ و روغناش مشکلات 

و معضلات نسل جوان را آشکار میکند. نقاشیهای 

او فریاد نسل جوان در هیاهوی سیاست و دین است
تابلوهای هما ارکانی قربانی خودسانسوری گالریها
 شده و دیگر به نمایش درنمیآیند.
پانی مونروهما ارکانی این اثر خود را "پانی مونرو" نامگذاری کرده

 است. این تصویر همچون آینهای است که در آن تاثیر 

هالیود و ستارگانی چون مرلین مونرو بر روی نسل جوان
 ایرانی را بازتاب میدهد.بحران هویت
بحران هویت یکی از رویکردهای اصلی

 آثار هما ارکانی است.باربی محجبه
تلفیق دو هویت کاملا متفاوت در یک تصویر

این رویکرد اجتماعی در جامعه ایران مورد توجه 

جامعهشناسان نیز قرار گرفته است.


نقد بدون فاصله
یکی از این چهار شخصیت خود نقاش است
در حقیقت نقد هما ارکانی نگاه با فاصله نیست، 
بلکه خودش نیز بخشی از نقد اجتماعیاست.رسالت هنرمند
هما ارکانی میگویدبه نظر من هنرمند رسالتی

 دارد که آن رسالت حتماً باید در کارهایش نمایش داده

 شود. من رسالتم را در نمایش اوضاع کنونی میدانم

 که میتواند سوپاپی باشد برای تلاطمی که در 
وجودم هست
سرگشته میان سنت و دنیای مدرن


هنر او نشانگر عصیان نسل جوانیاست که 

از یک سو اسیر سنت شده ولی
نگاهش به دنیای مدرن است.


تلاش برای نشان دادن 

مشکلات نسل جوان

هما ارکانی متولد ۱۳۶۲ (۱۹۸۵ میلادی) در تهران است.

 او با نقاشیهای رنگ و روغناش تلاش دارد که مشکلات
 و معضلات نسل خود را اشکار میسازد

دنیای دو شخصیتی دختران جوان
در جامعه و در بیرون طبق سنت،
 ولی در پارتیها و محافل خصوصی
 بندها را پاره میکنند و این موجب 
شکل گیری شخصیتی دوگانه شده است

چهره، برای بیشترین ابراز وجود

طبق قوانین اسلامی در ایران، زنان فقط اجازه دارند 

صورتشان را در معرض دید قرار دهند و دختران

 جوان میخواهند با استفاده از این حداقل امکان، 
بیشترین جلوهگری را داشته باشند.

الگوهای زیبایی

سالانه بیش از ۶۵ هزار جراحی بینی و در 

کنار آن هزاران جراحی گونه، فک و لب 

در ایران صورت میگیرد.

هالیوود در جمهوری اسلامی

بیشتر این جوانان به تقلید از ستارههای فیلمهای

 هالیوودی که از طریق ماهواره میبینند خود را لاغر

کرده و با صرف ساعتها وقت و مصرف بی رویه 
مواد آرایشی موهایشان را بلوند 
و پوستشان را قهوهای میکنند.


چشمها واقعیت را میگویند

هما ارکانی با عکاسی از دوستانش شروع کرد

وی بعدها با دقت در چهرهها متوجه شد که علیرغم

 شور و نشاط ظاهری دوستانش، در چشمهای همه
 آنها، بار سنگینی نهفته است.
نسل فراموش شده
هنرمند جوان به این نتیجه رسیده است که در 
هیاهوی سیاست و دین کسی به نسل جوان و 
خواستههایش توجهی ندارد
انگار که آننها فراموش شدگانند

 

صدای نسل فراموش شده

هما ارکانی خواسته که فریاد این نسل باشد

وی با استفاده از عکسهایش نقاشیهایی آفریده 

که در آنها با هنرمندی تمام سعی در بازنمایی
 خواستهای نسل خودش دارد.

 

دوگانگی شخصیت

بسیاری از جوانان این نسل هم برای امکان

 زندگی در جامعه دینی، شخصیتهای گوناگونی

 از خود ارائه میدهند.
خودسانسوری گالریها
علیرغم برگزاری چندین نمایشگاه نقاشی در ایران،
 هما ارکانی بعدها دیگر امکان برگزاری نمایشگاه 
کارهایش را پیدا نکرد

تلاش با امید
علیرغم محدودیتها، هما کماکان
 به خلق اثار هنریاش مشغول است.

*************************


تست خودشناسی
به انتخاب Zhalan
این یک آزمون بسیار جالب است. خود دکتر فیل مکگرا(روانشناس معروفی که مجری یک برنامه فوقالعاده پرطرفدار تلویزیونی است) در این آزمون نمره ۵۵ گرفته است. او این آزمون را روی اپرا وینفری، مجری معروف برنامه تلویزیونی، انجام داده که نمر ۳۸ گرفته است


************************
حیرت اور است! 
به انتخاب مژگان هارونی***************
*********************
دانشمندان دانشگاه تگزاس قاتل 
سرطان سینه را شناسایی كردند
به انتخاب افرودیتا شادی

من این گزارش را با اینکه ارزو دارم پرفایده باشد
 تایید و یا تکذیب نمیکنم، تحقیق به عهده خودتان 


دو میوهای كه قادر به از بینبردن مهاجمترین نوع سرطان
 هستند توسطدانشمندان دانشگاه تگزاس شناخته شدند

*به گزارش 'هلث'، HELTH آلو و هلو قادر به انهدام مهاجمترین نوع سلولهای سرطان سینه هستند. این دو میوه خطرناكترین سلولهای سرطانی را ازبین می برند ولی جالب 
است بدانید كوچكترین آسیبی به سلولهای سالم مجاور وارد نمیكنند.*
*طبق گزارش محققان دو پلی فنول ( مواد شیمیایی گیاهی
منجر به مرگ سلولهای سرطانی میشوند. فنول ها تركیبات
 آلی هستند كه به طور خاص در میوهها یافت میشوند.*
*آنتیاكسیدانهای موجود در آلو و هلو و همچنین زغالاخته 
و تمشك برای درمان سرطان بسیار مفید هستند و استفاده 
از این منابع طبیعی درمانی توصیه میشود.*
*مزیت این روش نسبت به شیمی درمانی در این است كه 
استفاده از این دو ماده غذایی بر خلاف شیمیدرمانی 
هیچ آسیبی به سلولهای سالم وارد نمی كند.*
در ادامه دوستی توصیه میکرد که مخلوط عصاره سیب گلاب
و چغندر و هویج بصورت ممتد میتواند در بهبودی سریعتر  بیماران سرطانی مؤثر باشد. فال حافظ اماده 
  نیت کنید و بعد فیلم را باز کنید

 شایدم تکراری اما هنوز بامزه

به انتخاب ژوزف اشوریپاسداره با نامزدش ميره كافي شاپ ،
 گارسون مياد ميگه : چي ميل داريد براتون بيارم؟ 
دختره ميگه : دوتا كافه گلاسه لطفاً 
. پاسداره با عجله ميگه : دوتا هم واسه من بيارين


سلام ببين مي توني پول جور کني ايران خودرو
 به مناسبت عید فطر فروش ويژه گذاشته :پژو  ۲۰۶ وديعه
   صد هزار تومن. ماهيانه   ۲۰۰۰۰ تومان.
 تحويل :همزمان با ظهور آقا ...


به وزیر کشاورزی نظام ( تو سربازی زمان شاه ) گفتن
لطفا اين اتوبوس دوطبقه را پارك كن
گفت: آي به چشم. حسابي پاركش ميكنم
فردا كه آمدند ديدند طبقه اول را مفصل چمن كاشته 
و طبقه دوم را سرتاسر گلكاري كرده!


به يكي گفتند وجه تشابه ژيان با پيژامه چيه؟ 
گفت با هيچكدام تا سر كوچه نميتوان رفت.


حسنی امام جمعه ارومیه با هواپيما مياد تهران،
 تو فرودگاه به رفيقش ميگه: اگه ميدونستم 
اينقدر نزديكه با ماشين ميومدم!

 بچه اخوندی ميره مسابقة قرائت قرآن، 
شلوار ورزشي ميپوشه!


حراست از دنشجوئی که میخواسته وارد دانشگاه بشه
 شک برش میداره که مسلمون نباشه برای امتحان 
ازش میپرسه: پيغمبر کي به رسالت رسيد؟ 
ميگه: نميدونم، من سيد خندان پياده شدم


از فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ميپرسن:
 امام اول كيه؟ يخورده فكر ميكنه، 
ميگه: بابا يك راهنمايي بكنيد... 
ميگن: شمشيرش معروفه..
 ميگه: آها... ZORO!


خامنه یی ميره مكه. وقتي برميگرده رفقاش ميپرسن
تعريف كن چجوريا بود؟ 
ميگه: خيلي سنگ خوردم ولي بلاخره تونستم
 بوسش کنم!


گشت به یه کلیمی ایرونی گیره میده، ازش میپرسن:
 چهارده معصوم رو ميشناسي؟
ميگه:آره. ميگن اسم ببر
ميگه: به اسم نمي شناسم به قيافه مي شناسم.


يکی که خدا دوستش داره ميره
 قهوه خونه ۲ تا ۵ تا ۱۵ تا چايی 
میخوره
قهوه خونه چيه شاکی ميشه 
ميگه : بابا خسته نشدی اين همه چايی خوردی؟ 
غضنفر ميگه : راست میگی واللا قربونت يه چايی
 بيار بخوريم خستگيمون در بره!


خدا زمين و آسمان را آفريد گفت: چه زيباست
مرد را آفريد گفت: چه زيباست
زن را آفريد گفت: عيب نداره آرايش ميکنه خوشگل ميشه 


 پسره میره مغازه میگه: آقا واسه روز ولنتاین یه 
کارت تبریک دارین که روش نوشته باشه 
«عزیزم تو تنها عشق من هستی»؟ یارو میگه : بله.
 پسره میگه  پس بی زحمت  ۱۶ تا لطف کنید.


بسیجی اولي: حسيني؟ جناب سروان بهت مرخصي داد بالاخره؟
بسیجی دومي: نه! هرچي بشش التماس كِــردُم كه بايد برُم 
شهرستون عروسي خالومون، تو جلدش نرفت كه نرفت
گفت كه بايـِــد بُموني اين هفته سرمون شلوغه
 روز عشاقه و بایدعشاق رو بگيريم بندازيم تو مينيبوس!

نماینده بخت برگشتگان لرستان در مجلس اسلامی 
ميخواسته به فلسطينيا كمك كنه، 
براشون سنگ پست ميكنه!

يه مرغه قرص اكس ميخوره اسرائيليها ميگیرنش.
 دليلش رو ميپرسن ميگن: اين مرغه همينطور كه
 راه ميرفته مدام مي گفته: قدس قدس قدس ...

فرمانده حزب الله تهران زنگ میزنه فلسطین
 زود قطع میکنه 
ازش دلیلش رو میپرسن
 میگه: می خواستم ببینم هنوز اشغاله یا نه.

کشتی گیر ایرانی زن اسرائیلی میگیره
 اما به زور دولت متحجر اسلامی
رو تشک حاضر نمیشه!

پسر احمد خاتمی امام جمعه تهران میره مسابقه ی قرآن،
 سوره ی بنی اسرائیل بهش می افته انصراف میده!هميشه مثل آفتابه قابل اعتماد باش تا
 مردم همه چيزشان را به تونشان دهند!!!!

یاروه میره حج برعکس دور کعبه میچرخه .
 بهش میگن: چرابرعکس؟ میگه شمادنبال 
خدا کنید من ازاینور میگیرمش!!!!

تو مرکزانتقال خون از یاروه میپرسن يكماه اخیر رابطه جنسی
پرخطر داشتی؟ میگه آره، رفته بودم خونه دوست دخترم،
هر لحظه ممکن بود باباش بیاد!!!!؟

یاروه ميره جهنم بهش ميگن تو كه نماز ميخوندى اينجا 
چكار ميكنى؟ یاروه ميگه افکار نجس وسطش رو جدى نميگرفتم!!!!

از سال آينده كتاب فارسي اول دبستان
هر شهر مطابق با فرهنگ همان شهرمي شود
 تهران:كبري با دوست پسرش در باران آمد.
زاهدان:كبري  ترياك در دست آمد
رشت:كبري رفت و تا صبح نيامد.
اصفهان:كبري رفت گرسنه آمد
.یه جایی از ایران:كبري رفت نفهميد كي آمد
. از یه جای دیگه ایران:كبري تو اين مونده 
كه اصلا رفته يا نه!!!!؟
  
آخرين ويرايش شعر سعدى:
بجزقوم شوهر که ويرانگرند، 
بنى آدم اعضاى يکديگرند!!!!!!؟!
  
شاباش چيست؟عملي عاميانه براي وحشي
 كردن شخصي كه در حال رقص است!!!!!!؟

زلزله مياد
دختره از پشت بام  مي افته تو بغل یاروه.
یاروه ميگه:دمشون گرم !هنوز زلزله تموم
 نشده كمكهاي جنسي رسيد!!!!؟

                                
بسیجیه میره لاس وگاس ، زنگ می زنه به 
خانمش میگه : فکر کنم شهید شدم ؟
خانمش میگه چرا ؟ 
میگه آخه اینجا بهشته


به يارو میگن بنی آدم اعضای
 یکدیگرند یعنی چی؟ 
 میگه یعنی خواهرت جیگر منه


به يارو میگن با ( مینا و تینا ) جمله بساز ، 
 میگه من می رم خونه مامانمینا ، 
تو هم برو خونه مامانتینا


به پیرزنه میگن : ننه شوهرت بدیم یا 
بفرستیمت مکه ؟  میگه
ننه ، مکه که فرار نمیکنه !


به یه نفر میگن یه جمله بگو که ۳ تا دروغ 
توش باشه ، میگه

دانشگاه   آزاد   اسلامی


به يارو میگن چرا زنتو با چاقو كشتی ؟
 میگه : والا وضع مالیمون خوب نبود 
که تفنگ بخریم


يارو میره مهمونی  وقتی میاد بیرون 
می بینه کفشاش نیست  میگه
 ۴ حالت داره
 ۱ - یا نیومدم مهمونی ؟  
۲ - یا بدون کفش اومدم
 ۳ - یا اومدم و رفتم ؟ 
 ۴ - یا بعدا میام !

افرین به این پشت کاری


بزرگترین شوخی قرن
به انتخاب ال ایرانی

آیا تا به حال به شهرک شهید محلاتی سری زده اید؟ 

آیا بنای یادبود این شهرک را از نزدیک دیده اید؟ 

آیا از خودتان پرسیده اید که چرا گنبد فلزی به این بزرگی
 ساخته شده اما دو سال است که ادامه فعالیت 
برای تکمیل این بنا متوقف شده است؟ 

آیا ترکیب گنبد فلزی بزرگ و جرثقیل قرار گرفته
 در زمین این بنا برایتان عجیب نبوده؟ 

اهالی شهرک شهید محلاتی بی شک پاسخ این 
سؤال ها را می دانند. اما شاید هم محله ای
 های دیگر از آن بی خبر باشند. پس برای آنهایی
 که این گنبد را ندیده اند بزرگ ترین طنز 
تصویری قرن را توضیح می دهم
همان طور که در عکس می بینید مقبره ای فلزی
 و بسیار بزرگ با اسکلتی کاملاً مدرن که بی 
تردید هزینه هنگفتی را در برداشته، ساخته شده است، 

در عکس جرثقیل بزرگی هم دیده می شود
 که البته هیچ کدام از اینها وارونه نیست

وارونه ترین قسمت قصه ما این است که جرثقیل

در کنار اسکلت گنبد قرار ندارد. بلکه سازندگان باهوش
 این بنای بزرگ ابتدا جرثقیل را در مرکز گنبد قرار
 داده اند و بعد شروع به ساختن گنبد کرده اند همین
 طور که گنبد اوج می گرفته جرثقیل هم کم کم در
 آن حبس می شده تا اینکه بالاخره یک روز ساخت 
اسکلت گنبد تمام می شود و… . از اینجا به بعد 
چشمتان را ببندید و به کمک قوه تخیلتان تصور کنید
همه نفس راحتی می کشند، فریاد شادی از نهاد 
کارگران و کارگزاران این بنا بلند می شود، همه به
 هم خسته نباشید می گویند، خیلی ها لبخند رضایت
 بر لب دارند و با آستین پیراهنشان عرق پیشانی را 
خشک می کنند. در میان همهمه و فریادهای شادی 
یکباره سکوتی سنگین در فضای ان محل حاکم 
می شود. همه مات و مبهوت به گنبد و جرثقیل 
نگاه می کنند


http://www.img.4jok.com/images/qvj9w0cp06d0o7l6ou6.jpg
http://www.img.4jok.com/images/o2tth2gcg347cugji2f5.jpg
http://www.img.4jok.com/images/b42vrq7ff5rkw1u0yyl9.jpg
http://www.img.4jok.com/images/f9z8jux18qyzdhxnmty.jpg

ضربان قلب کارفرمای پروژه کند می شود.. هیچ
 کس جرئت حرف زدن ندارد. در این سکوت یک 
کارگر ساده با صدای بلند سؤالی می 
پرسد: «حالا جرثقیل را چطور بیرون بیاوریم؟» این 
سؤال، سؤالی است که حدود دو سال است 
 هیچ کس نتوانسته به آن پاسخ دهد

شایعه
شایعه هست كه تمامي اجزا اين دكل ها از هم جدا شده اند 
و منطق كاربرد اين دكلها همين قطعه قطعه شدن اونها بوده 
است كه اجازه ميداده براحتي برافراشته بشن و به راحتی 
هم برکنار بشن

**************************


باغ شاهزاده ماهان كرمان
به انتخاب سوسن حلیمی / انگلستان
باغ زیبای شاهزاده ماهان که به گوشه ای از بهشت
 در کویر کرمان شهرت یافته است به عنوان یکی از 
شاهکارهای باغ های سنتی پارسی در فهرست

 آثار جهانی قرار گرفته است.


www.sohagroup.com
www.sohagroup.com
www.sohagroup.com
www.sohagroup.com
www.sohagroup.com
www.sohagroup.com

www.sohagroup.comNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information