9.15.2012
صعود دلار - طرحی از مانا نیستانیپیام رئیس جمهور محترم اسرائیل به
مناسبت فرارسیدن سال
 نو یهودیان * روش هشانا  * ۵۷۷۳پیام وزارت خارجه کشور اسرائیل 
به مناسبت فرارسیدن سال جدید 
یهودیان * روش هشانا ۵۷۷۳ *


سال نیکی را برای همگان ارزو میکنیم


            

            

            

            

            

            

       

            

        


مقامات لیبی می گویند در پی خشونت هایی که منجر به
 کشته شدن سفیر آمریکا در این کشور شد،
 عده ای را دستگیر کرده اند.

ابراهیم نبوی
ساعت سیزده و پنجاه و هشت دقیقه روز دوشنبه، بیست شهریور ۱۳۹۱. تهران. دفتر رئیس قوه قضائیه، چهارمین نشست سران قوا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب وارد دفتر می شود و در را می بندد. قبل از او برادران لاریجانی هم به ترتیب همین کار راکرده بودند و در را بسته بودند.
مش حسن در را باز می کند، یک کامیون واردمی شود.

ساعت شانزده و چهل و سه دقیقه، همان روز،همان جا
در باز می شود. مردی با قامت درختچه اکالیپتوس از در خارج می شود. خبرنگاران به سمتش می روند.
یکی از خبر نگارها (در حالی که سعی میکند خودش را به مموتی برساند): چه اتفاقی افتاد؟
مموتی در کمال خونسردی: اتفاق بدی نیفتاد،بحثهای مختلفی از جمله مسائل داخلی و خارجی به بحث و تبادلنظر گذاشته شد.
)  خبرنگاران می خندند... خب چکار کنند؟ خنده دار است.)
یکی دیگر از خبرنگاران (در حالی که سعی می کند نخندد): شما سه نفر چهار ساعت در آن اتاق، پشت درهای بسته چکار می کردید ادامه

نیک آهنگ کوثر


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information