9.16.2012

در روزهای اخیر و در سالگرد یازده سپتامبر موجی ازتحرک و وحشی گری جریانات اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بالا گرفته است. بهانه این چماق چرخانی ها انتشار ویدئویی مبتذل علیه مقدسات اسلامی در اینترنت است که مواضع آن بشدت راسیستی و به همان اندازه اسلام سیاسی ارتجاعی  است.


هجوم اوباش اسلامی در شکل تظاهرات های باند سیاهی و حمله به سفارتخانه های آمریکا و کشورهای غربی و همینطور بعضا حمله به مشروب فروشی ها و نظایر آن صورت گرفته که منجر به مرگ چندین نفر شده است


هدف اسلامیون این است که با وحشی گری اخیر پرچم مندرس و ارتجاعی ضد غربیگری را که انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا از صحنه بیرون کرده بود،  دوباره به صحنه بازگردانند. آنها میکوشند با ارعاب جامعه قدرتنمایی کنند و موقعیت از دست رفته اسلام سیاسی در دوره جنگ تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی غرب پس از یازده سپتامبر را بدست آورند. دولت آمریکا، دول غربی و همچنین جریانات اسلامی پروغربی نظیر اخوان المسلمین بسهم خود از تحرکات و وحشی گری های اسلام سیاسی در جهت تثبیت موقعیت "اسلام میانه رو" و به عقب راندن مردمی که علیه هردو قطب جنگ تروریستها دست به انقلاب زدند سود میجویند. یک بار دیگر همه شاهدند که چگونه این دو قطب ارتجاعی همدیگر را تقویت و توجیه میکنند.


چماق چرخانی و جنایات اخیر جنبش اسلام سیاسی باید قاطعانه از سوی مردم آزاده سراسر جهان محکوم شود. جواب انتقاد به اسلام و پیامبرش نعره زدن اوباش باند سیاهی در خیابان و قتل و آدم کشی نیست. نباید اجازه داد به بهانه تحرکات اخیر اسلام سیاسی حول ویدئوی ارتجاعی کذایی حتی یکذره بر آزادی بی قید و شرط در انتقاد از اسلام و محمد و هجو همه مقدسات، مذاهب و تابوهای مدهبی سایه افکنده شود


نباید اجازه داد تا تحرکات اخیر و مواجهه اسلام سیاسی و دول غربی در مبارزه و انقلاب مردم در خاورمیانه و شمال آفریقا که برای رهایی از دست همه اینهاست خدشه ای وارد آورد. باید با تمام قوا برای دنیایی آزاد و برابر مبارزه کرد که اختیارش دست خود انسان باشد و از این جریانات از گور برآمده و ارتجاعی جز در موزه های تاریخ نشانی باقی نماند.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information