6.17.2013
متاسفانه دریافتیم
که * جلیل شهناز * استاد تار و سه تار که هنر او نیز مانند دیگر بزرگ هنرمندان قربانی کشورمان که مانند تیغی بر چشم « جمهوری نحس غیر ایرانی اسلامی » نشسته بودند و عاقبت هم سوختند او نیز سالها با افتی که انان با خود اورده بودند مجبور به ساختن و سوختن شد تا عاقبت نیز امروز ۱۷ -جون ۲۰۱۳ در تهران جان به جان افرین تقدیم کرد. امیدواریم روحش قرین ارامش و اسایش در کنار دیگر عزیز هنرمندانمان در بهشت موعود
باشد. امین
قطعه زیبائی از شادروان جلیل شهنازه


رئیسجمهوری منتخب ایران، دوشنبه در 
نخستین نشست خبری خود در میان 
خبرنگاران حاضرشده و به پرسشهای آنها 
پاسخ داد. یکی از حاضران در پایان این
 نشست فریاد زد: روحانی یادت باشه میر حسین


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information