6.12.2013

و همچنین اخبار کشور یهود، اسرائیل 


متاسفانه دریافتیم
که * جلیل شهناز * استاد تار و سه تار کههنر او نیز مانند دیگر بزرگ هنرمندان قربانی کشورمان که مانند تیغی بر چشم « جمهوری نحس غیر ایرانی اسلامی » نشسته بودند و عاقبت هم سوختند او نیز سالها با افتی که انان با خود اورده بودند مجبور به ساختن و سوختن شد تا عاقبت نیز امروز ۱۷ -جون ۲۰۱۳ در تهران جان به جان افرین تقدیم کرد. امیدواریم روحش قرین ارامش و اسایش در کنار دیگر عزیز هنرمندانمان در بهشت موعود
باشد. امین
قطعه زیبائی از شادروان جلیل شهنازه


رئیسجمهوری منتخب ایران، دوشنبه در 
نخستین نشست خبری خود در میان 
خبرنگاران حاضرشده و به پرسشهای آنها 
پاسخ دادیکی از حاضران در پایان این
 نشست فریاد زدروحانی یادت باشه میر حسین

Pro - Iranian sources tell The Independent Tehran now fully committed to preserving Assad's regime, may propose opening up new 'Syrian' front on Golan Heights against Israel

Saturday June 15, 2013
Saturday Tamuz 7th, 5773
The World Cow (1913 painting by Franz Marc)
This parashah recalls Moses's fatal mistake:
 Hitting the rock, rather than speaking to it,
 to spring water for the thirsty Israelites.
 Moses's frustration and fatigue were no excuse 
for his refusal to help his people. MORE>

Sending Out the Scapegoat
 (illustration by
 William James Webb (1830
2013, 12, 6
ISLAMIC REPUBLIC


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information