8.17.2013


داستان زندگی * الی کهن * مامور خارق العاده
 اداره اطلاعات اسرائیل * موساد * که
 حتی در فیلمهای « جیمز باندی » هم شبیه به ان
 افریده نشده  را در فیلمی به طول حدود ۱ ساعت
 و  ۳۰ دقیقه که توسط « بی بی سی » تهیه گردیده
است را مشاهده خواهید کرد . 
با اینکه این فیلم از محصولات فیلمسازی انگلیسی
 هاست اما مطمئنا « جیمز باند » دیگری
 از انان نخواهد بود!. 
نمونه بارزی که برتری این جاسوس اسرائیلی را 
نسبت به همردیفان غیر اسرائیلی او نشان میدهد 
نفوذ بینظیر او در دستگاههای اطلاعاتی و نظامی
 دشمن ( سوریه ) بوده است به طوریکه او با کمتر
 از دو هفته تاخیر در دستگیری میتوانست که با
 توصیه سران حزب « بعث » به معاونت وزارت
 جنگ ان کشور انتخاب شده باشد
با نگاهی به انچه که اکنون در سوریه میگذرد 
کسی چه میداند! « شاید! » بعد از گذشت ۴۷ سال
 از اعدام وی  که دولتهای سوریه از بازگرداندن 
جسد او به میهنش خود داری ورزیده اند اکنون
 فرد میهن پرستی با بازگرداندن باقیمانده های 
وی به اغوش خانواده اش کمکی شود به پایان 
 اغتشاشات !خونباری گردد که
هم اکنون در ان کشور میگذرد

This is a real story about an
 Extraordinary * Israeli Mosad Agent *
 in Syria who could've been elected as 
the future Deputy of  the Syrian War
 Ministry, not even less than a couple 
of weeks before he has been caught by
 the Syrian authorities . 
* Eli Cohen's * mission to protect the
 lives of fellow citizens of his beloved
 country * The Jewish State Of Israel *
 from the whole Muslim world and 
USSR ( Today Russia ) plus the
 other Socialist and Communist countries 
 and the respect that he proudly shows
 toward his roots as a * JEW - Yehudi * 
which he admits it in front of the Syrian
 officers and investigators, made him 
the most famous and beloved and 
respectful Person in his country
 and the whole World, 
This 1Hr and 30 minutes real story
 movie is produced by " BBC ".
 Although it's a british spy movie 
product but for sure it' not one
 more " James Bond! "  movie!.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information