10.10.2013دومنیک دو ویلپنکارتـــــــون


گرمای چینی - طرحی از مانا نیستانی

روحانی و احمدی مقدم رئیس پلیس
پناهجویان افغان در فرانسه

ابراهیـــم نبـــوی
ما: من مازیار نوائی خبرنگار ستون هفتم هستم و می خواستم با شما مصاحبه کنم....
حسینین هیکل: بله، البته شما محمد ضیاء نوائی اسفندقه نوه سیدضیاء طباطبایی بوده و پدر بزرگتان در جریان کودتای انگلیسی با رضاخان مشارکت داشت و پدرتان هم عضو فراماسونری بود و بهائی بود و مادرتان هم جزو عناصر وابسته به رژیم پهلوی بوده و خودتان عضو حزب توده و مجاهدین خلق و چریکهای فدائی بودید و از شش سالگی در ام آی شش عضو برای مقابله با نظام عضو شدید که در لندن گزارش کارهای تان دریافت شد و ما سوابق شما را داریم. حالا اگر سئوالی دارید بیخود می کنید.
کارتون، به شهر قم خوش امدید

اوباما

دنباله خبرها
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information