10.10.2013
دومنیک دو ویلپن

The man who thought me to fly


Israeli app-makers help you find your
music soul mates, turn your party guests
into photographers, and earn Facebook
followers for your business.

Israeli apps are revolutionizing the way we socialize and network. Photo via Shutterstock.com


 
JEWS,


I have an answer to
your UNSOLVED question,Which has been Bothering You ( The Jews ) From
The Beginning Of The Civilization Till Now, And
You were Not Able To Find Out Any Logical Or Natural
Answer To IT, Specially In The Past 65 Years!.
Most Probably You Haven't Seen The Following
movie? Recommend You to Watch it Together With
An Anti-semite Or
Anti - Jewish State,
Or A Self -hating Jew
To Find Out What Is " The Secret ".The Miraculous Nature Of Covenant
God's covenant with Noah showed
him and us the possibility of transforming
the human condition of loneliness into
the miracle of connection.


**********************

******************

قدرتمندان ديدند كه دختران آدم نيكو هستندهرکدامرا كه انتخاب ميكردند به زور ميگرفتند

به انتخاب راژانه


منطق تقلید است


کتاب دکور است


روزنامه تبلیغات است


آزادی میدان است


جمهوری خیابان است


استقلال تیم است


شعار آسان است


شعور نایاب است


پینه های دست عار است


پینه بر پیشانی اافتخار است


دروغ حلال است


شادی حرام است


اعدام اصلاح است


اصلاح فساد است


دانا افسرده است


نادان کامیاب است


درد مردم بی درمان است


ریا ایمان است


ایمان برای نان است


زر برای زور است


زور برای زر است


و تزویر برای هردو ؟؟؟


"" آنجا کجاست ؟؟؟ ""

افسوس که در "سرزمین" من


نه گوسفندانش سیر "

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information