10.11.2013

یشیعا ۴۱/۱۶-۴۰/۲۷


کلام یشعیای ناوی در این بخش از نبوتهایش از سوی پروردگار، خطاب به قوم ایسرائل است که پیوسته از رنج و عذاب زندگی در گالوت گلایه کرده و شکوه کنان دلیل سختی هایشان را جویا شده، خود و ایسرائل را قوم فراموش شده خد-اوند می پندارند. وی نوید می دهد:
چنانکه پشتیبانی و محافظت تمام و کمال ذات الهی ، شامل حال اوراهام در مهاجرت او از زادگاهش به سرزمین بیگانه می شد، نگهبانی و نگهداری الهی با فرزندان اوقوم ایسرائل در دوران گالوت همراه خواهد بود.او راه مشاهده و دریافت این حمایت و پشتیبانی آسمانی را "ایمان" بی چون و چرای افراد ایسرائل به آفریدگارشانخد-اوند یکتا می داند.نبوتهای تسلی بخش یشعیا به ایسرائل در نیمه دوم هفطارای لخ لخا مبنی بر پشتیبانی ذات الهی از فرزندان یعقوب (نسل اوراهام در 41/8-16)، تشابهی است با آغاز پاراشای لخ لخا که خد-اوند در آن اوراهام آوینو، و نسل او را به پشتیبانی نوید می دهد.(برشیت : 12/2-3)

یشعیا- فصل چهل

27- ای نسل یعقوب ، چرا تو به خود می گویی و چرا تو ای قوم ایسرائل ، ادعا می کنی که راه من (سرنوشت و اقبال یا خوبی ها و کارهای نیک من) از دید پرودگار نهفته و حد-ای من به دادن حق و مزد من بی اعتناست؟
28-آیا تا کنون با دیدن نعمات اطرافت ندانسته ای؟ و آیا از بزرگان پیرامونت نشنیده ای که هرگز حد-ای ابدی ، خد-اوند خالق سرزمین های دور از آفرینش و گردش آنها خسته و فرسوده نمی شود؟ هرگز هیچ موجودی قادر به درک حکمت او نبوده و نیست و نخواهد بود.
29- ذات او خستگان را توان بخشیده و آنان که توانایی شان را از کف داده اند(ضعیفان) ، قوت و نیروی بسیار می فرماید.
30 سرانجام جوانان نیرومند خسته و فرسوده شده و مردان جوان از قدرت خواهند افتاد.
31- اما آنان که (قوم ایسرائل) به امید و انتظار نجات خد-اوند نشسته اند، توانشان را باز یافته ، همچون عقابها و بالهایشان پرواز می کنند. ایشان با نیروی ایمانشان به سوی خد-اوند خواهند دوید و خسته نخواهند شد و با کردار نیک خود شتافته، فرسوده و درمانده نمی شوند.


یشیعا فصل چهل و یک

1- ای جزایر (ای مردمان سرزمین های دیگر) به من گوش فراگیرید و خاموش و ساکت بمانید . بگذارید انسانهای دیگر، توانایی از دست رفته را باز یابند. بگذارید نزدیک شوند و در دفاع از کردارشان سخن گویند . بیایید با هم به داوری الهی نزدیک شویم.
2- کدام نیرویی بود که فردی را از مشرق زمین برافراشت تا هر گامش با پیروزی و عدالت همراه باشد؟ ذات الهی ، ملتها را در برابر او تسلیم کرده و فرمانروایی وی را بر پادشاهان پابرجا می سازد به نیروی شمشیرش، دشمنانش را همچون خاک ، و به کمانش (نیروی جنگی) آنان را مانند کاه پراکنده می سازد. (به روایتی ؛ اوراهام آوینو که در تمام راه هایش با پیروزی روبه رو می شد و به تفسیری؛ کوروش کبیر که هنگام نبوتهای یشعیا به پیروزی و فتوح چشمگیری مانند فتح بابل و آزادی قوم ایسرائل دست یافته بود.)
3- وی دشمنانش را پی گرفته، به سلامت و آرامش خاطر راهش را پی می گیرد؛ راهی که پاهایش هرگز از آن نگذشته اند.
4- چه کسی (کدام نیرو و کدام ذاتی) این کارها را انجام داد و اجرا کرد؟ همان ذات مطلقی که نسلهای انسانها را یکی پس از دیگری از آغاز آفرینش به این جهان فرا خواند.
5- جزیره ها (سرزمین های دور و مردمانش، این پیروزی و فتوح) دیدند و هراسان گشتند. سرزمین های دور از ترس به خود لرزیدند. نزدیک شده، پیش آمدند.
6- همه ملتهای هراسان، همسایگان را یاری کرده ، هر یک به برادرش و هموطنش گفت:"شجاع باش."
7- نجار، زرگر را تشویق کرد و چکش کار زداینده ، آهنگر سندان کوب را نیرو داده ، درباره جوشکاری می گوید:"بسیار نیکوست" و سرانجام ، او (نجار، ساخته، دستِ جوشکار) را با میخها محکم می کند تا نجنبد.
8- اما تو ای ایسرائل، خادم من و قوم نمازگزار درگاه من، تو ای نسل یعقوب که من برای خود برگزیده ام، شما ای نوادگان اوراهام- دوست من
9- ای قوم ایسرائل ، تو را از سرزمین های دور به نام بهره خود گرد کرده و از دورترین گوشه هایش فراخوانده ام و گفته ام که تو (قوم ایسرائل) خادم من هستی. تو را برای خودم برگزیده و برای همین ترک نکردم.
10- در دشواری های گالوت مترس، زیرا من با تو هستم . هراسان مباش؛ زیرا من خد-اوند تو هستم تو را قدرت می بخشم . تو را یاری می کنم و تو را به دست راست پیروزمندانه ام نگاه می دارم.
11- ای قوم ایسرائل، هم اکنون آگاه باش آنان که علیه تو برخواسته بودند، سرانجام خجل شده، شرمسار می شوند ؛ زیرا نمی توانند شما قوم ایسرائل را برای همیشه در گالوت و زیر دست خود نگاه دارند آنان که بر تو می گوشند، سرانحام هیچ و تباه می شوند.
12- آنان که در دشمنی و ستیز با تو هستند، خواهی کاوید، اما ایشان را نخواهی یافت.آنان که با تو نبردیدند، نیست و نابود خواهند شد.
13- زیرا من خد-اوندحد-ای تو هستم. دست راست تو را گرفته، به تو می گویم:
"مترس ، تو را یاری خواهم نمود."
(چون تو هم در برابر احسان من، قوانین و فرایض مرا نگاه داشته ای)
14- "ای یعقوب ، مترس که مانند کرم زمین هستی و شما ای مردان ایسرائل ، منذات یکتا- یار و یاور شما هستم."
(تشبیه قوم ایسرائل به کرم و موریانه که با ضعف جسمانی و شمار اندکشان، همانند موریانه که درخت عظیمی را با دهانش نابود می کند، می توانند با عبادت دهان و لبهایشان بر قوی ترین دشمنان و سختی ها چیره شوند)
خد-اوند مقدس تو- رهاننده ایسرائل می فرماید:
15- "ای ایسرائل، اینک بنگر که تو را دستگاه نیرومند خرمن کوب تازه ای با دندانه ها و تیغه های تیز ساخته ام، کوهستانها(دشمنانت) را همچون خرمن گندم خواهی کوبید. خردشان نموده، تپه ها(مخالفانت)را چون پوشال و کاه خواهی کرد."
16- سپس دشمنان را مانند گندم درو شده ، باد افشانی خواهی کرد. باد، آنها را برداشته و می بَرَد و گرد باد، آنها را پراکنده خواهد ساخت؛ اما تو در ایمانت به خد-اوند شادمان خواهی بود.
و تو سرانجام به پرودگار ذات مقدس ایسرائل افتخار خواهی نمود

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information