10.22.2013


اسما و نعیما/ابراهیم نبوی

اگر شما توانستید بفهمید این برادران حزب اللهی منظورشان
چیست، من هم خواهم فهمیدالبته آدم می فهمد که قضیه چیست
، ولی خودش را به آن یکی راه می زندیک عکس منتشر شده از
نعیما طاهری نتیجه آیت الله خمینی که نشان می دهد این دختر
خانم محترم با یک لباس تروتمیز و خوش رنگ در یک مراسم 
دانشگاهی در آمریکا یک جایزه گرفتهاتفاقا هم دختر زیبایی
است، هم خوش لباس است، هم باهوشطبیعی است که برادران
حزب اللهی دوست دارند زن مورد قبول شان یک چادر رنگ و رو
رفته سرش بیاندازد، مثل بز دنبال شوهرش راه بیافتد، سبیلش تا
بناگوش مثل دختر ناصرالدین شاه یا همین فاطمه کماندوهای بسیج
باشد و هیچ وقت هم در هیچ کاری موفق نشودحالا اینکه چرا از 
عکس با روسری و شلوار نعیما خانم ناراحت می شوند ولی دائم عکس
اسما اسد را با لنگ و پاچه و موهای پریشان به عنوان نقطه قوه 
مقاومت اسلامی می کنند توی چشم ملت که مردم یادشان برود شوهر
همین خانم خوش لباس صد هزار نفر از مردم کشورش را کشته است،
بماندناراحتند که چرا نوه خمینی مخالف بشار اسد است،
بعد به لباس نیمه پوشیده نوه خمینی انتقاد می کنند و از لباس ولنگ
و واز اسما اسد طرفداری می کنند.
البته بنده با لباس اسما اسد بیشتر موافقم تا لباس نوه خمینی، منتهی
مشکل من با صد هزار نفر کشته بشار اسد است.

اسما اسد

البته رجانیوز نوشته که "لطفا امام خمینی را از دست خواهران 
اشراقی نجات دهید." چشم، حتما این کار را می کنیم، ولی لطفا
بفرمائید بفرض ما امام را از دست نعیما خانم نجات دادیم، لابد
بعدش می خواهید بگوئید امام را از دست نعیمه اشراقی نجات
بدهیم که او هم گفته "چادر سر می کنم ولی به آن علاقه ندارم"، بیا، از دست این یکی هم نجات تان می دهیمبعدش لابد باید امام را از دست زهرا اشراقی نجات  بدهیم که از عوامل فتنه است و خوشگل هم هستاین یکی را هم نجات می دهیم، بعدش لابد می خواهید امام را از دست داماد خمینی یعنی محمدرضا خاتمی نجات بدهیم که هم از عوامل فتنه است و هم با سیاست های دولت و حکومت مخالف استچشم، از دست این یکی هم نجات می دهیملابد بعدش انتظار دارید شما را از دست حسن خمینی نوه آیت الله خمینی که مراسم سخنرانی اش را به هم زدید چون از عوامل فتنه است، نجات بدهیمبه روی چشم، این یکی را هم نجات می دهیم.

مشکل که یکی دو تا نیست، بعدش باید امام را از دست پسرش حسین خمینی که مخالف حکومت ایران است و بکلی طرفدار تغییر حکومت است و با صدای آمریکا هم مصاحبه کرده بود نجات بدهیمبعدش باید امام خمینی را از دست پسر بزرگش احمد خمینی که از مخالفان رهبر فعلی بود و اصولا با همه رهبران اصلاح طلب هم نظر بود نجات بدهیمبعدش باید امام را از دست هاشمی رفسنجانی که نزدیک ترین دوستش بود نجات بدهیمبعدش باید امام را از دست میرحسین موسوی که نخست وزیرش بود و امروز در حصر است نجات بدهیمبعدش باید خمینی را از دست بازرگان که اولین نخست وزیرش بود نجات بدهیمخوب، برادر مناگر قرار است ما خمینی را از دست ۹۸ درصد از فامیل و دوستان و وابستگان و رفیقان و عروس و داماد و نوه و نتیجه نجات بدهیم که شما با دو درصدش حال کنید، چه مرضی است؟ خوب یکی را پیدا کنید مثل آیت الله مصباح که هم پسرش کمی دزد است، هم عروسش رفته توی گونی، هم نوه دختری اش با چادر به دنیا آمده، بروید سنگ او را بزنید توی سرتانبه این یکی چیکار دارید؟


اسما و نعیما/ابراهیم نبوی
حالا بفرض خمینی را نجات دادیم، لابد بعدش باید خلخالی را هم از دست دخترش که فمینیست است نجات بدهیم، بعدش باید بهشتی را از دست پسرش که زندانی و طرفدار فتنه است نجات بدهیم، بعدش باید رجایی را از دست پسرش که مثل بقیه پسرهای مملکت لباس می پوشد و زندگی می کند نجات بدهیمبعدش باید هاشمی را از دست همه پسرها و دخترها و زنش و نوه و زبانش نجات بدهیم؟ بعدش باید خامنه ای را از دست خواهرش بدری خانم و شوهر مرحومش شیخ علی تهرانی و برادرش هادی خامنه ای نجات بدهیمعزیز مناین ملت یک غلطی کرد و انقلاب کردحالا همه فامیل رهبر انقلاب، ۹۵ درصد شورای انقلاب، ۹۰ درصد دولت موقت انقلاب، ۸۵ درصد کل نزدیکان خمینی در انقلاب بیخیال انقلاب شدنداصلا بروید مریم رجوی را بگذارید رهبرتان که اگر با تانک هم سوراخش کنند یک ذره روسری اش عقب نمی رود و تنها چیز برجسته ای که از وجودش دیده می شود، چشمهای ورقلمبیده اش است که ایستاده پای اسلام ناب محمدیشتر مرد، حاجی خلاص.

اسما و نعیما/ابراهیم نبوی

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information