11.15.2013 ۴ -  يَعقُوو (یعقوبپيشاپيش خود قاصداني به سوي عِساو (عیسو)
برادرش به سرزمين سِعير، صحراي اِدُوم فرستاد.
 ۵ -  به آنها چنين دستور دادبه آقايم عِساو (عیسوچنين بگوييد:
غلامت يَعقُوو (یعقوبچنين گفته استنزد لاوان اقامت گزيدم و تاكنون تأخير كردم.
 ۶ - صاحب گاوان و خران، گوسفندان و غلامان و كنيزاني شدمفرستاده ام به اقایم خبر بدهند تا به نظرت خوشآيند واقع شوم.
  ۷ -  قاصدان نزد يَعقُوو (یعقوببرگشته گفتندنزد برادرت، نزد عِساو (عیسورفتيماو هم به استقبال تو ميآيد و چهارصد مرد با او هستند.
 ۸ -  يَعقُوو (یعقوببسيار هراسان شده پريشان گشتمردمي را كه همراهش بودند و گوسفندان و گاوان و شتران را دو دسته كرد
 ۹ - (با خودگفت اگر عِساو (عیسوبه سوي يكي از دستهها بياید و آن را مورد حمله قرار دهد دستهي باقيمانده رهايي مييابد.
 ۱۰ - يَعقُوو (یعقوبگفتاي خداوند پدرم اَوراهام (ابراهیم)، و خداوند پدرم ييصحاق (اسحاق)، اي خداوند كه به من گفتي به سرزمينت و به زادگاهت برگرد، با تو خوبي خواهم كرد.
 ۱۱.  من در برابر تمام احسانها و وفاداريهايي كه به بندهات كردي بسيار كوچك هستمبراي اينكه با چوبدستيام از اين يَردِن عبور كردم و اكنون مبدل به دو اردو شدهام.
 ۱۲.  تمني اينكه مرا از دست برادرم، از دست عِساو (عیسورهايي دهي، زيرا من از او هراسانم مبادا بيايد مرا و مادر را با فرزندان بكشد.
 ۱۳ ـ و تو گفتي حتماً به تو خوبي خواهم كرد و نسلت را چون ريگهاي دريا قرار خواهم داد كه از زيادي شمرده نگردند.
  ۱۴ -  آن شب در آنجا منزل كرد و از هرچه در دسترس او بود هديهاي براي عِساو (عیسوبرادرش برداشت.
 ۱۵ -  بز ماده دويست رأس، بز نر بيست، ميش دويست، قوچ بیست رأس.
 ۱۶ - شتران شيرده با بچههايشان سي رأس، گاو ماده چهل و گاو نر ده، الاغ ماده بيست و كره الاغ نر ده رأس.
 ۱۷ -  گلهگله، جداگانه به دست غلامانش داده به غلامانش گفتپيشاپيش من عبور كنيد و بين يك گله با گلهي ديگر فاصله بگذاريد.
  ۱۸ - به اولي اينطور دستور دادهرگاه عِساو (عیسوبرادرم با تو برخورد كرد و از تو پرسيد و گفتتو مال كيستي و به كجا ميروي و اينها كه پيش تو است از آن كيست؟
 ۱۹ -  بگو مال غلامت يَعقُوو (یعقوباستهديهاي است كه براي آقايم عِساو (عیسوارسال گشته و اينك او هم دنبال ماست.
 ۲۰ -  به دومي و سومي همچنين به تمام كسانيكه دنبال گله ميرفتند اينطور دستور دادهنگاميكه عِساو (عیسورا ملاقات كنيد به او همين سخن را بگویيد.
  ۲۱ .  بگویيد غلامت يَعقُوو (یعقوبهم دنبال ماست چونكه (يَعقُوو (یعقوببا خودميگفت با هديهاي كه پيشاپيشم ميرود رضايتش را جلب كنم و بعد از آن رويش را ببينمشايد با من رودربايستي كند.
 ۲۲ -  هديه پيشاپيش ارسال شد اما او در آن شب در اردوگاه منزل كرد.
 ۲۳ -  در آن شب برخاست دو زن و دو كنيز و يازده پسران خود را برداشته از گذرگاه «يَبُوق» عبور نمود.
  ۲۴ -  آنها را بلند كرده از رودخانه عبور داد و هرچه داشت انتقال داد.
  ۲۵ -  يَعقُوو (یعقوبتنها باقي ماند، مردي تا سپيدهدم با او كشتي گرفت.
  ۲۶ - (آن مردديد عهدهاش نميآيد به مفصل ران او صدمه زددرحاليكه با او كشتي ميگرفت، مفصل ران يَعقُوو (یعقوباز جا در رفت.
  ۲۷ - (به يَعقُوو (یعقوب)) گفت نظر به اينكه سپيده دميده است روانهام كنگفتروانهات نخواهم كرد مگر اينكه دعايم كني.
  ۲۸ -.  به او گفت نامت چيست؟ گفت يَعقُوو (یعقوب).
  ۲۹ -.  گفت نظر به اينكه با فرشته و با انسانها كشمكش داشتي و پيروز گشتي ديگر نامت يَعقُوو (یعقوبگفته نشود مگر ييسرائل (اسرائیل).
  ۳۰ -.  يَعقُوو (یعقوبپرسيده گفتتقاضا دارم نامت را بگوييگفتبراي چه نام مرا ميپرسي؟ او را آنجا دعا نمود.
  ۳۱ - يَعقُوو (یعقوبنام آن محل را پِنياِل گذاشت زيرا (باخود گفتفرشتهاي را رو در رو ديدم و جانم رهايي يافت.
  ۳۲ -  موقعي كه از پِنوئِل رد شدآفتاب (شفابراي او طلوع نمود و از رانش ميلنگيد.[1]
  ۳۳ - نظر به اينكه (فرشتهبه عرقالنساء واقع در كنار مفصل ران يَعقُوو (یعقوبصدمه زد به اين جهت فرزندان ييسرائل (اسرائیلتا به امروز عرقالنساء را كه در كنار مفصل ران است  نميخورند.


 مؤسسه * ید و شم * امیدوار است که بخش فارسی ان مانند زبانهای دیگری که متکلمان انان مانند « اعراب » بیشتر از دیگر ملتها از «‌عقده های یهود ستیزی » رنج میبرند  و مانند خامنه ئی دجال و مفت خوران اطراف او که « از زیر بته  وقاحت سر دراورده اند » و وقوع جنایت وحشیانه و ضد انسانی * هالوکاست * را با همه مدارک محکم و مستندی که در باره ان تهیه گردیده انکار میکنند به ان مراجعه کنند، و هم خود بوئی از * انسانیت * ببرند و هم بتوانند در روشن کردن اذهان ملتهای تحت ستم حکومتهائي مانند خود، راهنمای * عادلی * گردند تا انان نیز به کسانی بپیوندند که به خدا رسیده اند و نه مانند انانیکه برای ملاقات با * حوریان * بهشتی با شتابهای گوناگون « شهادت طلبانه! » به دیار اخرت شتافته اند / امین  * هفطارای وییشلخ
هشتمین هفطارا
عوبدیا 1/1-1/21
عوبدیا از پیامبران ایسرائل بود که در زمان سلطنت احاب- پادشاه 
مستبد شومرون (شمال) در سالهای 3022-3044 عبری، وزیر
دربارش بود
او که از دید مفسران ، فردی یهودی شده از پدری غیر ایسرائل 
و از نوادگان عساو بود. با زندگی در محیط نابسامان درباره
احاب و همسر بت پرست و پلیدش ملکه ایزول (ایزابل) با 
ایمانی راسخ به آیین ایسرائل و تورای
مقدس معتقد مانده بود.
در زمانی که ایزابل برای نمودن بیزاری از
 دین و ملت ایسرائل، پیامبران و حکمای 
انان  را کشته بود، عوبدیا با خطر انداختن 
جان خود صدها تنتن از بزرگان و داوران 
ایسرائل را رهانده، و پنهان ساخت.
کتاب عوبدیا که کوتاهترین بخش از نبوتهای
پیامبران ایسرائل در کتاب مقدس است،
جداگانه و به نام هفطارای وییشلخ در نظر گرفته شده است.
نبوتهای وی، نمایی است که شرح حال ادوم (بازماندگان و 
نوادگان عساو پس از حیات عساو که سقوط و نابودی نسل او 
را در پی خواهد داشت.
سرانجام دشمنی و نیرنگ عساو با برادرش یعقوب در متن 
هفطارا و چه تشابهی است با زندگانی و پیوند این دو برادر با
 هم که در پاراشای
وییشلح نمایان است.
divider.png

عوبدیافصل نخست 
1- رویای عوبدیا : پروردگار درباره ادوم (عساو و نسلش) چنین چنین میفرماید
"ما پیامبران و فرستادگان خد-اوند از سوی ذات الهی شنیدیم 
که فرستاده ئي میان ملت های جهان گسیل شده تا اعلام دارد:
ای ملت برخیزید ، بیایید تا برای جنگ بر او 
(ادوم ، سرزمین فرزندان عساو) به پا خیزیم."
2-خد-اوند می فرماید: "اینک بنگر که ذات من ، توعساو 
و نسلت را میان ملتها کوچک خواهم نمود، همان
تویی که منفور ملتهای دیگر و خوار شده ای."
3-"تو را غرور درونی ات فریفته است، تویی که در اوج 
غرورت میان صخره های بلند و مرتفع مسکن گزیده ای، چه 
کسی که می تواند که منعساو را از بلندیو قدرت فرو آورد."
4-"با اینکه توعساو لانه ات (جایگاهت) را در جایی بلند
 و برآمده همچون لانه عقاب بنا کرده و آن را در میان ستاره ها بنهی،
من ذات خد-اوند تو را از آن مخفیگاه به پایین خواهم کشید."
5-"ای ادوم، اگر رباین
دگان نزد تو آمده؛ تو را شب بیابند،
چگونه خود راباخته و همه دارایی ات را برای دزدان به غنیمت گذاشته ای؟
آیا جز آن است که دزدان نیز به قدر نیازشان می ربایند؟"
"آیا اگر خوشه چینان انگور برای خوشه چینی به نزدت بیایند، 
آنها نیزاندکی از خوشه ها را بر درخت می گذارند؟"
6- "اما عساو چگونه تاراج و یغما شده و گنجهای پنهانی اش
 نیز آشکار شده اند."(برخلاف دزدهای عادی که رباینده همه 
چیز را نمی برد، در سقوط فرمانروایی بازماندگان عساو
، آنان یغما و غارت شده از قدرت و دارایی شان نمی ماند.)
7-"همه همدستان تو (عساو) ، تو را به هنگام جنگ تنها تا مرزهای
دشمن همراهی کرده و پس از آن رها نموده اند. آنان 
که با تو در صلح بودند، تو را فریفته ، بر تو چیره شده اند.
 آنان که در اوج دوستی با تو بر سر یک سفره نان خورده اند
، زیر پای تو دام گسترده اند و برای نابودی تو اندیشیده اند؛ 
بی آنکه نقشه هایشان را را دریابی."
8-خد-اوند چنین می فرماید:"آیا در پندار شما انسانها،
 روز سقوط نسل عساو  ، من مغزه های اندیشمند ادوم
سرزمین عساو را نابود نمی کنم؟ و آیا اندیشه و دانش را
 از کوهستان عساو بر نخواهم چید؟"
9-"و ای تیمان (در سرزمین عساو) بزرگان و قدرتمندان تو
 نیز هراسان می شوند ، چنانکه همه ساکنان 
کوهستان عساو(تمامی نسل عساو) از پهنه روزگار  نابود شوند."
10-"زیرا به سبب بی رحمی و ستمی که بر برادرت یعقوب
(به ملت ایسرائلروا داشتی، تو را شرمساری و گناه 
فراگرفته ، برای ابد نابود خواهی شد."
11-"در روزی که توعساو در بی اعتنایی و سکوت کنار ایستادی، 
بیگانگانثروت و دارایی اوبرادرت یعقوب و
 نسلش- قوم ایسرائل را تاراج کرده، از دروازه هایش به مکان مقدسش- یروشالییم
آمدند و در پایان برای غنایم به دست آمده از
خانه اش- یروشالییم میان خودشان قرعه انداختند ، تو نیز 
همدست یغماگران و یکی از ایشان بودی."
(اشاره به سقوط و ویرانی بت همیقداش دوم در یروشالییم به 
دست فرمانروایی روم که با همکاری و اتحاد ادومی ها،
 یعنی نسل عساو رخ داد.)

 * فاجعه هالوکاست! *
12-"اما تو در روزی که نسل برادرت(قوم ایسرائل) آواره 
و بی خانمان شد، نمی بایست با بی اعتنایی خیره میشدی .
هنگامی که روز سختی اش بود و روز خرابی خانه و جایگاه
 مقدس فرزندان یهودا (بت همیقداش) بود شادی و
سرور مینمودی ؛ و در روز رنج و دردش ، پیروزمندانه فخر 
می فروختی."
13- "نمی بایستی تو (ای عساو) در روز شکست ایشان، 
به دروازه های شهرمقدس قوم ایسرائل می آمدی. آن روزی 
که شکستشان بود، نمی بایست به رنجشان خیره میشدی و
سرانجام در روز دردشان نمی بایست دستت را باتاراج به
 دارایی شان دراز می کردی." ....* فاجعه هالوکاست! *.
14-"نباید بر سر دو راهی در کمینشان می ایستادی تا پناهنده و 
گریزندگانشان را دستگیر کنی و نباید بازماندگانشان را پس از دستگیری به 
دست دشمنانشان می سپردی ، 
روزی که در رنج و درد بودند.".... * فاجعه هالوکاست! *
15-"زیرا که فرا رسیدن روز داوری خد-اوند برای همه مردم
 زمین نزدیک استچنانکه تو (عساو) رفتار کرده ای، با تو 
رفتار خواهد شد. کردار تو بر سرخودت می آید."
16-"زیرا همان گونه که تو (عساو) بر فراز کوه مقدس من 
در شادی شکست قوم من و خانه من (بت همیقداش) شراب نوشیدی ،
همه مردمان دیگر جاl مشراب سرنوشت و فرجامشان 
را یکسره خواهند نوشید. به راستی چنین است که تمام ملتهای جهان، 
شراب سرنوشتشان را نوشیده و خواهندخورد، اما خودشان در 
نمییابند و این کارشان آشکار و نمایان 
نخواهد شد."
(ناوی از سوی خد-اوند پیش بینی کرده ، هشدار می دهد
 که همه مردم جهان،سرنوشتشان را خودشان بر پایه رفتار و کردار
خودشان در پیشگاه الهی روشنمی سازند، 
بی آنکه آگاه باشند.)

17-"و کوه صیون(ایسرائل) پناهگاه و ماوایی برای 
ساکنانش خواهد بود، زیرا زمینی مقدس است. خاندان
 یعقوب(ملت ایسرائل) نیز میراث و دارایی از دست رفته شان
 را گرفته ، در دست می گیرند."
18-"خاندان یعقوب ، همانند آتش است و خاندان یوسف ،
 همچون شعله آن و خاندان عساو، مانند کاه خواهد بود.
 آنان یکدیگر را شعله ور ساخته، میسوزانند و از خاندان
 عساو هیچ نخواهد ماند، زیرا این سخن را خد-اوند
فرموده و خواسته است."
19-"و ساکنان جنوب (جنوب ایسرائل و جایگاه یهودا) ، 
کوهستان عساو را به دست می آورند و ساکنان کرانه دریا 
و غرب سرزمین موعد، بر پلیشطیم(
همراه شمال ایسرائل ) که مسکن خاندان اِفرائیم و همه 
شومرون است، چیره شده و خاندان بینیامین نیز تمامی 
گیلعاد را خواهد گرفت."
20-"و سرانجام ، اسیران رانده شده ایسرائل که در میان کنعانیان تا صارفتبه 
گالوت برده شده اند و نیز ساکنان تبعیدی یروشالییم که 
در گالوت سفاراد به سر می برند ، شهرهای
 جنوب را خواهند گرفت."
21-"سرانجام ، رهانندگان بشر (ماشیح با بزرگان و
 داوران ایسرائل) بر فرازکوه صیون (بتهمیقداش سوم)
 بر آمده تا در پیشگاه عدل الهی، سرنوشت عساو را داوری 
کنند. آن هنگام خواهد بود که سلطنت و فرمانروایی کل زمین 
تنها از آن خد-اوند می شود."
(هنگام ظهور ماشیحمنجی ملت ایسرائل و پس از
 دادرسی پلیدی ها و فساد پهنه زمین روشن میشود که تمام 
مردم جهان، پادشاهی خد-اوندرا تنها فرمانروایی زمین 
خواهند دانست.)

هفته های زیبائي را برای شما
 و خانواده محترمتان ارزو میکنیم  
  شبات شالم و شاووعا طو

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information