11.04.2013عشق مؤثرترین قدرت جهان
به انتخاب پرویز حکیمی


گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون

گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون

گروه اینترنتی گوناگون

گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون

گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون

گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگونپنجم

نوامبر ۲۰۱۳ میلادی
چهارده ابان ۱۳۹۲ ایران 
اسلامی
********************

ساختمان سفارت؟!.


barijehgroup@yahoo.com

ایا تا حالا این عکسهارو دیده بودین؟
به انتخاب پرویز حکیمی


Conservative Cartoon of the Day

Sent by I . S . Shadmehr, Steve Kelley, Michael Ramirez, Lisa Benson, 


Conservative Cartoon of the Day


Henry Payne
Jewish Mothers

Sent by Mojgan Harouni

MONA LISA'S JEWISH MOTHER: "After all the money your father and I spent on braces, this you call a smile?"

CHRISTOPHER COLUMBUS' JEWISH MOTHER: "I don't care what you've discovered, you didn't call, you didn't write."

MICHELANGELO'S JEWISH MOTHER: "A ceiling you paint? Not good enough for you the walls, like the other children? Do you know how hard it is to get that schmutz off the ceiling?"

NAPOLEON'S JEWISH MOTHER: "You're not hiding your report card? Show me! Take your hand out of your jacket and show me!"

ABRAHAM LINCOLN'S JEWISH MOTHER: "Again with that hat! Why can't you wear a baseball cap like the other kids?"

GEORGE WASHINGTON'S JEWISH MOTHER: "Next time I catch you throwing money across the Potomac, you can kiss your allowance good-bye!"

THOMAS EDISON'S JEWISH MOTHER: "Okay, so I'm proud that you invented the electric light bulb. Now turn it off already and go to sleep!"

PAUL REVERE'S JEWISH MOTHER: "I don't care where you think you have to go, young man, midnight is long past your bedtime!"

ALBERT EINSTEIN'S JEWISH MOTHER: "Your senior photograph and you couldn't have done something with your hair?"

MOSES' JEWISH MOTHER: "Desert, schmesert! Where have you really been for the last forty years?"

BILL GATES' JEWISH MOTHER: "It would have killed you to become a doctor?"

BILL CLINTON'S JEWISH MOTHER: "Well, at least she was a nice Jewish girl, that Monica.به انتخاب الف . صاد . شادمهر

دختران دانشجو در عربستان سعودی که تحت تاثیر سریال های تلویزیونی محلی و همچنین آمریکایی قرار گرفته اند ، بر خلاف جنسیت شان ، لباس های پسرانه میپوشند. آنها خود را « بویا » (۱) مینامند.


رفع * رگ گرفتگی قلب * به صورت طبیعی

Sent by Mojgan Harouni

به انتخاب مژگان هارونیمواد لازم : یک لیوان ابلیمو
یک لیوان اب « جینجر »، یک 
 لیوان اب سیر، یک لیوان سرکه سیب 
را با هم به خوبی مخلوط کرده
 و انگاه بر روی اتش ملایم برای مدت
 یک ساعت و یا تا محصول به اندازه
   سه ۳ لیوان اماده شود انرا بجوشانید
پس از ان، محلول را در جائی خنک قرار داده
 و در زمان مناسب به ان سه لیوان عسل طبیعی 
اضافه کنید و در پایان، مخلوط اماده شده را در
 داخل شیشه های مخصوص نگهداری اینگونه 
محصولات قرار داده و در جائي مناسب انرا 
حفظ کنید
طرز استفاده : هر روز قبل از صرف صبحانه
یک قاشق غذاخوری از انرا نوش جان کنید
  تا مانند ده ها مورد مشابه
  رگ گرفتگی * قلب * شما نبز برطرف گردد

 Heart Vein Opening
Ingredients For Making Heart Vein Opening:1 cup Lemon juice1 cup Ginger juice1 cup Garlic juice1 cup Apple cider vinegar Mix all above and simmer in low heat for about 60 minutes or till solution reduces to 3 cups. Remove solution to cool, then mix 3 cups of natural honey and store it in a jar.  Drink one tablespoon daily before breakfast. Your vein’s blockage will open in most cases. Enjoy your drink. 

WHY DOGS HATE 

HALLOWEEN!~

چرا سگها از هالوین بدشان میاید 

به انتخاب پرویز حکیمی

Sent by Parviz Hakimi
cid:part1.00040702.03000205@sbcglobal.net
cid:part2.06010409.00010208@sbcglobal.net
cid:part3.00030708.01010001@sbcglobal.net
cid:part4.08030707.09090900@sbcglobal.net
cid:part5.05010108.04080606@sbcglobal.net
cid:part6.02090703.09000209@sbcglobal.net
cid:part7.02020902.02090209@sbcglobal.net
cid:part8.01070307.03070105@sbcglobal.net
cid:part9.01040402.09000404@sbcglobal.net
cid:part10.00000103.01040702@sbcglobal.net
cid:part11.09090603.03040307@sbcglobal.net
cid:part12.04080604.09030002@sbcglobal.net
cid:part13.07030708.01020305@sbcglobal.net
cid:part14.04060804.01060908@sbcglobal.net
cid:part15.02090603.02080304@sbcglobal.net
cid:part16.06080905.05010201@sbcglobal.net
cid:part17.05030204.08010003@sbcglobal.net
cid:part18.09040607.06080408@sbcglobal.net
cid:part19.04010500.09050100@sbcglobal.net
cid:part20.01030801.00000102@sbcglobal.net
cid:part21.04000602.09040706@sbcglobal.net
cid:part22.04070606.08080905@sbcglobal.net
cid:part23.08030107.01000405@sbcglobal.net

در فرودگاه همیشه  مراقب باشید بالش گردنی را با «‌ چه رنگی » و در کجا دارید حمل میکنید اونهم با این رنگ پوست بدن!!!!!!!!!!!!!

به انتخاب پرویز حکیمیSent by Parviz Hakimi


colorsofnet.com

شاخههای اسلام

به اتخاب راژانه

ایا داشتن این همه اجزا در باور سیاسی - مذهبی
شیعه چه چیزی را میخواهد به ما نشان بدهد که این باور


نه چندان مهربان، از پایه مانند سیستمهای کشورهای

ازاد از موهبت دموکراسی نیز برخوردار بوده


و یا راز دیگری دارد که به قول خودیهاشان  الله و اعلم ؟ / تنه نزنشما کدام از اینها هستید؟ 

دین خود را چه مینامید؟ 

و برای سهم خود از این دین قطعه 

قطعه قطعه شده!، چه توقعاتی دارید؟ 


مذهب شیعه

دوازده امامیاسحاقیهاسماعیلیه/باطنیه (آقاخانیه، بُهره، بهره داوودی و سلیمانی، دروزیه، طیبیان، قرمطیه، مبارکیه، مستعلیه، نزاریه/حشیشیون) • افطحیهامامیهباقریهخطابیهزراریهزیدیهسبائیهشیخیهشیطانیهعلیاییهفاطمیانفطحیه (عمادیه) • قرمطیانقطعیهکاملیهکیالیهکیسانیهمختاریهمغیریهمنصوریهموسویه/مفضلیهناووسیهنصیریه/علویهنعمانیههاشمیهواقفیهیونسیه
غُلات شیعه: دستهها: کاملیه ۲- سبائیه ۳- منصوریه ۴- غرابیه ۵-طباریه ۶-برغیه ۷- یعقوریه ۸- غمامیه ۹-اسماعیلیه
فرقههای غلات
آل مشعشعاباحیهاحمدیهاخیهازدریهاسحاقیهاسحاقه حارثیهاسماعیلیهامریهاهل حقبابکیه (اباحیه) • باطنیه (اسماعیلیه) • بدعیهبرکوکیهبزیغیهبشریهبکتاشیهبومسیلمیهبلالیهبیانیهتعلیمیهتمیمیهتناسیخیهجناحیهجواربیهحابطیه یا حائطیهحارثیهحدثیهحربیهحروفیهحلاجیهحلمانیهحلولیهحماریهخابطیه یا حابطیهخرسیهخطابیهخطابیه مطلقهخلالیهزمامیهذمیهراوندیهرجعیهرزامیهزراریهسبائیهسبعیهسپید جامگانسرخ جامگانسلمانیه (شامغانیه) • علویهعلیائیه (علیاویه) • علی اللهیانعمیریهعینیهغمامیهقادیانیهقرامطه (اسماعیلیهباطنیهتعلیمیهو سبعیه) • کاکائیه (اخیه) • متنبئینمحمدیه (از علیائیه) • محمدیه (از مغیریه) • محمرهمشبههمشعشعیه (آل مشعشع) • معمریهمفیریهمفضلیهمفوضهمقنعیهملاحده (اسماعیلیه) • باطنیهتعلیمیهسبعیهقرامطهمنصوریه (کسفیه) • موسویهمیمونیهمیمیهیزیدیهیعقوبیه
فرقه های مشهور به 72 فرقه :ه
رافضیه:علویه، ابدیه، شیعیه، اسحاقیه، زیدیه، عباسیه، امامیه، ناوسیه، تناسخیه، لاعنیه، راجعیه، مرتضیه
خارجیه:ازرقیه، ریاضیه، ثعلبیه، جازمیه، خلفیه، کوزیه، کنزیه، معتزله، میمونیه، محکمیه، سراجیه، اخنسیه
جبریه:مضطریه، افعالیه، معیه، تارکیه، بحثیه، متمنیه، کسلانیه، حبیبیه، خوفیه، فکریه، حسبیه، حجتیه
قدریه:احدیه، ثنویه، کیانیه، شیطانیه، شریکیه، وهمیه، رویدیه، ناکسیه، متبریه، قاسطیه، نظامیه، متولفیه
جهمیه:معطلیه، مترابصیه، متراقبیه، واردیه، حرقیه، مخلوقیه، عبریه، فانیه، زنادقیه، لفظیه، قبریه، واقفیه
مرجئه:تارکیه، شائیه، راجیه، شاکیه، نهمیه، عملیه، منقوصیه، مستثنیه، اثریه، مدعیه، مشبهه، حشویه
هفت فرقه:کرامیه، هریه، حالیه، باطنیه، اباحیه، براهمیه، اشعریه
متفرقه:سوفسطائیه، فلاسفه، سمنیه، و مجوسیه
فهرست طریقتهای تصوف:ه
اکبریهگنابادیاویسیهبدویه/احمدیهبکتاشیهپیرجمالیهتیجانیهجنیدیهچشتیهحروفیهحکمیهحلمانیهحیدریهخاکسار (جلالی، معصومعلیشاهی، نورائی، عجم) • خرازیهخفیفهدسوقیهرفاعیهسباریهسبلیهسهروردیه (جمالیه، جلالیه (تصوف)، زینبیه، خلوئیه، روشنیه) • سهلیهسیاریهشاذلیه (جوهریه، وفاذیه، هاشمیه، عفیفه، قاسمیه) • شطاریهصفویهطیفوریهفارسیهقادریه (بریلویه، کسنزانی) • کبرویه (ذهبیه/رضویه) • محاسبیهملامتیه/قصاریه (قلندریه) • مولویه (ارشادیه، پوستنشینان) • نعمتاللهینقشبندیهنقطویهنوربخشیهنوریهیسیویه
جهمیه، ملامتیه، کرامیه، اویسیه، نجاریه، ضراریه، یونسیه، ثوبانیه، جنیدیه، سهلیه، حکیمیه، خرازیه، خفیفیه، حروفیه، بابائیه، بکتاشیه، معطلیه، روحانیه، سالمیه، سوفسطانیه، سباییه، طبایعه، طیفوریه، قصاریه، محاسبیه، دهریه، نوریه، مرجعیه، بهشمیه، اباحیه، اصولیه، افلاکیه، الهامیه، حشویه، باطنیه، براهمه، ثنویه، حلاجیه، حلمانیه، حلولیه، حمدونیه، خرازیه، خفیفیه، واصلیه، عمرویه، نظامیه (تصوف)، معمریه، بشریه، هشامیه، مرداریه، جعفریه، اسواریه، اسکافیه، حدیثیه، صالحیه، جاحظیه، شمامیه، جبائیه، کعبیه، جارودیه، راوندیه، شبیریه، تناسخیه، رزامیه، بیانیه (تصوف)، تبریه، بکریه، افطمیه، ابومسلمیه، حماریه، کلابیه، نجدانیه، عجارویه، صفدیه، اباضیه، کیسانیه، زیدیه، جریریه، قاسمیه، هادویه، ناصریه (تصوف)، صباحیه، قصاریه، طیفوریه، سهلیه، فراضیه، خفیثیه، سیاریه، عقبیه، یعقوبیه (تصوف)، نزاریه، جهمیه، خزرویه، سبائیه، حربیه، ریاحیه، خطابیه، سمیطیه، شیطانیه، حشویه، علویه، باطنیه، اسماعیلیه، مجوسیه، فلاطونیه، فیثاغورثیه، قرمطیه، غالیه، مغیریه، شبیهیه، منصوریه (تصوف)، جناحیه، خطابیه، غاروسیه، عظمیه (تصوف)، واقفیه، مفوضه، نصیریه، صباحیه، علبانیه، کربیه، کاملیه، مختاریه، مخمسه، مبارکیه، نجدیه، مریسیه، سعدیه و ...ه
تسنن:مذاهب فقهی و کلامی اهل تسنن :حنفیمالکیشافعیحنبلی
مذاهب کلامی :ماتریدیاشعریاثریمعتزلی
جنبشهای فکری اهل سنت :دیوبندیبریلویسلفی
و هابیت :ه
بابیگری و بهائیت:ه
خمینیسم :ه
" ولایت مطلقۀ فقیه"
رجویسم:ه
" ولایت مطلقۀ رهبری عقیدتی" (سازماند عقیدتی
مجاهدین خلق/ شیعۀ رجوی-)ه
رشاد خلیفه(سابمیترز):ه
گروه مسقر در آریزونا- آمریکا که ادعای رسالت 
از جانب خدا کرد و فرقه ای بنام "سابمیترز" ایجاد کرد.
ووووووووو
ووووووو
ووووو
ووو
و
یکبار دیگر از شما میپرسم.ه
شما کدام از اینها هستید؟ دین خود را چه مینامید و 
بر دین قطعه قطعه شدۀ خود چه نام نهاده اید؟

آیا همچنان مذهب تشیع را مذهب برگزیده میدانید.


 اندر جهان به از


 " خرد

آموزگار نيست

منبع را بخاطر نمیارم

*************
برخورد سوم از نوع ماهواره
به انتخاب پرویز حکیمی 


حکومت ترسوی اشغالگر ایران که برخاسته از

نوعی اسلام ناب و غیر ناب این محمدی و ان

محمدی است زورش به مشتی اهن پاره بی نای

 و رمق میرسد که خودش و اسلامش و خواهر و

مادر حکومتش را به خطر انداخته اند


Inline image 1
Inline image 2
Inline image 3
Inline image 4
Inline image 5
Inline image 6
Inline image 7
Inline image 8
Inline image 9
Inline image 10
Inline image 11


چطوری جوون بمونیم؟
به انتخاب پرویز حکیمی 
۱-اعداد و ارقام غیر ضروری رو دوربنداز!
این اعداد شامل سن، قد و وزن میشه
بگذار دکترها راجع به این عددها نگران باشن
HydroForum ® Groupخوب واسه همینه که بهشون ویزیت می دی.
۲ - دوستهای شاد و خوش و خرم و سر حالت  رو برای خودت نگه دار!
آدمهای بی حس و حال تو رو هم بی حال می کنن
( اگه خودت جزو این دسته ای حواست باشه!)

HydroForum ® Group
۳ - دائم در حال یادگیری باش!
سعی کن بیشتر راجع به کامپیوتر، کارهای دستی،باغبانی و خلاصه هرچی که

فکر می کنی یاد بگیری
هیچوقت نگذار مغزت بی کار بمونه
HydroForum ® Group"مغز بیکار پاتوق شیطانه"
این شیطان هم اسمش آلزایمر ِ

۴ - از چیزهای ساده، لـــذت ببر

۵ -  اغلب بخنـــــد، قهقهه های بلند و طولانی
اونقدر بخند که نفست بند بیاد
اگه دوستی داری که خیلی باهاش می خندی، پس خیلی باهاش وقت بگذرون

۶ -  گاهی اوقات یه کم اشک بریز
HydroForum ® Groupسختی کشیدن هست، غمگین بودن هست اما ادامه بده
تنها کسی که تمام طول زندگیمون کنار ماست، خود ما هستیم
پس تا وقتی که زنده ایی زندگی کن

HydroForum ® Group۷ -  دور و اطرافت رو با آدمهاو چیزهایی پر کن که دوستشون داری
با د وستها و فامیل، با یادگاری هات، حیووون خونگی، موسیقی ، گل و گیاه و خلاصه هرچیزی
خوب حالا  خونه ات پناهگاه و محل آرامشت شد؟
بگو ببینم، رابطه ات با خدا چطوره؟

۸ -  سلامتیت رو جشن بگیر و بهش اهمیت بده!
HydroForum ® Groupاگه سالمی، سعی کن این وضعیت رو حفظ کنی
اگه وضعت متغیره، سعی کن متعادلش کنی و حالت رو بهتر کنی
اگر هم فکر می کنی تنهایی از پسش بر نمی آیی،از یک نفر کمک بگیر

۹ - به سمت ناراحتی ها ت سفر نکن!
HydroForum ® Group
برو به یک مرکز خرید، برو به یه محله ی دیگه، حتی برو یه کشور دیگه
اما هیچ وقت جایی نرو که باعث سرافکندگی و احساس گناهت بشه

۱۰ -  از هر فرصتی که داری استفاده کن و به همه کسانی که دوستشون داری، عشقت رو نشون بده
HydroForum ® Group
********************چند نمونه مد

از چند مدل ساختگی تبلیغی

 در چند خیابان منتخب تهران

به انتخاب مژگان هارونی


 
This man  had what he thought was the best
tattoo in the  world....


 اقاهه فکر میکرد خالکوبی که گذاشته پشتش، تو دنیا تکه  تا وقتیکه به خاطر همون خالکوبی افتاد تو زندون


به انتخاب پرویز کیمی 


  Until he went to  prison
...

 خوش شانسی ؟ 


بد شانسی ؟

کسی چــه میداند ؟

به انتخاب مژگان هارونی


یک داستان قدیمی چینی هست که میگوید :
پیرمردی اسبی داشت و با آن اسب زمینش را شخم میزد . روزی آن اسب از دست پیرمرد فرار کرد و در صحرا گم شد .  
همسایگان برای ابراز همدردی با پیرمرد ، به نزد او آمدند و گفتند : عجب بد شانسی ای آوردی .
پیرمرد جواب داد : " بد شانسی ؟ خوش شانسی ؟ کسی چه میداند ؟" 
چندی بعد اسب پیرمرد به همراه چند اسب وحشی دیگر به خانه ی پیرمرد بازگشت . اینبار همسایگان با خوشحالی به او گفتند : "  عجب خوش شانسی آوردی !"
اما پیرمرد جواب داد : " خوش شانسی ؟ بد شانسی ؟ کسی چه میداند ؟ "
بعد از مدتی پسر جوان پیرمرد در حالی که سعی میکرد یکی از آن اسبهای وحشی را رام کند از روی اسب به زمین خورد و پایش شکست . باز همسایگان گفتند : " عجب بد شانسی آوردی ؟ "
و اینبار هم پیرمرد جواب داد : " بد شانسی ؟ خوش شانسی ؟ کسی چه میداند ؟ "
در همان هنگام  ، ماموران حکومتی به روستا آمدند . آنها برای ارتش به سربازهای جوان احتیاج داشتند . از این رو هرچه جوان در روستا بود را برای سربازی با خود بردند ، اما وقتی دیدند که پسر  پیرمرد پایش شکسته است و نمیتواند راه برود ، از بردن او منصرف شدند .

"خوش شانسی ؟
بد شانسی ؟
کسی چـــه میداند ؟"

هر حادثه ای که در زندگی ما روی میدهد ، دو روی دارد . یک روی خوب و یک روی بد . هیچ اتفاقی خوب مطلق و یا بد مطلق نیست . بهتر است همیشه این دو را در کنار هم ببینیم .زندگی سرشار از حوادث است .
با آرزوی شادکامی .


قوانین سوار شدن تاکسی در تایلند
به انتخاب راژانه

taxi-rules01.jpg
taxi-rules02.jpg
taxi-rules03.jpg
taxi-rules05.jpg
taxi-rules06.jpg
taxi-rules07.jpg
taxi-rules04.jpg

شهر اشدود در اسرائیل Ashdod A City In Israel
یه جوک خانوادگی 

 به انتخاب مژگان هارونی


شوهری همسرش رو یه شب ورمیداره میبره دیسکوتک. وسط پیست چشمشون به یه اقائي میفته که در رقصیدن سنگ تموم گذاشته و در تموم مدت بدون خستگی هی بالا میپره و هی پایین میپره و هر نوع رقصی رو هم که تصور میکردی اون رقص رو به نحو احسن انجام میده. چند دقیقه یی که میگذره همسر رو به شوهرش میکنه و میگه این مرده رو میبینی ۲۵ سال پیش از من تقاضای ازدواج کرد و من بهش جواب رد دادم. شوهره میگه اینجوری که به نظر میرسه هنوزم داره اون روز رو جشن میگیره ها ... ها ها

Husband takes the wife to a disco. 
There's a guy on the dance floor living it large - 
break dancing, moon walking, back flips, the works. 
The wife turns to her husband and says: "See that guy? 
25 years ago he proposed to me and I turned him down." 
Husband says: "Looks like he's still celebrating!!!
cid:image001.jpg@01CD903C.F947C440

בדיחה הכי מודרני שיש


בת -.. "אבא, אני מאוהבת בילד שהוא רחוק ממני אני נמצאת באוסטרליה והוא חי בבריטניה נפגשנו באתר היכרויות, הפכנו לחברים בפייסבוק, היו שיחות ארוכות עם WhatsApp, הוא חיבר אותי לסקייפ ועד עכשיו היו לנו חודשיים של מערכת יחסים דרך Viber. אבא, אני צריכה את הברכות ואיחולים שלך ".אבא - "! וואו באמת ואז תתחתנו בטוויטר, ויהיה לכם כיף בטנגו, תקנו לילדים שלכם באמזון ושלחו להם באמצעות Paypal ואם את נמאס לך מבעלך .... תמכרי אתו ב-eBay". 


****************

دختری که بکارت خود را به حراج گذاشت 
طی چند سال اخیر اقدامات نامناسب و خودفورشی در

 اینترنت رواج پیدا کرده است و بسیاری از دختران به

 بهانه های مختلف اقدام به خود فروشی به این روش 

کرده اند ، در تازه ترین اخبار در این خصوص یک 
دختر ۱۸ ساله روسی که نامش فاش نشده است در 
اقدامی عجیب پرده بکارت خود را در یک سایت اینترنتی
 به حراج گذاشته و آن را به مبلغ حدود ۲۸ هزار دلار
 فروخته است.

دختری که بکارت خود را به حراج گذاشت (18+)در متن قرارداد وی آمده است که بعد از پرداخت 

مبلغ به صورت نقدی توسط شخص خریدار وی شب 

را در هتلی که به همین منظور رزرو شده است در کنار

 شخص خریدار خواهد بود . علیرغم انتقادات شدید از
 فروش پرده بکارت پلیس این کشور میگوید تا زمانی 
که عمل خلاف قانون رخ نداده است نمیتواند در این
 امر دخالتی داشته باشد.

این دختر در توجیه کارش میگوید: شدیدا به پول احتیاج 
دارم بنابراین اقدام به فروش پرده بکارت با ارزش ترین
چیزی که دارم کرده ام و این کاری طبیعی است که هر
کس مشکل مالی دارد انجام میدهد.

وی مبلغ ۳۱۰۰ دلار به عنوان مبلغ پایه در نظر گرفته بود
 و این حراجی در مدت یک روز به پایان رسید. اگرچه 
این مسئله بسیار شرم آور و غیر طبیعی است اما پلیس 
اصرار دارد که هیچ جنایتی رخ نداده و این کار خلاف
 قوانین نیست


اشپــــــــــــــــزیسوپ جوجه و ذرت تازه با شیـــــــر
 خوب برای سرما خوردگی و غیر ان هم
chicken-soup-2000.jpg

مواد لازم
سینه جوجه پوست کنده . بدون استخوان یا ران مرغ
چهار ( ۴عدد ذرت شیری
مقداری آب جوجه کم نمک
 
یک ( ۱ ) عدد فلفل دلمه ای تکه شده
یک فنجان شیر
چهار ( ۴ فنجان سبیب زمینی تکه شده
نمک و فلفل سیاه
فلفل قرمز خرد شده  به
دلخواه
طرز تهیه 
. آب جوجه و جوجه و ذرت را در ظرف ریخته و در آن را بسته 
و با درجه حرارت بالا گرم می کنیم تا جوش بیاید و سپس
شعله را کم می کنیم. بعد از  ۱۲ دقیقه یا وقتی که جوجه 
دیگر صورتی نبودند جوجه ها و ذرت را خارج کرده و تکه تکه می کنیم
.فلفل دلمه ای ها را به آب جوجه اضافه می کنیم.
شیر و سیب زمینی ها را با هم مخلوط کرده و هم می زنیم و 
به آب جوجه اضافه می کنیم. جوجه ها را با چنگال تکه تکه 
می کنیم و انها را به اب جوجه بر می گردانیم.
ذرت ها را از وسط از چوب ان نصف می کنیم و آن ها را نیز 
به ظرف روی اجاق بر می گردانیم. نمک و فلفل را اضافه می کنیم.
روی ان را می توانیم با فلفل دلمه ای و فلفل قرمز باقی مانده
تزئین کنیم. اکنون غذا آماده سرو است، نوش جان

*********
باور کنیـــــــــدپزشکان معتقدند که مصرف روزانه یک سیب
از سکته های قلبی جلوگیری می کنه
خب همین ثابت میکنه که اگه جای
یک سیب از "دو سیب" استفاده کنیم
سکته مغزی رو هم عقب میندازه لامصـــب
حالا اگه "دوسیب و نعناع" باشه که
دیگه امراض گوارشی هم سراغمون نمیاد

************
خواص چای کوهی

چای کوهی با افسردگی مقابله می کند

برگ ها و گل های این گیاه را خشک 
می کنند و پس از آن برای درمان
 استفاده می شود.

با باکتری های مضر و ویروس هایی که از طریق
 بریدگی یا زخم وارد بدن می شود، مقابله می کند.

* قسمت های متورم بدن را التیام می بخشد.


* خاصیت آنتی بیوتیک و ضد ویروسی آن، در بهبود
 احتقان عفونت سینوزیت، آنفلوآنزا و علایم برونشیت
 موثر است.

* مصرف یک فنجان چای کوهی بعد از صبحانه و 
شام، ناراحتی گلو و سینوزیت را برطرف می کند.

* بهبوددهنده خلق و خو است.

* با مصرف آن می توان خواب راحتی داشت.

* درمان کننده کم خونی است.

* با سردرد مقابله می کند.

* برای درمان یرقان مفید است.توصیه

* قبل از مصرف هر گیاه دارویی، 
بهتر است با پزشک مشورت شود.

************
چای زعفران، معجونی
 برای رفع خستگی

زعفران غلاف قهوهای رنگی دارد و دارای 
ساقه و شش گلبرگ بنفش رنگ و ۳ رشته 
کلاله قرمز رنگ است.

زعفران ماده غذایی با ارزشی است که به
 مقدار کم از گیاه زعفران بدست می آید
 در واقع از هر۱۰۰ تا۲۰۰ هزار گیاه
 زعفران، حدود ۵ کیلوگرم گل زعفران بدست 
میآید که وزن ۵ کیلوگرم زعفران تازه بعد
 از خشک شدن به یک کیلوگرم میرسد.

در خاورمیانه،اسپانیا، هند و ایتالیا از
 زعفران به خاطر رنگ و طعمی که دارد 
استفادههای فراوانی میشود.

متخصصین طب گیاهی نیز از دیرباز با 
خواص زعفران آشنا بوده و آن را برای
 درمان انواع بیماریها مانند خستگیهای
 مفرط، درد لثه، بیماریهای قلبی، افسردگی
، آسم، بیخوابی، سیاه سرفه، درد شکم و
 سنگهای کلیه توصیه میکردند.

مصرف زعفران برای افرادی که دارای
 اختلالات عصبی هستند و یا حافظه 
خود را از دست دادهاند توصیه میشود.


البته خانمهای باردار فقط با نظر پزشک 
میتوانند زعفران مصرف کنند و اگر قرار
 است کودکان نیز از این گیاه مصرف 
کنند در مورد مقدار مجاز آن با پزشک 
متخصص کودکان مشورت کنید چرا 
که آنان بسیار حساس هستند.  

************

فقــــــــــــر چیــــــــــــه

نکاتی قابل تامل در باره فقر
فقر اینه که ۲ تا النگو توی دستت باشه
 و ۲ تا دندون خراب توی دهنت؛

فقر اینه که روژ لبت زودتر از نخ دندونت تموم بشه؛

فقر اینه که شامی که امشب جلوی مهمونت میذاری
 از شام دیشب و فردا شب خانواده ات بهتر باشه؛

فقر اینه که ماجرای عروس فخری خانوم و زن صیغه ای
 پسر وسطیش رو از حفظ باشی اما ماجرای مبارزات
 بابک خرم دین رو ندونی؛

فقر اینه که از بابک و افشین و سیاوش و مولوی و رودکی 
و خیام چیزی جز اسم ندونی اما ماجراهای آنجلینا جولی 
و براد پیت و سیر تحولی بریتنی اسپرز رو پیگیری کنی؛

فقر اینه که وقتی با زنت می ری بیرون مدام بهش گوشزد
 کنی که موها و گردنشو بپوشونه، وقتی تنها میری بیرون 
جلو پای زن یکی دیگه ترمز بزنی و بهش بگی خوششششگلهههه؛

فقر اینه که وقتی کسی ازت میپرسه در ۳ ماه اخیر چند
 تا کتاب خوندی برای پاسخ دادن نیازی به شمارش 
نداشته باشی؛

فقر اینه که فاصله لباس خریدن هات 
از فاصله مسواک خریدن هات کمتر باشه؛

فقر اینه که کلی پول بدی و یک عینک دیور تقلبی بخری
 اما فلان کتاب معروف رو نمی خری تا فایل پی دی اف ش
 رو مجانی گیر بیاری؛

فقر اینه که حاجی بازاری باشی و پولت از پارو بالا بره
 اما کفشهات واکس نداشته باشه و بوی عرق زیر بغلت
 حجره ات رو برداشته باشه؛

فقر اینه که توی خیابون آشغال بریزی و از تمیزی
 خیابونهای اروپا تعریف کنی؛

فقر اینه که ۱۵ میلیون پول مبلمان بدی اما غیر از 
ترکیه و دوبی هیچ کشور خارجی رو ندیده باشی؛

فقر اینه که ماشین ۴۰ میلیون تومانی سوار
 بشی و قوانین رانندگی رو رعایت نکنی؛

فقر اینه که به زنت بگی کار نکن 
ما که احتیاج مالی نداریم؛

فقر اینه که  شعار بدی دموکراسی می خوای، تو خونه 
بچه ات جرات نکنه از ترست بهت بگه که بر حسب اتفاق 
قاب عکس مورد علاقه ات رو شکسته؛

فقر اینه که ورزش نکنی و به جاش برای تناسب اندام 
از غذا نخوردن و جراحی زیبایی و دارو کمک بگیری؛

فقر اینه که تولستوی و داستایوفسکی و احمد کسروی 
برات چیزی بیش از یک اسم نباشند اما تلویزیون خونت
 صبح تا شب روشن باشه؛

فقر اینه که وقتی ازت بپرسن سرگرمی و  هابیهای
 تو چی هستند بعد از یک مکث طولانی بگی
 موزیک و تلویزیون؛

فقر اینه که در اوقات فراغتت به جای 
سوزاندن چربی های بدنت بنزین بسوزانی؛

فقر اینه که با کامپیوتر کاری جز ایمیل چک کردن و
 چت کردن و موزیک گوش دادن نداشته باشی؛

فقر اینه که کتابخانه خونه ات کوچکتر 
از یخچالت (یخچال هایت) باشه؛

*******************پیش از اینها...

از خدا، در ذهنم اين تصوير بودفروغ فرخزاد
 به انتخاب پرویز حکیمی
پيش از اينها خاطرم دلگير بود

 از خدا، در ذهنم اين تصوير بود

آن خدا بي رحم بود و خشمگين

خانه اش در آسمان، دور از زمين
بود، اما در ميان ما نبود
مهربان و ساده و زيبا نبود
در دل او دوستي جايي نداشت
مهرباني هيج معنايي نداشت
هرچه مي پرسيدم، از خود، از خدا
از زمين، از آسمان، از ابرها
زود مي گفتند: اين كار خداست
پرس و جو از كار او كاري خطاست
هر چه مي پرسي، جوابش آتش است
آب اگر خوردي، عذابش آتش است
تا ببندي چشم، كورت مي كند
تا شدي نزديك، دورت مي كند
كج گشودي دست، سنگت مي كند
كج نهادي پاي، لنگت مي كند
با همين قصه، دلم مشغول بود
خوابهايم، خواب ديو و غول بود
خواب مي ديدم كه غرق آتشم
در دهان شعله هاي سركشم
در دهان اژدهايي خشمگين
برسرم باران گُرزِ آتشين
محو مي شد نعره هايم، بي صدا
در طنين خنده خشم خدا...
نيت من، در نماز و در دعا
ترس بود و وحشت از خشم خدا
هر چه مي كردم، همه از ترس بود
مثل از بركردن يك درس بود
مثل تمرين حساب و هندسه
مثل تنبيه مدير مدرسه
تلخ، مثل خنده اي بي حوصله
سخت، مثل حلّ صدها مسئله
مثل تكليف رياضي سخت بود
مثل صرف فعل ماضي سخت بود


تا كه يك شب دست در دست پدر
راه افتادم به قصد يك سفر
در ميان راه، در يك روستا
خانه اي ديديم، خوب و آشنا
زود پرسيدم: پدر اينجا كجاست ؟
گفت: اينجا خانة خوب خداست !
گفت: اينجا مي شود يك لحظه ماند
گوشه اي خلوت، نمازي ساده خواند
باوضويي، دست و رويي تازه كرد
با دل خود، گفتگويي تازه كرد

گفتمش: پس آن خداي خشمگين
خانه اش اينجاست ؟ اينجا، در زمين ؟
گفت: آري، خانه او بي رياست
فرشهايش از گليم و بورياست
مهربان و ساده و بي كينه است
مثل نوري در دل آيينه است
عادت او نيست خشم و دشمني
نام او نور و نشانش روشني
قهر او از آشتي، شيرين تر است
مثل قهر مهربانِِ مادر است

دوستي را دوستمعني مي دهد

قهر هم با دوست، معني مي دهد

هيچ كس با دشمن خود، قهر نيست

قهري او هم نشان دوستي است ...تازه فهميدم خدايم، اين خداست
اين خداي مهربان و آشناست
دوستي، از من به من نزديكتر
از رگ گردن به من نزديكتر

آن خداي پيش از اين را باد برد

نام او را هم دلم از ياد برد

آن خدا مثل خيال و خواب بود

چون حبابي، نقش روي آب بود
مي توانم بعد از اين، با اين خدا
دوست باشم، دوست ، پاك و بيريامي توان با اين خدا پرواز كرد
سفره دل را برايش باز كرد
مي توان در باره گل حرف زد
صاف و ساده مثل بلبل حرف زد
چكه چكه مثل باران راز گفت
با دو قطره، صدهزاران راز گفت*******************


با حافظ و با دیگران

به انتخاب پرویز حکیمی
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

. . . .

غنچه از خواب پرید ... و


گلی تازه به دنیا آمد ... خار


خندید و به گل گفت :

سلام ... و جوابی نشنید ... خار

رنجید ولی هیچ نگفت ...

ساعتی چند گذشت ... گل

چه زیبا شده بود ...

دست بی رحمی به نزدیک امدش ... گل،

سراسیمه ز وحشت افسرد ...

لیک آن خار در آن دست خلید ...

و گل از مرگ رهید ...

صبح فردا که رسید ...

خار با شبنمی از خواب پرید ...

گل بود که صمیمانه به او گفت : سلام ...

http://up.clip2ni.com/i/images/b5yw4nqkh8b96h0kx24.jpg

چه زیباست که خاری گل دهد

و چه خودخواه است

گلی که به خار

غبطه برد 

http://up.clip2ni.com/i/images/8fjzufokortihg6ehxzx.jpg

گل اگر خار نداشت،

دل اگر بی غم بود،

اگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبود،

زندگی ،عشق، اسارت ،قهر ،آشتی،

همه بی معنا بود

http://up.clip2ni.com/i/images/8a59eho17f900u6v3xf.jpg

همه کس عکس گل یار ، تماشا خواهد

http://up.clip2ni.com/i/images/yxtb2i4pdyy8zwv3mw3g.jpg

زندگي با همه وسعت خويش ،

محفل ساكت غم خوردن نيست 

حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نيست

اضطراب وهوس ديدن و ناديدن نيست

زندگي جنبش و جاري شدن است

زندگي کوشش و راهي شدن است 

از تماشاگه آغازحيات

تا به جايي كه خدا مي داند.

 **************************

Red roseزندگي چون گل سرخي است

پر از خار و پر از برگ و

پر از عطر لطيف،

http://up.clip2ni.com/i/images/lcyp6jh25c1tk2gx7e9w.jpg
 

يادمان باشد اگر گل چيديم،


عطر و برگ و گل و خار، 

همه همسايه ديوار به ديوار همند . . .

http://up.clip2ni.com/i/images/wfprn4kvq2foaawe70y.jpg
http://up.clip2ni.com/i/images/c4s0lhyc91tyaikkrrk2.jpg

Viva Chinese language!!

Sent by Parviz HakimiLast night at the club,I asked a Chinese girl 
if she would go out with me for a date and I 
asked her number so that I could call her. 
She got all excited and said:

"SEX SEX SEX - FREE SEX - TONIGHT"...

Wow I thought! And got very excited, 
But then, my friend told me what she
 really said was

      6 6 6 - 3 6 - 2 9.....

**************No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information