7.26.2014  • JEWISH WORLD
نه سران جمهوری اسلامی غاصبند و سفاک و بی ریشه و نه به قول هادی خورسندی « یهود ستیز » این خبرنگار تهیه فیلم احمق است و نه ان خانواده، بدبخت!.
سیه روز ملتی است که تا گلیم خود را از اب بیرون کشید دیگر نمیداند و نمیخواهد  بداند که چه بر سر گلیم   دیگری امده و یا دارد میاید !.
 راستی ما ملت غیور چه بر سرمان امده؟. چگونه میتوان این فیلم که نمونه ئی از هزاران ورشکستگی شرافتی، اخلاقی و اقتصادی است که اکنون بیشتر از ۳۵ سال است دامان خانواده های دردمند و نجیب  ما را گرفته متاثر نشد و نخواست مانند  هر کس به یاری این خانواده * خوشبخت * شتافت؟ 
 ولی هم دیاری عزیز با کمک به یک خانواده که دردی  دوا  نمیشود  . من ۶۶ سال عمر دارم و نه پهلوان هستم و نه میتوانم ادای پهلوانان را در بیاورم اما پس جوانان ما کجا هستند؟. چرا انان با هم، * یکی * نمیشوند؟ در کوهها و جنگلهای مملکت که دست شیطان هم به انان نمیرسد دست به جنگ و گریز با عوامل جمهوری ملایان نمیزنند؟ انان را از پای در نمیاورند؟ حکومت را عاجز و بیجز نمیکنند؟ تاروزیکه دست به خودکشی بزنند؟. من مطمئن هستم که با رفتن یک استین به بالا از هر طبقه و دسته ئی که در ایران زندگی میکنند، کسانی که کرامت، وجدان و شرافت انسانی خود را از دست نداده اند به میدان خواهند امد.  در میان انان میتوان افراد میهن دوست و با نفوذی را یافت که در اطراف همین حکومتیان مشغول خدمت میباشند و در نزدیکی بینی انان به چشمان طماع و بوالهوس و بیغیرتشان با تحقیر مینگرند که چگونه به وطنفروشی عادت کرده اند و به بی ناموسی!. 
اری میشود برای خود و ناموس خانواده و چشمان اشکبار فرزندان گرسنه مان کاری بکنیم اما باید اول دل کاوه داشته باشیم و انگاه به کوه و دشت و جنگل و بیابان بزنیم تا ماهیت ایرانی
 * پندار نیک، گفتار نیک و گردار نیک *

 مان که بیش از ۳ دهه است که  به اسارت جاهلیت انان در امده را نجات دهیم!. 


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information