8.01.2014هفطارا.۸.۲.۱۴
  • JEWISH WORLD


پاراشای دواریم  هفطارا سوم اخطار و هشدار به ایسرائل است 
که در شبات هفدهم
تموز تا نهم آو یا در شبات پیش از نهم آو و
 شبات نهم آو خوانده می شود
یِشَعیا بِن عاموس از اشرافزادگان یِروشالَییم بود
 که در واپسین سلطنت عوزیا (3168 عبریدر
یِهودا – جنوب ایسرائل پیامبری را آغازیده، تا
 پایان سلطنت حِزقیا یا تا اوایل سلطنت مِنَشه بن
حزقیا (3230 عبریاین ارشاد را پی گرفت
وی با اشرافزادگی به جامعه دربارین راه یافته و 
با شخصیت والا و بیان بی همتایش، در دلهای 
مردم یهودا جای گرفت؛ چنانکه در کوتاه زمانی 
برجسته ترین و با نفوذترین روحانی ملت شناخته 
شده، با نبوتهای بسیار ژرفش بر پادشاهان 
و سیاستمداران چیرگی ویژه و گسترده ای یافت.
 او در همه دوران نبوتش بر سیاستمداران فرصت 
طلب، فاسد و مخالفان عدالت اجتماعی و حقوق
 انسانها ایستاد و به همین دلیل در جدالی با
 مخالفان پیام یکتا پرستی کشته شد.

بخش اول کتاب یشعیا، هشدارهای وی به ملت 
ایسرائل است که ایشان را از پیروی سنتهای ملل 
بیگانه ای مانند اَشور که آنها در تصرف داشت،
 بسیار پرهیز می داداو تنها راه بقای ملت را پی
روی از تورای مُشه و ایمان بی چون و چرا به 
خد.اوند یکتا اعلام می نماید.
سخنان سرزنش آمیز یشعیا به ملت ایسرائل، در 
هفطارای دِواریم و اشاره سرزنش آمیز مشه به
سرکشی ها، نافرمانی ها و بی ایمانی های ملت،
 در پاراشای دِواریم مانندی این دو را با هم می نماید.
آغاز آیه 21 این هفطارا با واژه اِخا مناسب دیگر
 قرائت آن را در شبات پیش از نهم آو آشکار می سازد؛ زیرا سوگنامه یِرمَیا معروف به
 اخا در شب و روز نهم آو هم خوانده می شود.

یشعیا – فصل اول
1. این است رویای یشعیا بن عاموس (از نسل 
یهوداکه درباره فرجام پادشاهی یهودیا و پایتختش 
یروشالییم در دوران سلطنت شاهان کشور یهودا؛ یعنی، 
عوزیا، یوتام، اَحاز و حزقیا نگریست.
2. بشنوید و بنگرید ای آسمانها و گوش
 فراگیر ای زمین؛ زیرا خد.اوند چنین 
می فرماید: «من برای ذات خودم، 
فرزندانم (ایسرائلرا پرورده، بالاندم؛ اما
 آنان در برابر، بر من شوریدند و برخاستند
3. گاو (با حیوان بودنشمالک را می شناسد و حمار 
نیز آخور صاحبش را می شناسد؛ اما ایسرائل (با
 انسان بودنشنمی شناسد و ملتم (ایسرائلنمی
 فهمد. (خودش را هم نمی شناسد)
4. وای ای قوم گناهکار، ای ملت غرق در خطاکاری، 
ای نسل شریران و کودکان فاسد شده که خد.اوند را 
رها کرده اند، به ذات اقدس (خد.ایایسرائل اهانت 
ورزیده و به عقب (راه خطامنحرف شده اند.
5. چه سود که بیش از این (در تنبیهضربه بخورید.
 در حالی که هنوز سرکشی هاتان را پی می گیرید؟
(شکستها و ضربات وارد به ایسرائل و یروشالییم
 در مقابله با آشوری ها).همچون جسم یک انسان
 که تمام سرش بیمار و تمام قلبش ضعیف شده است.
(واژه سر، اشاره به رهبران ایسرائل و قلب، ایمان 
ملت ایسرائل است.)
6. از سر تا پای (ایسرائلیک عضو سالم در بدنش 
نمانده است؛ بلکه زخمها، خراشیدگی ها و دملها ی 
چرکی که از چرک تهی نشده اند.
 تیمار و درمان نشده، یا با روغن آرام
 بخش نرم نشده اند.
7. سرزمینت ویران شده، شهرهایت به
 آتش سوخته اندبیگانگان، ملکتان را
در برابر چشمانتان غارت و
 چپاول کرده، آنرا خرابه ای که با سیلاب 
ویران شده،
 کرده اند.
(غارت و چپاول و ویرانی کشور ایسرائل به دست 
سپاهیان آشور و بابِل)
8. چنین دختر صیون (ایسرائلچون
اتاقک و سایه بانی رها شده در میان تاکستان؛
 مانند کلبه و آلونکی بی 
صاحب در میان مزرعه خیارکاری 
 همچون شهری
 متروک و تهی از شهروند شده است.
9. اگر خد.اوند مخلوقات عالم هستی (از درگاه 
رحمان و رحیمشزندگانی درمیانمان نمی گذاشت
؛ ما همچون سِدوم و عَمورا (نابودشده بودیم.
10. و بشنوید کلام خد.اوند را شما ای رهبران
 (ایسرائل که همچون رهبرانسدوم بوده اید،
 و گوش فراگیرید به قانون خد.اوند ای ملت
 (ایسرائل که مانندعمورا شده اید.
11. خد.اوند می فرماید: «ذات من چه نیازی به قربانی های بسیار زیاد
 شما دارد؟
سیر شده ام از قوچهای قربانی سوختنی و از آن 
پیه های قربانی های پروار لذت نمی برم و گرایشی
 هم به افشاندن خون آن گاوها، بره ها و بزها ندارم
12. «هنگامی که به حضور و بارگاه من (در بِت هَمیقداش)
 می آیید، چه کسی چنین مراسم و قربانی ها (ی
 دروغین و بی فایدهرا از شما خواسته است تا این 
گونه دربار مرا لگد می کنید؟»
13. «آوردن این هدایای بی معنی بس استاین هدایا 
همچون بخور غیرمجاز (و ناپاکبرای
 ذات من هستند. (مراسمتان برایماههای
 نو (روش حودِش هاشَبات 
ها و موعِدها:
دیگر قادر به تحمل گناه کردن در این
 محافل روزهای مقدس نیستم
14. «روح مقدس من از مراسم ماه های نو (روش
 حودششما و از عیدها شما بیزار است.
برای ذات من بار سنگینی است که از 
تحملشان خستیده ام»
15. «هنگامی که دستهایتان را به نشان استغاثه و عبادت
 می گشایید، چشمانم را از شما خواهم پوشاند، و
 اگر عبادتها و استغاثه هایتان را بیافزایید، باز آنها
 نخواهم شنید و پاسخ نخواهم داد؛ زیرا دستهایتان 
پر از خون (بی گناهان، مظلومان و ضعیفاناست
16. «بشویید (دستها و جسمهایتان را از گناه)، پاکیزه و
 طاهر کنید (قلبهایتان را).
پلیدی اعمالتان را از برابر چشمان من دور کرده، 
به شرارت و بدی تان پایان دهید
17. «نیکی را بیاموزیددر پی عدالت و انصاف باشید.
 ستمدیدگان و مظلومان را از سختی شان 
رهایی بخشیدحق یتیمان را رعایت کرده 
و بیوه زنان را حمایت و 
همراهی کنید
18. خد.اوند می فرماید: «هم اکنون بیایید تا با هم سخن و گفتگو کنیماگر 
گناهان شما همچون جامه سرخ ارغوانی شما را 
پوشانده باشد، (پشیمانی و توبه
 واقعی شماچون برف، سفید و 
پاک می شوند؛ و اگر به قرمزی رنگ
 بنفش 
رسیده باشد (با بازگشت به راه منمانند
 پشم سفید، 
بی رنگ می شوند
19. «اگر به اجرای فرایض من گراییده، تابع شوید؛ 
خوبی ها و برکات سرزمین را نیز خواهید خورد
20. «اما اگر (احکام را رد کنید و
 از قبول آنهادوری کنید، بر من شورش 
کنید، سرانجام طعع شمشیر (عدل الهی)
خواهید شد؛ زیرا کلام خد.اوند چنین 
فرموده است
21. «چگونه شهر و دیاری که زمانی چنان وفادار و با ایمان
 بود، فاسد شد؟ آن که انبوه از عدالت و انصاف بود 
و با پرهیزکاری کامل در آن می زیست، اینک مسکن
 و مُقام جنایتکاران و قاتلان است
(اشار به یروشالییم در دوران اسارت بابل)
22. (سکه های) «نقره تان به فلزهای بی ارزش روکش شده، آب 
نقره شده و شرابتان (که ناب و خالص بودبا آب
 آمیخته است
23. «امیران و بزرگانتان نیز یاغی 
و سرکش شده، رفیق 
و همدم دزدان شده اندهمه عاشق
 و شیفته رشوه شده، پیوسته در پی
 دریافت هدایا و پیش کشی هستند.
یتیمان را داد و یاری نمی کنند و به 
دعاوی و حقوق بیوه زنان نمی رسند
24. پس خد.ای مخلوقات عالم هستی و قادر 
مطلق ایسرائل چنین می فرماید
«آه، سرانجام ذات مقدسم را از
(سرکشی و یاغی گریمخالفانم
 آسوده و راحت کرده، انتقام خود را از
 دشمنانم می گیرم
25. «زیرا سرانجام دستم را (خواستهبر تو (ایسرائلو 
خطاکاری هایت برگردانده، فلز ناخالص تو را 
(گناهکاران و سرکشانبا آب قلیایی زرگری (با 
مشیت و قدرت سوزنده امذوب کرده،
 تمام ناخالصی هایت را (بی ایمانان 
شریران ساکنت راخارج می کنم
26. «آنگاه قضات و داوران تو را
 مثل داوران نخستین (که به عدالت
 و انصاف تمام رهبری می کردندو 
مشاوران تو را مثل زمانهای اول
 برقراری سرزمین ایسرائل استوار 
خواهم نمود.
سپس تو بار دیگر، شهر پرهیزکاری و دیار عدالت
 و انصاف خوانده خواهی شد
27. «سرانجام، صیون با عدالت و پرهیزکاری ملت و 
رهبران ایسرائل رها می شودبا همان پرهیزکاری 
و عدالتی که ملت ایسرائل در بازگشتشان به سرزمین
 موعود نمود، از خود نشان دهند


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information