8.23.2014MAILING 8.23.2014
**************
********************בפרשת השבוע,

 שבה האישה חסרת מעמד


אני לא הרכוש שלך: הטרור הכלכלי מתחיל כאן
פעילי להב"ה מייצרים את המפגש הלא 
מפתיע בין גזענות להחפצת נשיםבפנייה 
אל יצר הרכושנות הנמוךהםהערבים
לוקחים את הבנות שלנואבל אנחנו לא 
נלקחות - ואתם לא השומרים שלנוואיפה
טמונים זרעי הפורענות של סכנת ההחפצה
צופים יקרים
 סליחתינו על אי אפשרות 
להגישהחדשות הכי טריות 
של השבוע  כתמידבגלל איזו 
שהו בעיה טכנית שקרה  בזמן 
ההכנה של האתר ’.
להתראות בע''ה בקרוב מאוד
דויד
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information