11.28.2014

* توراه و هفطارای ویتصه * ۱۱.۲۹.۱۴


تنـــــه   نـــــزن           טאנה  נאזאן     Tanehnazan****************


هوشع از دیگر پیامبران ایسرائل بود که پس از تجزیه کشور ایسرائل باستانبه دو نیمه شومرون در شمال و یهودا در جنوب به رهنمونی ملت ایسرائل پرداخت. وی حدود سال  ۳۱۵۰  عبری و در دوران سلطنت عوزیاهوپادشاه یهودا به پیامبری رسید و تا سال  ۳۲۰۰ عبری آغاز سلطنت حزقیا- پادشاه دیگر یهودا ، قوم ایسرائل را ارشاد می کرد.
هوشع با طبعی بسیار ظریف و حساس ، پیوسته یهودیان را یادآور می شد که انجام دادن کورکورانه آیین ایسرائل بی ایمان کافی و کامل به ذات الهی و تورای آسمانی اش ، عبادتی ناقص بوده که ثمره و تاثیر حقیقی را در پی ندارد. وی بر آن بود که ارزش و اهمیت نفوذ سیاسی و اتکا به قدرت نظامی، به ویژه میان ملت ایسرائل ، نشانه ای از سستی ایمان و اعتقاد کافی به خد-اوند است که به تنهایی پیروزی های مردم و کشور ایسرائل را به ارمغان نمی آورد.
اشاره ناوی به حضرت یعقوب و توان رویارویی و مبارزه با سختی ها در این هفطارا، همانندی آن را با زندگانی یعقوب در پاراشای ویصه آشکار می سازد.

***********


שבוע טוב

هفته خوبی را برایتان ارزو میکنیم


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information