12.09.2014

اخرین خبرها، هیجدهم دسامبر ۲۰۱۴ میلادی

تنـــــه   نـــــزن           טאנה  נאזאן     Tanehnazan عرق
 دو اتشه تر از جمهوری اسلامیکارتــــــــــــون
داوید فاخری: در زمان خواندن مطلب علمی
پائین نمیدانم ناگهان چرا به فکر رابطه
« دست مصنوعی » 
امام زائیده خامنه ئی افتادم و
 « مغز »
نداشته او
درزمان خواندن مطلب پائین نیز باز نمیدانم 
چرا به این فکر افتادم که اگر در زمان پیش  از
امدن انقلاب افراد « نجسی » مانند خمینی و خامنه ئی 
 این پدیده زیر وجود داشت که همزمان حقیقت ان چیزی 
که منظور ان بی شرفان بود را برای عموم ترجمه میکرد
ایا باز هم هرگز این انقلاب جهنمی اتفاق می افتاد?


نقض حقوق بشر و دیگر خبرها 

در جمهوری عوضی اسلامی


تنه نزن: خیلی زحمت کشیده استکارتــــــــــــــون
نیک آهنگ کوثر
واکنش پر رو گرانه مقامات
 جمهوری اسلامی به گروگان
 گیری سیدنی

کارتــــــــــــــون

توکا نیستانی
جهــــــــــان


 عرق دو اتشه تر از جمهوری اسلامی*************


کارتون: اخرین و مهمترین دغدغده خاطر حکومت جمهوری اسلامی


در ایران اشغالی


123213.jpgکارتـــــــــــون


علی بابا و ۴۰ دزد سردار
نیک اهنگ کوثر

کارتون اسلحه و اقتصاد 
توکا نیستانیNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information