3.12.2015

תורפה והפטרה פרשת ויקהל – פקודי 3.14.15


תמונה, עותק -1815 ספר הזוהר הוא חלק מהתכנית
 " גילוי ואחזור '' בארכיון הלאומי.
זכות דרו אנגרר לניו יורק טיימס

 שימור מורשת מקרה תורה עיראקי
 יהודי מבגדד, בארכיון הלאומי 

*************
דויד לקס
ערש"ק פרשת  ויקהל משה את-כל-עדת בני ישראל, תשע"ד
אומרת התורה ויקהל משה את-כל-עדת בני ישראל ויאמר אלהם  אלה הדברים אשר-צוה יהוה לעשת אתם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה.משה מנהיג של עם ישראל, מקהיל, מכנס את כל-עדת בני ישראל.המנהיג, משה רואה צורך ליכנוס את כולם.הדבר שמבקש משה לומר לבני ישראל, ביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליפרשת השבוע פותחת בפסוקים:
"וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר צִוָּה ה' לַעֲשֹׂת אֹתָם" (שמות לה, א).

אומר המדרש (ילקוט שמעוני שמות פרק לה רמז תח): "אמר הקב"ה, עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור והיתר כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני" (הובא בדברי 'אור החיים הקדוש' - שמות לה, א).
פרשת ויקהל
כל ההוראות שניתנו בפרשות
 הקודמות מתמלאות בפרשה
זו - מלאכת בניית המשכןיוצאת
לדרך. בוני המשכן הם בצלאל
 בן אורי, אהליאב, וכל מי שנתן
 לו ה' חכמה לעשות את
מלאכת המשכן.
בפרשה מתוֹארים (בשינויים
קלים): עשיית המשכן
 והאוהל, הקרשים, הפָּרוֹכֶת
 והמסך,
 הארון והכַּפּוֹרֶת, השולחן
והמנורה, מזבח הקטורת,
 מזבח העולָה, הכיור וכַּנוֹ
וחצר המשכן.
גם מצוות השבת מוזכרת
 בפתיחת הפרשה.

פרשת פקודי
פרשה זו מסיימת את נושא
בניית המשכן. מפורטים בה
 החומרים ששימשו למלאכת
 המשכן וכליו, ומתוֹארת עשיית
 בגדי הכוהנים.  בסוֹפה של
 המלאכה מובאים כל כלי
המשכן אל משה. משה מְאַשר
 את המלאכה שנעשתה לפי
 מצוות ה', ומברך את העושים
בה.
המשכן הוּקם באחד לחודש
הראשון (א' בניסן), בשנה
 השנייה לְצאת בני ישראל
 ממצרים. לאחר שהוקם המשכן
 מְכַסֶה הענן את אוהל מועד,
 ומסמל בכך את שכינת ה' במשכן.
  וכך הוא הסימן לבני ישראל:
 כאשר שורֶה עמוד הענן על
 המשכן ביום, או שורה עליו עמוד
 האש בלילה, חונים בני ישראל
 במקום. כאשר עולה הענן מעל
 המשכן - "יִסעוּ בני ישראל
בכל מַסְעֵיהָם". 
הפטרה של השבוע
הפטרת פרשת ויקהל

 חירם מגוייס לבניית בית המקדש

פרשת ויקהל עוסקת בבניין בית המקדש, בהתאם לנושא המדובר בפרשההקמת המשכן.
הפרשה מופיעה בספר מלכים א, פרק ז פסוקים יג-כו, והיא מספרת כיצד המלך שלמה קרא לאומן בפיסול נחושת בשם חירם שהתגורר בצור כדי לבוא ולהכין את חלקי הנחושת בבית המקדש.
חירם הכין שני עמודי ענק עשויים מנחושת, העמוד הימני קיבל את השם יכין והשמאלי את השם בועז. הוא גם הקים 'ים של נחושת', בריכת גדולה שעמדה על
 שנים עשר אנדרטאות שוורים.
בריכה זו שימשה כמקווה טהרה בה טיהרו הכוהנים את עצמם בטרם נכנסו לעבוד בבית המקדש.העליה האמיתית

שבוע טוב עם הרבה אהבה ושלום


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information