3.06.2015

میلینگ ششم مارچ


پوریم عید تفوق خدای یهود
 بر خدایان بیگانه 
بر همه گان مبارک
HAPPY PURIM
חג פורים שמח


اسرائیل پوریم را در روزی افتابی
 و درخشان جشن میگیرد


Kikar Hamedina in Tel Aviv (Photo: Motti Kimchi)
Kikar Hamedina in Tel Aviv

Photo: Motti Kimchi
Photo: Motti Kimchi

Photo: Motti Kimchi
Photo: Motti Kimchi

Photo: Motti Kimchi
Photo: Motti Kimchi
Photo: Motti Kimchi

Photo: Motti Kimchi

Photo: Motti Kimchi


خواهری که یونیفورم ارتشی برادرش را که
 در جنگ از دست داده برای استفاده 
در بالماسکه پوریم بر تن میکند

Miriam Shalev wearing Shahar's uniform (Photo courtesy of family)

Miriam Shalev wearing Shahar's uniform 
میریام شالاو یونیفورم برادرش شخر را برتن کرده

*****************
با عرض معذرت مقاله به علت نکات بسیار
 مهمی که در ان گنجانده شده طولانیست

*****************


FRIDAY MARCH 6th 2015
 7.45a in Los Angeles


Then I shot him from behind
Then I shot him from behind
Photo: AFP
Udaayi Salayma
Udaayi Salayma

Russian S-300 surface-to-air missile system
Russian S-300 surface-to-air missile system

Ultra-Orthodox Jews protest in NYC
Ultra-Orthodox Jews protest in NYC

Ultra-Orthodox Jews at protest. 'We are the sane voice'
Ultra-Orthodox Jews at protest. 'We are the sane voice'
US ambassador to UN Power (Photo: AP)
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information