3.08.2015

نوروز ۱۳۹۴ در ایران اشغالی


زمان باقیمانده تا نوروز ۱۳۹۴
اورشلیم
صبح روز شنبه
اول ماه نیسان ۵۷۷۵
ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه
به وقت کشور یهود
برابر با ۲۱ مارچ ۲۰۱۵
March 21st. 2015
12.45a

    • IN JERUSALEM,
    • 1st of Nisan, 5775
    • א׳ בְּנִיסָן תשע״ה

LOS ANGELES : 03:45:11p.
Friday March 20th, 2015
 در لس آنجلس: ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه
 و ۱۱ ثانیه  بعد از ظهر روز جمعه 
 بیستم مارس ۲۰۱۵ میلادی

**********************

TEHRAN, IRAN :  Saturday, 
March 21st 2015 at 2 . 15a.
تحویل سال در تهران - ساعت ۲ و ۱۵ دقیقه بامداد ( صبحروز شنبه اول فروردین ۱۳۹۴ در ایران اشغالی  

nuwruz

سال نو مبارک
נו'ורוז שמח
Happy NowRooz
1 comment:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information