3.08.2015

هشتم مارس روز زنان


 *مبارکتصاویر به انتخاب  تنه نزن

********************


تاریخچه ۸ مارچ روز جهانی زن
به انتخاب شیرین ناز فرهمند
تاريخ روز جهانى زن هم زمان تاريخ مبارزه سياسى و اجتماعى عليه تبعيض است. اين روز روز همبستگى براى مبارزه در راه برابرى حقوق و شرايط بهتر كارى و زندگى زنان است.
انتخاب تاريخ روز هشتم ماه مارچ به عنوان روز جهانى زن به خاطره مبارزه زنان كارگر نساجى در سال ۱۸۵۷ در شهر نيويورك  امريكا بر مى گردد.

شرايط كارى سخت و غير انسانى و دستمزد كم كارگران زن كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم همراه با مردان در كشورهاى صنعتى وارد  بازار كار شده بودند، آنان را وادار به اعتراض و مبارزه صنفى به شكل هاى سازمان يافته و يا غير متمركز عليه  اين بى عدالتى مى كرد.
در اين روز كارگران نساجى زن در يك كارخانه بزرگ پوشاك  براى اعتراض عليه شرايط بسيار سخت كارى و وضعيت اقتصاديشان دست به اعتصاب زدند. خاطره اين اعتصاب براى كارگران نساجى باقى ماند. نارضايتى عمومى ازاين شرايط براى زنان كارگر ادامه داشت .
در هشتم مارچ سال ۱۹۰۸، بعد از گذشت بيش از پنجاه سال كارگران زن كارخانه نساجى كتان در شهر نيويورك با خاطره اعتصاب در اين روز، به دليل تبعيض و محروميت و فشار زياد كار در مقابل حقوق بسيار كم اعتصاب خود را شروع كردند. صاحب اين كارخانه به همراه نگهبانان براى جلوگيرى از همبستگى كارگران ديگر بخش ها با اين  اعتصاب و سرايت آن به بخش هاى ديگر اين زنان را در  محل كار خود در كارخانه محبوس كرد. به دلايل ناشناخته اى آتش در كارخانه درگرفت و فقط تعداد كمى از كارگران زن محبوس توانستند خود را نجات دهند. ۱۲۹ كارگر زن در آتش سوختند.
روز هشتم ماه مارچ بر پايه سنتى مبارزه كارگران زن عليه شرايط سخت كاريشان در خاطره ها ماند.
در سال هاى بعد در كشورهاى مختلف اروپايى و امريكا مبارزه زنان به شكل تظاهرات و اعتصاب كارى عليه فشار، تبعيض و استثمار كارى و همينطور براى داشتن برابرى حقوق در اجتماع و عليه جنگ  ادامه پيدا كرد.
از جمله يكى از مهمترين مدافعان حقوق زنان  در كشور آلمان خانم كلارا زتكين  (۱۸۵۷-۱۹۳۳) خواست هاى مبارزان زن در آلمان را مبنى بر هشت ساعت كار در روز براى زنان  همينطور حق داشتن تعطيلات و مرخصى  زايمان  و برابرى حقوق در مقابل قانون مطرح كرد.
در اروپا دومين كنفرانس سوسياليستى بين المللى زنان كه در آن صد شركت كننده از هفده كشور جهان شركت داشتند، به پيشنهاد كلارا زتكين در ۲۷ اگست سال ۱۹۱۰ در كپنهاك روز هشتم ماه مارچ  به عنوان روز زن  و براى دفاع از حقوق آنان در مقابل تبعيضات مختلف و چند جانبه  برگزيده شد.
 اولين روز جهانى زن در ماه مارچ ۱۹۱۱ در دانمارك، آلمان، اتريش، سويس و امريكا برگزار شد. ميليون ها زن در برگزارى اين روز شركت كردندخواست هاى اساسى زنان عبارت بودند از قوانين حمايت كننده كار براى زنان، حق راى و شركت در انتخابات، عليه جنگ هاى امپرياليستى، برابرى مزد با مردان در مقابل كار مساوى، هشت ساعت كار در روز، حمايت از مادر و كودك، تعيين حداقل مزد.
به دليل بحران عمومى اقتصادى جهان در سال هاى سى و در همين ارتباط خطر فاشيسم  مسائل مبارزاتى زنان در حاشيه قرار گرفت.
در فاصله دو جنگ جهانى علاوه بر موضوعات قبلى  حق قانونى سقط جنين و حمايت از مادران نيز از اهميت خاصى برخوردار شد. اين مبارزه به يك حركت بزرگ تبديل شد به دليل بحران اقتصادى كه در آن زمان تمام اروپا را در بر گرفته بود، سالانه حدود يك ميليون زن وادار به سقط جنين  مى شدند. به دنبال آثار منفى اين سقط جنين هاى غير قانونى در سال ۱۹۳۱ تنها در آلمان حدود ۴۴۰۰۰ زن  به مرگ رسيدند.
از طرف ديگر مسئله برابرى مزد در مقابل كار برابر، كوتاه كردن ساعات كار، پايين آوردن قيمت اجناس وغيره نيزاز خواست هاى زنان  بودندخواست هايى كه براى امروز ما هم غريبه نيستند.
 با روى كار آمدن حكومت ديكتاتورى فاشيستى در كشور آلمان و ممنوع كردن هرگونه تشكل مخالف امكان برگزارى اين روز   غير ممكن گرديد.
با وجود اينكه در اين سال ها مبارزان حقوق زنان تاكيد زيادى روى وضعيت اقتصادى زنان و فشارها و تبعيض در محيط كار بر آنان داشتند و كمتر به بافت مردانه و پيچيده جامعه پرداخت مى شد، ولى زنان مبارز از كشورهاى مختلف  خواست هاى خود  براى رفع تبعيض در خانواده و كار تربيتى زنان را نيز مطرح كرده بودند.
بعد از جنگ جهانى دوم در كشورهاى اروپاى شرقى جشن روز زنان در سال ۱۹۴۶ دوباره برگزار شد. در اين كشورها روز زن به عنوان جشن رسمى و از طريق دولتى نيز به دليل نشان دادن تمايلات حكومت به بهبود وضع زنان گرامى داشته مى شد.
در كشورهاى اروپاى غربى در ابتدا بعد از جنگ هيچ برنامه اى در ارتباط با روز زنان برگزار  نمى شدبعدها اين روزبه عنوان روز مبارزه براى خواست هاى عمومى زنان و روز خانواده و جشن عمومى زنان تبديل شد.
در سال هاى هشتاد بود كه در اين  كشورها  روز هشتم مارچ باز هم اهميت و معنى خاصى پيدا كرد. دوباره موضوعاتى مانند برابرى حقوق زنان در تمام عرصه هاى زندگى، حق سقط جنين، رفع تبعيض در زندگى خانوادگى  و حمايت از مادران در دوران حاملگى و بعد اززايمان مورد توجه قرار گرفتند. يكى از نقاط اوج اين اعتراضات در سال ۱۹۹۴ روز اعتصاب زنان بود كه بيش از يك ميليون زن در سراسر آلمان عليه تبعيض و نابرابرى در حقوق زنان  در آن شركت كردند.
امروزه بزرگداشت اين روز در تقريبا تمامى كشورها به عنوان روز اعتراض عمومى به اجحاف و فشار بر روى زنان و هم چنين تجليل از كسانى كه اين مبارزه را شروع كردند و براى دگرگونى و بهبود وضع زنان تلاش ورزيدند، برگزار مى شود.
در طى دو قرن گذشته پيشرفت ها براى به رسميت شناختن و قبول حقوق اوليه و انسانى زنان اندك نبوده. در اكثر كشورهاى جهان حق راى زنان و شركت آنان در فعاليت هاى سياسى و اجتماعى به رسميت شناخته شده است. با وجود اين راه طولانى براى انجام واقعى اين خواست ها در پيش است. زنان هنوز در موارد زيادى در خانواده، در اجتماع و يا در محيط كارمورد خشونت قرار مى گيرند. قوانين زن ستيز در بسيارى از كشورها عمل مى كنندبراى  نيروى كار زنان در مقابل كار مساوى با مردان هنوز حتى در كشورهاى صنعتى كمتر پرداخت مى شود، درآمد نسبى زنان در همه كشورها بسيار پايين تر از مردان است.
آنان از امكانات آموزشى و بهداشتى به مراتب كمترى برخوردارندسه چهارم بيسوادان درسطح جهان را زنان تشكيل مى دهند. اكثر آوارگان و پناهنگان جنگى زنانند. تازه در دو ماه پيش بود كه در كشور تركيه كشتن زنان تحت  نام قتل ناموسى به عنوان جرم قتل شناخته شد. تعيين پوشش معين براى زنان، اجبار به  حجاب و يا بى حجابى، قاچاق و خريد و فروش زنان، سوءاستفاده جنسى از آنان و غيره و غيره از نمونه اجحافات آشكار عليه حقوق زنان هستند كه امروزه بطور عادى و در همه جا اجرا مى شوند.  
از تاريخ برگزارى اولين روز زن ۱۰۰ سال مى گذرد. اما هنوز هم  دلايل زيادى وجود دارد كه به عنوان زن و يا مدافع حقوق زنان در اين روز از خواست هاى اوليه آنان در سراسر جهان به پشتيبانى برخيزيم.

 *****************

نکاتی چند راجع به زنانبه انتخاب شیرین ناز فرهمند
زنها دیدی متفاوت از مردان به مسائل دارند ــ زنان دیدگاهی به زندگی و مسائل مختلف آن دارند که بسیار قابلتوجه است. آنها عادت دارند به عمق هر مسئلهای رسوخ کرده و همه چیز را با جزئیات بسیار بیشتری ببینند، حتی بدون اینکه نیاز به پیشرفت منطقی ایده و فکر داشته باشند. نه به این خاطر که مثل مردها به مشاهدات خود تکیه نمیکنند، بلکه به نظر میرسد آنها چه با دوراندیشی و چه بدون آن قادر به تحلیل مسائل هستند.

با حمایت زنان، مردها عملکرد بهتری خواهند داشت ــ این گفته قدیمی همیشه درست بوده است: پشت سر هر مرد موفق، یک زن موفق بوده است. مردها وقتی در کنار یک زن قوی با درک و شعور بالا قرار میگیرند، به موفقیتهای بسیار بیشتری نائل میشوند. مردانی که حمایت یک زن را پشت سر خود دارند، با اعتمادبهنفس بیشتری به سمت موفقیت گام برمیدارند

زنها مادر هستند ــ مردها پیوندی ناگسستنی با مادران خود دارند. درست همانطور که دخترها برای پدرها همیشه عزیزتر بودهاند. لازم نیست حتما پسر یکی و یکدونه یک زن باشید تا بتوانید زنی را در مقام مادری تحسین کنید. تجربیاتی که با مادرتان داشتهاند برای ایجاد این ارتباط عمیق عاطفی کافی است. شما همیشه مدیون زحمتهای مادرتان هستید که به دنیا آوردنتان کوچکترین آن است.

زنها آینهای از تصویر مردان هستند ــ مردان و زنان چه از نظر احساسی، چه جسمی و چه انگیزشی مثل روز و شب متفاوتند. زنان میتوانند به راحتی در جاهایی که مردان قادر به دیدن نور نیستند، شکافوجود آنها را پر کنند.

زنها باهوشترند ــ زنها درک و منطقی دارند که مردها از آن بیبهرهاند. بااینکه اندازهگیری هوش، کار دشواری است اما خیلی راحت میتوانیم بگوییم که بینش و درک زنان نسبت به مسائل مختلف فراتر از مردان است.

زنها موجوداتی مهربانند ــ محبت و همدلی از جمله خصوصیات زنان است که بیش از هرچیز تحسین میشود. زنها خیلی بیشتر از مردها به دیگران توجه دارند و برای احساسات آنها احترام قائلند.

زنها پرستار به دنیا میآیند ــ زنها علاوه بر تعهد کاملی که به دیگران دارند، غریزه مادرگونه خود را از همان ابتدای کودکی با خود دارند و این باعث میشود از همان ابتدا به والدین و خواهر و برادرهای خود تا آنجا که در توان دارند کمک کنند و بعدها که بزرگتر شوند این رفتار را دربرابر شوهر و فرزندان خود نشان میدهند. مردها برای این توانایی زنها شدیداً احترام قائلند.

زنها معاملهکنندههایی قوی هستند ــ شاید مردها ادعا کنند که بدون ضرر کردن میتوانند بهترین معاملهها را به انجام برسانند اما درواقع این خانمها هستند که در معاملهها میدرخشند. زنها که دل و نیتی پاک دارند طوری روی دیگران تاثیر میگذارند که مثل آنها به مسائل نگاه کنند و خیلی سریعتر از مردان به مصالحه میرسند.

زنها قدرت معنوی بالایی دارند ــ یکی از دلایلی که مردها زنها را به واسطه آن تحسین میکنند، ارتباط معنوی عمیقی است که میتوانند در طول زندگیشان برقرار کنند. آنها به خاطر به کار بردن این قدرت معنوی با کمک کردن به دیگران، احترام همه را جلب میکنند.

رفتار زنها به دور از خودخواهی است ــ بخاطر رفتارها و اعمال به دور از خودبینی و خودخواهی، زنها موجوداتی قابلستایشاند. چه بعنوان یک دختر، چه مادر و چه همسر، تاثیراتی فوقالعاده مثبت بر زندگی اطرافیانشان خواهند داشت.

مردها به هزاران دلیل شخصی زنها را دوست دارند و به آنها احترام میگذارند اما این تحسین جهانی به واسطه بعضی از محبتآمیزترین خصوصیات آنها برمیگردد. نیازی نیست که مردها برای احترام گذاشتن به زنها به دنبال دلیل باشند.
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information