4.26.2015Teenage neo-Nazis prepare to invade their bedrooms
Teenage neo-Nazis prepare to invade their bedrooms
در جائی از فرهنگ لغات ازاد به نکته ئی برخورد کردم  که در مورد ظهور نازیسم و چگونگی اقراد وابسته به ان « فتنه » از لحاظ فیزیکی و هوشی از دید « داروینیستها » اشاراتی شدده بود که مرا بر ان داشت تا اصل مطلب را پیدا کنم و از مطالعه ان به حقیقتی پی ببرم که تا کنون برایم غریب میامد و ان « متساوی شمردن و نگریدن انسانها » از دید * خداوند * است که نه تنها همواره برایم کمی دورازحقیقت به شمار میامد و چه بسا که برای خیلیهای دیگر هم به همچنین !. خلاصه صحبت ان بود که در  مساله بروز نازیسم عقاید « هگل » المانی و « چمبرلین » انگلیسی یکسان بوده اند و هر دوی انان در ریشه  بر مبنای پایه های تورات و انجیل از خدائی به استهزا صحبت کره اند که در عین همه توانائیها!! اما قادر نبوده و نیست که همه انسانها را یکسان بیافریند و در مود انان عدالت را به یک طرز . وزن اجرا کند مگر انکه بر مبنای « نازیسم »  باشد. در ایده انان  برگزیدگی خداوند تا حد به بار اوردن مواد اولیه برای افریدن انسان  مکانی داشته اما پس از ان می شود که از موجودات مشابه با انان ( انسانهای دیگر )  که از نمونه هائی زیباتر، سالمتر و باهوش تر  از انان برخوردار هستند  ( تلفیقشان ) که نمیتوان کرد اما میتوان ناتوانان ( جسمی، هوشی و رفتاری غیره) از انانرا « سوا و پاکسازیشان » کرد و نمونه های برتر از انان را برای تولید مثل نگاه داشت درست مانند گاوداران قرن نوزده که در مورد حیواناتشان با موفقیت از این روش استفاده کردند  و از ان تاکنون نتیجه های خوب و پر منفعتی نیز حاصلشان می گردد، « هیتلر » در همین مورد اخری اعتقاد زیادی به « ترمیم نسل انسانی » با استفاده از همین روش پیدا کرده بود که میخواست  از ان استفاده حزبی و حکومتی نیز در کنار « مقاصد شومی » که در سر داشت بنماید!. این نوع طرز فکر باعث بروز خسارتهای جبران ناپذیر انسانی ( متفکران، متخصصان، دانشمندان، روشنفکران، وکلا، بازرگانان و امیران ارتشی و غیره ) شد که هالوکاست ان برای یهودیان اندک نفوس ان زمان که از میان انان ۶ میلیون بخت برگشتگانی قرار گرفتند که به کوره های ادم سوزی در اردوگاه های مرگ  « تریبلینکا، اشویتس، بوخونوالد، داخائو، بیرکناو و ۱۷ تای دیگر » سپرده شدند و اجسادشان در حالیکه عزیزانشانرا در اغوش داشتند دود شدند و به صورت خاکستر به هوا فرستاده شدند کمتر فردی رامیتوان شناخت که ازخصائص علمی بالا بی بهره بوده باشد  ( برای دانستن ارقام واقعی ان  به مرکز امار نازیها که در پرونده های الکترونیکی انان نگاه داشته و ثبت شده اند مراجعه شود ) تعداد ۴ میلیون انسانهای بخت برگشته دیگری از غیر یهودیان نیز  که بیشتر انان از صفات  ادمیان برجسته و ممتاز  بالا برخوردار بودند به عناوین مختلف ۰( همجنس باز، کومونیست، سوسیالیست و غیره )   به طرق گوناگون پایشان به  بازداشتگاه های قتل عام یهودیان باز شد که  در انجا به  انچه خدای همگان دیگر ( که در این اتش نغرت نازیها قرا داده نشده و در حال سوزانده شدن نبودند، ) اما برای ان بیش از ۴ میلیون تعیین کرده بود که به سزای! اعمال خود برسند که انان نیز سوختند و خاکسترهایشان به اسمان کشور های المان و لهستان فرستاده شد و در کنار انان ۴۵ میلیون دیگر از انسانهای تابع کشورهای الوده به « میکرب » کارزار جنگ جهانی دوم نیز بودند که از میان رفتند  و خسارت مالی حدود ۶ ترلیون دلار نیز که به طرفین جنگ که انگلستان « چمبرلین » نیز عضو عمده انان بود وارد گردید که دؤل اروپائی همکار عمده نازیهای المان ( فرانسه، یتالیا، دانمارک، اطریش و غیره ) هنوز که بیش از ۷۰ سال از پایان جنگ جهانی دوم میگذرد با جایگزینی کارگرن بی سواد و اموزش ندیده کشورهای محتاج. به جای یهودیان و دیگر شهروندان صالح و باسواد و اندیشه و صاحب اخترع و اکتشاف که به گونه هائی دیگر میاندیشیدند و یا زندگی میکردند و انانرا با دست خود به بازداشتگاههای مرگ نازیها روانه کردند تاوان عظیم انرا با ازدیاد بی رویه  جمعیت ان  وارد کنندگان اجباری « مزدور » عقاید افراطگرانه ئی که دارند و برای سؤ استفاده از مزایای حقوق انسانی و خدمات رایگان اجتماعی به « شهروندی رسمی » انان درامده و واضح است که  از تمام « حقوق انسانی » که یک شهروند ان کشورها ( در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر دیده میشود ) که با بیش از ۳۰۰-۴۰۰ سال قدمت پدری و پدر جدی در ان کشورها از ان مزایا  برخوردار است که انان نیز به هم چنین! . ولی به جای استفاده غیرتمندانه از ان  مواهب که حتی خواب انرا در کشورهای خودشان نیز نمی بینندا ولی با لباس بیغیرتی که بر تن دارند برای موفق شدن به منظورهای فردی و گروهی و مذهبی و شریعتی و غیره که از خانه به انجا اورده اند که درست در جهت سد کردن و ضربه زدن به مسیر منافع کشورهای مهمان از انان « سوؤ استفاده » میکنند میباشد.  و اما در نتیجه وارد کردن این ضربات بر پیکر کشورهای به ظاهرمتبوع انان (اولین گذاردن احترام به شهروندی نشان دادن وفاداری به نظامی است که فرد به اختیار خو از ان استفاده میکند! )  ناموس وجان و مال صاحبان ان ممالک  را به لبهای انان رسانده اند به گونه ئی که نمیتوانند به هیچ وجه از دست  انان خلاصی یابند !. اینها به تلافی ان رفتارهای بیرحمانه و قصاوتمندانه ایست که نسبت  به شهروندان بی دفاع و بیگناه کشورهایشان در زمان جنگ دوم جهانی روا داشتند.
 دوستان تمام این سخنها به اغاز نوشته من در این باره  باز میگردد که افرادی چون هگل، هیتلر ، چمبراین و حتما سیاستمدارانی با اینگونه عقاید که در سایر کشورهای اروپائی قرار داشته و صاحب نفوذ بودند و با یکدیگر « لژ مخفیانه و  قدرتمند یهود ستیزی » را تشکیل داده و قول رهبری کشورهایشان پس از پیروزی هیتلر در صورت همکاری با او را از او  گرفته بودند اکنون است که میتوانند به معنی * خدای عادل * خدائی که برای همه گان یکسان عمل میکند پی ببرند که خدای عادل خدائی نیست که دریک زمان برای همه گان یکسان عمل میکند بلکه او خدایست که  در مقابل « بی عدالتی » که فرد و یا جامعه ئی به اختیار « نداشته » از خود نشان میدهند به همانگونه نیز بی اختیار خود اما اینبار مجبورند « ابرهای الوده به خاکستر مردمانی که توسط انان دود شده و به هوا برخاسته بودند » را در اسمان به ظاهر ارام خود بپذیرند!. اگر بگویم تاوانی را که اکنون ملتهای اروپائی به خاطر قرنها یهودی ستیزی پدران و اجداد خو د که بر ما یهودیان  روا داشته اند اکنو ن است که انانرا میپردازند ناراحتم « دروغ گفته ام » اما از این موضوع نیز  خوشحال نیستم که * امریکا * به طرف یهود ستیزی که توسط برخی از بزرگ سیاست مدارانش نیز به طرقی « غلط انداز » تشویق میشود کشانده میشود که حتی اگر تا چند دهه دیگر نیز به قدرت نازیهای المان در نسل کشی یهودیان بیفتد شاهد نتیجه ئی باشم که اکنون در اروپا شاهد انم!. در ان زمان این یهودی دیگر ان یهودی قرون ۱۸ و ۱۹ و اولین ربع  قرن بیستم نیست او سالهاست که دارای کشوریست که توان دفاع از جان هر فرد یهودی در هر کجای دنیا که لازم باشد را دارد و اگر متاسفانه کار به جائی کشانده شود که مبادا خداوند از توانائیهای ما به عنوان * بازوهای افراشته خود * برای سرکوب بدخواهانمان استفاده نماید !. 
******************


قوم ایسرائل همواره پاینده است
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information