4.27.2015

تفسیر سیاسی سرنوشت پناهجویان
اروپا در حیرت است. بیش از ۸۰۰ جسد شناور از غرق شده گان مهاجران افریقائی بدون پاسپورت در دریای مدیترانه که به منظور دریافت پناهندگی از طریق قایقهای نامناسب و پر ازدحام و ناامن به سوی سواحل انان کشیده شده اند در ابها شناورند و دقیقا نیز تعداد ان قربانیا ن به خاطر نداشتن هیچگونه مدارک شناسائی  قابل برررسی نمیباشد.
نام و نشان انها تنها در نزد قاچاقچیان انسانهاست که انان را به مبالغ گزافی برای رساندشان به سواحل امن و امان بهشت تیغ زده اند . خانواده های این افراد که در کشور جنگ زده و به دونیمه تقسیم شده لیبی باقی مانده اند معمولا بسیار طول میکشد تا از رسیدن خبری از انان که به سوی سرزمین موعود برده شده اند ( اگر که به انجا رسیده باشند ) نائل شوند. به خاطر بروز این جریانات اروپا در شگفتی بسیار باقی مانده یعنی همان اروپائی که از شنیدن قتل عام ۲۰۰.۰۰۰ تن از شهروندان سوریه توسط رژیم حاکم بر انان هیچگونه عکس العملی از خود نشان نداه است. امسال بیش از ۱۸۰۰ پناهجوی سرگردان که در انتظار عبور از گذرگاه ابی بوده اند نزدیک به سواحل کشورهای اروپائی غرق شده و جان خود را از دست داده اند.
و دراین حالتها اگر هم چیزی از حساسیت و خلق انسانی برای کمک به انانی که به جامانده اند نزد سران اروپا باقی مانده  هرگزبه انگونه که لازم بوده برای نجات انان دست به عملیات لازم نزده اند و کشورهای تامین کننده مالی « قصاب سوریه » مانند ایران را موردسرزنش و فشار قرارناده اند
تاکنون ده ها هزار تن در نبرد گروههای مسلح در یمن و لیبی کشته شده اند و صدها هزارتن نیز در نبرد جهادیست های افریقائي به هلاکت رسیده اند که جهان دهه ها ست که شاهد ان است

هفته گذشته تمام سرن کشورهای اروپائی به دور خود گرد امدند تا به مساله خطرناک مهاجران غیر قانونی بپردازند و ببینند با گزینش چه راهبردهائی میتوانند زمینه را برای قانونی کردن و ورود پناهنگان افریقائی و خاور میانه ئی به کشورهایشان اماده سازند اما ایا شما فکر میکنید که با برخورداری دموکراسی دران کشورها که ملتهایشان قادرند با یک تلنگر دولتها را از اسمان به زمین اورده و دولت تازه ئی را جایگزین انان نمایند دولتی قبول خواهد کرد که به طور ازاد و گسترده  به همه پناهجویانی که به قصد دریافت پناهندگی به کشورهای انان رجوع میکنند پناهندگی عطا کند؟.


« رانزی » یک دست چپی معتبر در ایتالیا اظهار داشته که کشور او ایتالیا در پی خدمات رسانی به
 همه « سرگردانانی » که به ابهای سواحل او نزدیک میشوند همه گونه تسهیلات بهداشتی، غذائی و پناهگاه موقت قرار میدهد. اما نخست وزیر ایتالیا بدون دانستن انچه « سویسیها » در بحبوحه جنگ دوم جهانی بر یهودیان روا داشتند « که »  درهای خود را بر روی پناهجویان یهودی که از ترس شنایع نازیها بر انان به کشور سوئیس قصد پناهندگی اشتند به انان گفته بودند « قایق کوچک ما دیگر گنجایش پذیرفتن شما را ندارد » و انانرا به سوی کوره های مرگ روانه داشتند تا سوخته شوند و خاکسترهایشان فضای جهان را در بر بگیرد اما او در حال انجام کار خود  به صورت انسان دوستانه ئی در مورد پناهجویان « متعددی » که ازهر جا بعد از انکه از خطرات جان سالم به در برده و خود را به درواز های دریائی کشور او رسانده اند میباشد!. 
دولتهای المان تصمیم گرفته اند که پناهجویان را در شرائطی نه چندان دلپذیر  ماننند اسکان انان در ساختمانهای متروکه زمان کمونیستی و حتی دوران نازیها قراردهند تا مزاحمتی برای شهروندان عادی المانی به وجود نیاید. بنابر این ایا شاید اتحادیه اروپا درهای خود را بر تعداد معینی از پناهجویان خواهد گشود؟ بپنداریم که مثلا ۲۵۰.۰۰۰ نغر در سال؟ جواب دومرتبه ان خواهد بود که « نه » !. سران کشورهای اروپائی در گرد همائی خود تصمیم گرفته اند که تنها به ۵۰۰۰ نفر در سال برای « کل » اروپا حق اسکان دوباره عطا کنند انهم بیشتر برای کسانیکه قبلا درخواست پذیرش انان مورد قبول قرار نگرفته بوده است!.
از انچه که به نظر میرسد اروپا در عین حال خط مخالفی نیز برای این موضوع انتخاب نکرده است مانند بستن مرزهای خود بر روی پناهجویان اما در بین سران اروپا به این نتیجه رسیده شده که بودجه را برای استفاده کمک رسانی و رد یابی نیروهای هوائی و دریائی امسال  به سه برابر ( ۵۰ میلیون یورو ) افزایش داده شود! ایا این ایده جالیست؟ تااندازه ئی.
اتحادیه اروپا نخواهد توانست که مراکز قاچاقچیان انسان را توسط نیروهای هوائی به ویژه توسط هلیکوپترهای خود بمباران کنند ، انان مانند اسرائیل نیز قادر نخواهند بود که با کشیدن حصار در اطراف مرزهایشان از نفوذ پناهجویان به داخل کشورهایشان جلوگیری کنند.
مورد دیگر ابازگرداندن بیش از یک میلیون پناهجو به کشورهای اصلی انان میباشد. دولتمردان اروپائی علاقمندی بسیاری نسبت به روش اسرائیل در مورد رسیدگی به اوضاع پناهجویان  که شامل لغو اقامت انان از طریق  دادگاهها، برگزاری تظاهرات عمومی، تصمیم گیری مجلس،  اصلاحات مکرر از معیارها، و نیاز به کسب اجازه از کشورهای درگیر میباشد نشان میدهند. تهدید اخراج هنوز به قوت خود به عنوان یک عامل بازدارنده ای برای پناهجویانی که مایلند هنوز هم با در معرض خطر قرار دادن جان، خود را به سواحل بهشت برین برسانند باقیست.

از آنجا که اروپا نمی تواند با ارسال سربازان خود  به مبارزه و مرگ به خاطر تامین امنیت یک زندگی عادی برای پناهندگان در کشورهای در حال خونریزی انان دور از بروکسل ادامه دهد  با بروز هر حادثه غم انگیز اضافی کمی کمتر در هر زمان، . هنوز در سرگیچگی مانده است،

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information