4.29.2015

********************************
تفسیر سیاسی 

***********************


LATEST NEWS ( 1 )


NEWS ( 2 )
As Kathmandu airport remains closed following 
devastating earthquake, Foreign Ministry works to
 evacuate newborns to Israel; search and rescue 
team expected to leave Saturday night.

Ohad Hitman with his partner and newborns
Ohad Hitman with his partner and newborn

بنی آدم اعضای یک پیکرند


که در آفرينش ز یک گوهرندچو عضوى به درد آورد روزگاردگر عضوها را نماند قرارتو کز محنت دیگران بی غمینشاید که نامت نهند آدمی
8766574535345464

محققان اعلام کردند یک نفر از سه نفر هنگامی که فرد دیگری را در عذاب و ناراحتی می بیند می تواند دقیقا درد فیزیکی وی را احساس کند که این یافته محققان می تواند دلیل واکنشهای شدید برخی نسبت به ناراحتی دیگران را توضیح دهد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از تلگراف ، محققان دانشگاه بیرمنگام پس از مطالعه بر روی ۱۲۳ دانشجوی این دانشگاه در هنگام مشاهده تصاویر و فیلمهای بیماران و یا ستاره های ورزشی در موقعیتهای دردناک موفق به کشف این واقعیت شدند.
در این فیلمها صحنه هایی از شکسته شدن پای یک فوتبالیست، در رفتن قوزک پای یک بازیکن تنیس و تزریق به بدن یک بیمار نمایش داده شد.
تمامی دانشجویان حاضر در این مطالعه اعلام کردند درباره حداقل یکی از فیلمها یا تصاویر در آنها واکنش احساسی شدید مانند احساس غمگینی، انزجار و یا ترس در آنها ایجاد شده است. اما در عین حال بخشی از این دانشجویان اعلام کردند همزمان با مشاهده تصاویر قربانیان حوادث در تصاویر در بخشهایی از بدن خود احساس دردی مشابه کرده اند.
برخی از داوطلبان در بدن خود احساس سوزش کرده و برخی دیگر دردی مشابه درد جراحتهای شدید را تجربه کرده اند، برای برخی از دانشجویان این درد زودگذر بوده و برخی دیگر اعلام کردند این درد برای چند لحظه ادامه داشته است.
به گفته محققان، تصویر ورزشکاری که با پایی به وضوح شکسته در حال دویدن در مسیر مسابقه است بیشترین درد فیزیکی را در دانشجویان به وجود آورده است. پس از اتمام آزمایش از دانشجویان خواسته شد تجربیات خود را از دیدن تصاویر در حالی بیان کنند که مغز آنها توسط سیستم MRI اسکن می شد.
نتایج این اسکنها در مقایسه با اسکن مغزی ۱۰ نفر از دانشجویانی که در هنگام دیدن تصاویر هیچ احساسی را تجربه نکرده بودند نشان داد در هنگام مشاهده این تصاویر، بخشی از مغز هر دو گروه که با احساسات در ارتباط است از خود فعالیتهایی را نشان داده است.
همچنین بخشهایی از مغز که با کنترل درد در ارتباط است نیز در میان افرادی که درد فیزیکی را در حین مشاهده تصاویر احساس کرده اند از خود فعالیتهای قابل توجهی نشان داده است.
نتیجه مقایسه این اسکنها نشان می دهد افراد با احساسات شدید درد فیزیکی را طی این آزمایش به صورت واقعی تجربه کرده اند.


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information