5.18.2015

پست ۱۸ ماه مه ۲۰۱۵

************
کارتـــــــــوننیک اهنگ کوثر************


مفقود الاثر 

به انتخاب مژگان هارونی

خبرنگار اعزامي صدا و سيما! :

حاج خانوم چند تا اولاد دارين ؟

پيرزن :  ۵ تا بچه داشتم !

خبرنگار : مگه الان ديگه نداريشون؟!

 حاج خانووم!

پيرزن : نه دو تاشون اسیر شدن 

سه تاشونم مفقود الاثر

خبرنگارماشالله به اين شیرزن صبور !

 كدوم منطقه اسير يا مفقودالاثر شدن مادر؟

پیر زن : دو تا شون دختر بودن ، 

شوهر کردن اسیر شدن

سه تاش هم پسر بودن ، 

زن گرفتن مفقودالاثرن...

****************************************
Forces outside Ramadi (Photo: AP)
Forces outside Ramadi 

.
Civilians in Ramadi (Photo: EPA)
Civilians in Ramadi 

Explosion in Ramadi (Photo: MCT)
Explosion in Ramadi 

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information