5.08.2015

Mailing 5 . 9th. 2015


א  נ  י  י  ה  ו  ד  י
آنا يهـــــــودي

 I Am Jewish

من یهودیـــــــم
*******************

https://www.youtube.com/results?search_query=+בעיבריתשירים
 I Am Jewish
אני יהודי
من یهودیم
*******************
א  נ  י   י  ה  ו  ד  י

آنا    يهـــــــودي

 I Am    Jewish


من    یهودیـــــــم


عکس بالا کوه زیتون در اورشلیم

در این کوه ( زیتون ) سوابق نشان میدهند که همواره انجا مورد استفاده برای دفن کردن افراد با نشان و معروفی بوده است که قدمت ان به زمان * بیت همیقداش اول * بر میگردد. اقراد با نامی که در این کوه به مقدسان یهودی پیوسته اند به خلاصه : او شالم پسر دادوود پادشاه، و نپیامبرانی همچون ذخریا، خگای، و ملاخی  وخانم ناوی هولدا و همچنین دانشمند، طبیب و محقق توراه مایمونید * رامبام *، بارتن اورا و ایش بن خی، منخم بگین بزرگ سیاستمدار و مدافع کشور یهود هریتا سزولد بنیانگزار  تشکیلات جهانی زنان  * هاداسا * در یروشالییم ، ریوکا و گابریل هرتسوگ که به صورت لرزاننده اوری توسط تروریستها در « بامبی هندوستان » به قتل رسیدند و اسامی دیگر که نام بردن از انان در این قسمت نمیگنجد!.


https://www.youtube.com/watch?v=wWWZjesfHtE&feature=player_embedded
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information