7.13.2015


کــــــــارتــــــــون
علی دیواندریمذاکرات توطعه ئي جمهوری اسلامی


 با کشورهای $$$ ؟ # + ؟ # $$$ 
  • زنده از میان تازهترینها: یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید در مورد زمان در مذاکرات گمانهزنی نمیکند به ویژه به این خاطر که «مسائل اساسی» همچنان باید حل شوند. یک مقام ایرانی نیز گفته است دستیابی به توافق «از نظر لجستیکی برای امشب (یکشنبه) ممکن نیست».


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information