7.14.2015


  این درگیریها به خم شدن زانوهای مقتدرترین امپراطوری و ابر قدرت جهانی در مقابل یهودیان اسیب دیده از یک دربدری ۲۰۰۰ ساله و در پی ان بعد از مشاهده «‌نامهربانیهای جهانیان که بی تفاوت به گوشه ئی نشستند ونظاره گر اعمال بیسابقه و وحشتناک قتل عام *  ۶۰۰۰/۰۰۰ بچه و زن مرد بیگناه انان * توسط عمال هیتلری شدند و  دم بر نیاوردند انجامید!. پلیس و دژبانی و افسران و سربازان انگلیسی مستقر در ان سرزمین به خوبی اینرا در چشمان ابی، سبز، سیاه، خرمائی مهاجران یهودی که از همه نقاط دنیا به انجا یورش اورده بودند می خواندند که نگاههائی که از ان چشمان به سوی انان خیره میشود  تفاوت عظیمی با نگاههای دیگر بومیان ان منطقه دارد!. میدیدند اکنون که انان به خانه اجدادی * خود که با قول خداوند به انان همراه است بازگشته اند هر دشمنی را از انجا خواهند راند و دیگر به قدرتی اجازه نخواهند داد که خانه انانرا دوباره از انان بدزدد و به اجاره قدرتهای کثیفتر از خود دراورد و انان و نسلهای بعد از انان را دربه در و خانه بدوششان گرداند!. در ادامه سخن انکه پارتیزانهای یهودی انگلیسی ها را همانطور که گفته شد که تقریبا 
خواسته اسرائیل  دریافت دارند!. پیر استعمار از سرزمین موعود خارج شد و خروج او باعث به دست امدن استقلال مجدد  و پایان دادن به بیش از ۲۰۰۰ سال پراکندگی و بی خانمانی یهودیان در جهان گردید!. با به دست اوردن دوباره * اورشلیم مقدس * خانه امن خداوندی به منظور نیایش و انجام فرایض یهودیان به درگاه او  که در ارزوی بازگشت به ان چه جانها مورد تعرض قرار گرفتند و باخته شدند امید بسیار عظیمی بود که در دل یهودیان نسبت به اینده روشنی که با کمک خداوند پی ریزی خواهد گردید افریده شد و جان گرفت.!. در سال ۱۹۴۸ میلادی اسرائیل استقال خود را اعلام کرده و به عضویت  جامعه ملل پذیرفته شد. انگلیس با گرفتن هیچگونه امتیازی، از ان کشور خارج شد ( گریخت! ) در صورتی که ( کشورهای دیگری که تحت استعمار بریتانیای کبیر در ان زمان بودند و برای گرفتن حق استقلال خود خون گریه میکردند ( حتی گاندی طرفدار فلسطین غیر یهودی! نیز ) بالاخره  با دادن امتیازهای بسار دردناک به دولت استعمارگر انگلیس از زیر سلطه  ان خارج گردیده و برای خود کشورهائی مانند هند،سیلان، پاکستان، سنگاپور و غیره را تشکیل دادند! ) !.
که تا ابد الاباد نیز گرفتار ان خواهند بود!. انگلیس به این سادگی ها هم اسرائیل را به حال خود رها نکرد!. او به خدمت پادشاه اردن در امد و ترتیب لژیونی را برای انان داد که از تمام دانشهای تظامی و انضباطی ارتش ان کشور برخوردار شده و به صورت یکی از قوی ترین و خطر ناک ترین واحد های نظامی ضد کشور اسرائیل در مرزهای شرقی ان کشور در امد!. قابل به بیان است که همان لژیون که دیگر نام و نشانی از ان به جا نمانده  در جنگ ۶ روزه اعراب و اسرائیل با پذیرفتن شکستی جانانه از واحد رزمی شادروان  سرگرد * موتا گور * که به پیوسته شدن بخش شرقی اورشلیم که در  دست اردن بود به بخش غربی ان که در اختیار اسرائیل قرار داشت انجامید چشم ما دوباره به رؤیت شکوه دیوار ندبه روشن گردید که این جواب به امیدهای جان باختگان یهود در طی قرون و اعصار بود که برای رسیدن به ان به قدر سنگهای دیوار ندبه * کوتل همعراوی * ندبه ها از چشمانشان روانه شده بود!. شاهرودبی بی سی در بخشی از گزارش خود  به مسلمانان ایرانی یاد میدهد 
که چگونه دستورات امده در قران محمد ( ص ) را با شدت تمام
بر علیه یهودیان به کار بندند. 
بی بی سی اضافه میکند و میگوید :

یکی از آموزههای قرآن این است که مسلمانان در صورتی
 که از خانه خود رانده شوند، میتوانند دست به مبارزه
 مسلحانه بزنند (سوره الحج آیات ۳۹ و ۴۰) بی بی سی

و ما میگوئیم که گردانندگان و تهیه کنندگان و گزارشگران و 
بیانگران فارسی زبان دیوث این « بنگاه شادمانی و عزاداری! »
را انقدر حرص یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی وجود نحس انان 
 را فرا گرفته و چشمانشان را کور و مغزشان را از کار انداخته
 که دیگر حتی حقایقی که در کتابهای
 اسمانی در مورد عطا نمودن * سرزمین موعودبه * یهودیان
که از جانب خداوند نوشته و گفته و بیان گردیده را با کمال
چشم دیدگی نادیده میگیرند و از بیان ان 
حقایق که میتوانند کمک بزرگی به
 حل مساله ایران اسلامی و اسرائیل 
 بنماید به نفع جیب حشره خواران ان بنگاه خوک پروری خود داری میکنند
و به جای ان ترجیح میدهند که با اخذ باج  $$$$$$$$ از 
حکومت جمهوری اسلامی ورشکسته، بیچاره، درمانده و مورد تنفر
 ایرانیان واقعی گزارشهائی را برای انان تهیه و پخش کنند که از
 یکسو استهزای * فرهیختگان جهانی * را نسبت به ان بنگاه اراجیف 
پراکنی بر انگیزد و از سوئی دیگر شنونده و یا بیننده و یا خواننده ان خبرها
در ایران اشغالی را هر چه قدر هم که مسلمانی معتدل و فهمیده باشد 
 به سوی خشمگیین شدن بیشتر  و کینورزی کردن عمیقتر نسبت 
به یهودیان و کشور اسرائیلگردد ادامه

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information