7.24.2015

پست شنبه بیست و چهارم جولای ۲۰۱۵BREAKING

Report: US preparing to release Jonathan Pollard Photo: AP هموطنان مشکل به همه مربوط است 1. موشي در خانه صاحب مزرعه تله موش ديد ! به 

 2. مرغ و گوسفند و گاو در مزرعه هشدار داد

 3.  گفتند این مشکل توست به ما ربطي ندارد !

 4. بشنوید که ماري در تله افتاد و

 5.  زن مزرعه دار را گزيد !

 6.  از مرغ برايش سوپ درست كردند !

 7. گوسفند را براي عيادت كنندگان سر بريدند !

 8.  گاو را براي مراسم ترحيم كشتند !

 9. و در اين مدت موش

 10.  از سوراخ ديوار نگاه ميكرد و

 11. به مشكلي كه به ديگران ربط نداشت

 12.  فكرميكرد و اشگ میریخت .

************


************

*************


אֵיכָה יָשְׁבָה בָדָד -- הָעִיר רַבָּתִי עָם
הָיְתָה כְּאַלְמָנָה -- רַבָּתִי 
בַגּוֹיִם
שָׂרָתִי בַּמְּדִינוֹת -- הָיְתָה לָמַס
– איכה, א', א'*****************


https://www.youtube.com/results?search_query=g-odcast++devarim

* TORAH for CHILDREN *

Parshat Devarim: Moses reviews history

*************

**************


**********************************


تصویر : صلح یهود

( Picture ) The flight of a pryer


********************

عراق******************שבוע טובנעים ויפה

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information