7.24.2015

گزارشها - جهان- تا شنبه سوم امرداد ماه ۱۳۹۴ اسلامی در ایران اشغالی
توکا نیستانی\جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفیدمحمدرضا نعمت زاده در کنفرانس «تجارت و سرمايه‌گذاری ايران و اروپا» در وين

محمدرضا نعمت زاده در کنفرانس «تجارت و سرمايه‌گذاری ايران و اروپا» در وين
نیک اهنگ کوثر

تصویر جدید از سیاره زمین (سمت راست) - تصویری که سال ۱۹۷۲ ثبت شد (سمت چپ)

تصویر جدید از سیاره زمین (سمت راست) - تصویری که سال ۱۹۷۲ ثبت شد (سمت چپ)

دومین رشته کوه کشف شده در پلوتو

دومین رشته کوه کشف شده در پلوتو1 comment:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information