8.18.2015

پست فیس بوک هیجدعم اگوست ۲۰۱۵




























*********************





*********************













*********************







قابل توجه خانمهای متاهل

 در رفت و امد به ایران اسلامی 







‎هم سری Hamsari‎'s photo.

وقتی که من و شوهرم تمام شرایط ضمن عقد را امضامیکردیم و 
چند تا شرط هم خودمون اضافه کردیم، فکرمیکردم خیلی زن باهوشی
 هستمعقد ما بیشتر از یک عقدم













No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information