6.11.2016

در باره * عید گل * یهودیان بیشتر بدانیمدر باره عید گل یهودیان 

بیشتر بدانیم *

فرا رسیدن روز نزول * ده فرمان * که پایه های رفتار و کردا  و گفتار نیک انسانی را بنا نهاد و توسط یکانه شخصی در جهان که رو در رو با خداوند صحبت میکرد حضرت موسی کلیم الله به جهانیان اهدا گردید را به همه انسانهای تابع ان قوانین تبریک میگوئیم.

نامهای دیگر این عید، شاووعوت ( هفته ها )، عید گل، عید درو گندم، اهدای نوبرینه ها، اهدای تورات مقدس،اجتماع باشکوه میباشند که همگی معرف این عید میباشند.


جشن (عید)شاووعوت یا هفته ها:

اینعید در خرداد یا اواخر اردیبهشتواقعاست‌ (6 ماهعبریسیوان‌). متداولترين نام اين عيد همان شاووعوت است كه معناي فارسي آن «هفته ها» ميباشد. اين عيد بدان جهت با اين نام خوانده ميشود كه درست هفت هفته بعد از شمردن «عُومِر» كه از شب دوم پسح شروع ميگردد جشن گرفته ميشود. نام دیگر آن هقاصير (عيد درو) است: در سرزمين مقدس اين عيد با فصل درو گندم مصادف ميشد اولين محصول خرمن تازه به صورت دو قرص نان سفيد به حضور الهي اهداء ميگرديد. نام دیگر این عید يوم هَبيكوريم یا عيد اهداء نوبر ميوه جات است: در روزگاران پيشين كه معبد مقدس آباد بود با اتمام درو غلات و جمع آوري محصولات درختان، هديه اي به نام بيكوريم به عنوان سپاس و قدرداني از رحمتهای الهي به معبد مي آوردند. نام دیگر این عید مقدس: (زَمن مَتَن توار): روز شنبه ششم ماه عبري سيوان 2448/ (3318 سال قبل) خداوند ده فرمان را از كوه سينا به بنی اسرائیل ابلاغ کرد. دیگر آن را(عَصِرِت): «اجتماع با شكوه» می نامند: در كتاب ميشنا و تلمود عيد شاووعوت به نام «عصرت» به معني «اجتماع باشكوه» يا «اختتام عيد» ناميده شده است. همانطوري كه «شميني عَصِرِت» خاتمه عيد سوكوت را اعلام ميكند. شاووعوت نيز در حقيقت دنباله و خاتمه عيد پسح به شمار مي آيد علاوه بر اين در ميشناي روُش هَشانا فصل اول آمده: در عصرت «سرنوشت ميوه هاي درختي تعيين ميشود».
تا چهل روز بعد از عيد فصح، هيچ جشن و شادي، حتى مراسم عروسى نبايد انجام گيرد. در روز پنجاهم عيد شابوعوت يعنى عيد هفته ها می رسد که آن را عيد پنجاهه نيز می نامند. مدتآن‌ 2 روز استو شباولآنرا معمولاً مردمدر کنیساها تا صبحبیدار میمانند و بهقرائتتوراتو متونمذهبیمیپردازند و هر 2 روز آن، تعطیلشرعیاست.
بنا بر روایات یهودی، در سال 2448 عبري، (3318 سال قبل) واقعه اي عظيم و اعجازانگيز در دنيا اتفاق افتاد که ديگر هرگز تكرار نشد؛ و آن نزول ده فرمان بود؛ قوم يهود به رهبري حضرت موسي (ع) با آمادگي قبلي در پاي كوه مقدس سينا (كه كوتاهترين كوههاي آن ديار بود براي آموزش تواضع و فروتني) به صورت لشكرهاي منظم و با حفظ مقام و مكان ايستادند. در موقع طلوع فجر، رعد و برق در سراسر بيابان (جايي كه در تملك انساني نبود) طنين انداخت و ابر غليظ تمام كوه را پوشاند و آواز كرنا فضا را پر كرده و زمين و زمان را به لرزه درآورد. آن گاه دگر بار سكوت و آرامش بر همه جا مستولي گرديد، ديگر صدايي شنيده نميشد همه كس و همه چيز در سكوت مطلق به سر ميبرد كه ناگهان سخنان آسماني ده فرمان به گوش رسيد
1- من خدا، خالق تو هستم
2- براي تو معبودان ديگري نباشد
3- نام خدا را بيهوده بر زبان مبر
4- شبات (شنبه) را ياد كن و (قوانين) آن را رعايت نما
5- پدر و مادرت را احترام نما
6- قتل مكن
7- زنا مكن 
8- دزدي مكن
9- شهادت دروغ مده
10- حسادت مورز
در زمان نزول این ده فرمان است که جشن (عید)شاووعوت برگزار می شود.

سال و ماه و هفته و روزها و شبهای

 بسیار زیبائی را برای همه تان ارزو

 می کنیم

1 comment:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information