7.17.2016


  ««««« تفسیر سیاسی »»»»»
* در رابطه با آخرین تحولات مرتبط با کودتای نافرجام در ترکیه
این کودتا مجبور به شکست بود به چند دلیل! *

داوید فاخری
۱- کودتا گران بدون برخورداری از هیگگونه پشنوانه محکم خارجی 
دست به اقدامی این چنین سهل انگارانه زدند!. چگونه میشود با 
اتحادی «‌فرضی » دست به انجام کودتائی بدون کسب توافقهائی 
پیشاپیش که بهتر و بالاتر از دولت «‌فعلی منافع ابر قدرتها را تامین 
میکند »  زد؟.
۲- کودتا گران روی مردمی که طالب حکومتی  « سکولار »  هستند 
بیشتر از موجودیشان حساب کرده بودند!. ( بروز چنین اتفاقی در 
ایران در صورت انکه کودتائی انجام بگیرد متاسفانه  بسیار محتمل
 خواهد بود چون عکس العمل « بی حالانه » مردم در مورد موسوی و 
کروبی این را به خوبی نشان داده است! )
۳- امریکا و اتحادیه اروپا اکنون که ترکیه رو در روی روسیه قر
ار گرفته به هیچ عنوان روی هیچ قدرت دیگری ی در ترگیه که به جای 

۴- اسرائیل به هیچ عنوان  بعد از انکه اردوغان  کلاهش را در برابر 
نتنیاهو از سر برداشت و روابط ترکیه  با ان کشور را به صورت عادی
 در اورد ریسک پشتیبانی از حکومتی جدید در ترکیه را قبول نمی کرد!.
۵- جمهوری اسلامی در ایران اشغالی  به خاطر انکه پیروزی احتمالی
 این اتفاق ( کودتا ) درسی نشود برای ایرانیان که انان نیز به خود 
بجنبند و دست به اعمالی مشابه بزنند و کلک انان نیز  به این ترتیب 
برای همیشه کنده شود!!  حتی اگر با فرستادن پاسدار و بسیجی 
برای کمک به اردوغان (عجیب انکه تا کنون نکرده باشند )  تا 
اغتشاش علیه استبداد او را بخوابانند ( همان کاری که حزبالله لبنان 
و فلسطینیها و سوریه ایها و یمنیها در مواقع لزوم به کمک حکومت 
اسلامی شتافته و ایرانیان را سرکوب میکردند! ) انان در هیچ موردی 
با کودتا گران همراهی نمیکردند!.
۶- چگونه دؤلی که در ۳۷ سال گذشته متفقا برای یک پارچه کردن 
ملتهای منطقه به « ملتهائی » که تا دیروز صاحب « خود » بودند اما 
انانرا با هزاران فن و کلک که اغشته به خون میلیونها انسان فلک زده 
است اجیر حکومتهائی کرده اند که با کمک جادو  و جمبل و خرافات و 
ستیزه جوئیهای بیهوده حتی نسبت به همخونان  و هم باوران خود 
انانرا به زور استبداد مذهبی ( در این میان شیعه و سنی فرقی
 نمیکند! ) به جان یکدیگر انداخته اند تا « نقشه راه » به ان صورت
 طی شود که خود میخواهند!  اجازه میدهند  سر ماری از سوراخ 
غیب به در اید تا منافع انانرا نیش بزند؟. که وزنه  این مورد بر همه 
مواردالبته میچربد!.
** دلیلش انکه تا این لحظه بیش از ۶۰۰۰ نفر در ترکیه بازداشت شده اند!۱ *1 comment:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information