12.28.2009
فرستنده مژگان هارونی


الو اي خداوند روزي رسان ..................... رساننده روزي ناكسان
در اينجا كه ديگر زنان با نماز ............... كنند از براي تو راز و نياز
ز تكنولوژي من گرفتم مدد .................... موبايلي به دستم بود يك عدد
كه يك ارتباطي شود برقرار .................... ميان من و ذات پروردگار


دراين مجلس ختم و بزم عزا ! ............... زدم زنگي و وصل شد از قضا
پس آن انسرينگت تو خاموش كن ............ كمي حرف اين بنده را گوش كن
خدايا خلاصه كنم ، رك و راست ................ اگر هستي آنجا حواست كجاست؟
كه يك عده مردان دوران غار .................. به قدرت رسيده در اين روزگار
چه ظلمي، چه ظلمي به زن مي كنند ......... زنان، زنده زنده كفن مي كنندبه چشمانشان زن بود يك متاع ................ كه تنها بيايد به كار جماع
گروهي ز مردان كه افكارشان ................ شده جمع در زير شلوارشان
زني چون ببينند در هر قدم ..................... كند محور مركزيشان ورم !
بيايند ناگه برايش قميش ......................... به گوشش بخوانند اميال خويش
«بيا صيغه شو،صيغه اين حقير» ............ «كه در صيغه كردن منم بي نظير


چنان پرشده شهر از صيغه كن ............... كه ريزد زبام و در و بالكن
چه در پارك باشي چه توي حرم .............. شودصيغه كن پيش پايت علم
همه صاحب عمامه، اهل عبا .................. پراكنده در شهر، عين وَبا !
نه تنها فقط بندگان تو اند ....................... خدايا ! نمايندگان تو اند !


همه آيت الله و حجت فلان .................... همه باز كرده به نامت دكان
بگو اي خدا، گر كه داري وجود ............... تو منظورت از خلق شيخان چه بود؟
چه تكليف ماهست با جنس نر؟ ............... بويژه نر «مومن» و صيغه گر؟

جواب :

الو: بنده من، شنيدم تمام ......................... اگر صيغه ميشي سراغت بيام !
مرا كرده تحريك صوت و صدات ............ خصوصا كه خسته شدم از لواط !
بيا صيغه ام شو، به من حال ده ............... دوكيلو نداري، دومثقال ده !
كه در صيغه كردن ندارم رقيب ............... الو.بوق.الو.بوق.الو.بيب.بيب !

زن :

الو واي من، توخدا نيستي ...................... يقين اتصالي شده ! كيستي !

جواب :

منم آيت الله ال مولوی ............................ يكي شيخ قبراق و فرز و قوي
به مسجد دراين بخش مردانه ام ................. براي وصال تو ديوانه ام
بله؛ واقعا اتصالي شده ........................... چه بهتر! نتيجه اش چه عالي شده !
خدايي چه؟ كشكي چه؟ اي نازنين ............. بيا اين عقب آيتش را ببين!
بيا تا خدايي نشانت دهم ........................... كه يكباره تيك تيك تكانت دهم
الو.بوق.الو.بوق.الو.بيب.بيب ! .................. كجارفتي اي زن....آهاي نانجيب!


  

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information