3.12.2010אפשר להנמיך או לכבות את קול של '' האודיו ''  שבצד השמאלי ולמעלה של הדף
תודה.


עורך דויד פאחרי

שבת שלום

פרשת השבוע
מאמר


מעשה ברבי טרפון שנתן לרבי עקיבא מאה ושמונים מטבעות של זהב ואמר לו: "קנה לנו אחוזה שנהה מתפרנסים ממנה ונעסוק בתורה." הלך רבי עקיבא ועשה בהם מצוות הרבה [נתן שליש לעניים שני שלישים לעוסקי תורה ומלמדי תינוקות].
אחר ימים בא אצל רבי טרפון. אמר לו: "מה עשית? יפה היא האחוזה שקנית לנו?"
אמר לו: "הן, ומשבחיה רבים הם בעולם."
"והיכן היא?" שאל רבי טרפון.
אמר לו: "הרי היא בידי אביונים ובפי מלמדי תינוקות, שנאמר "כבד את ה' מהונך ומראשית כל תבואתך. וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו" (משלי ג, ט) [1].

האם גם לייצר הרע יש מקום במשכן? למה הנשים תרמו את המראות ומה הקשר למשוררת יונה וולך? עדנה רש, מורה לספרות ומחשבת ישראל, הוזמנה על ידי רוחמה וייס להוביל את הדיון בבית המדרש לטוקבקים בפרשת השבוע: ויקהל-פקודי
רש''י

"וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת-כָּל-עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל", מפרש רש"י: "שאינו אוסף אנשים בידיים, אלא הן נאספים על פי דיבורו". הכל מסודר. הכל פועל ומאורגן.
באספה גדולה פותח משה באיסור עשיית מלאכה בשבת, ובפרט איסור הבערת אש. עיקר הפרשה מוקדש לתאור בניין המשכן וכליו בסדר הזה: יריעות המשכן, קרשי המשכן, הארון, שולחן לחם הפנים, המנורה, מזבח הזהב, מזבח הנחושת, הכיור וכנו..............

מה הן "מַרְאֹת הַצֹּבְאֹת"?

ידועים דברי רש"י (בכתיב מלא): "במראות הצובאות - בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע."
נשמה אלוהית הרי מתקשטת רק במצוות והתקשטות גשמית באה מצד יצר הרע, להדגיש את היופי החיצוני. משה רבנו לא אוהב חיצוניות. הוא רוצה פנימיות. ואולי אין סתירה בין ההתקשטות החיצונית לבין הכלים לשירות בקודש – אלא השניים חיוניים ומשלימים זה את זה ? שהרי הכיור נוצר מהמראות הצובאות של הנשים. נדבת הנשים הצובאות לא נחשבה כשאר התרומות. היא הופנתה לעשיית כלי שאינו משמש לשירות בקודש – אלא רק להכשרת הכהנים לשירות...........


פרשה שבוע כלכלית ( 3 ) :
 הדו"ח הכספי הראשוןבפרשת פקודי משה מוסר דו"ח כספי על התקבולים והנכסים שנתקבלו מבני ישראל לבניית המשכן - כדי למנוע טענות אפשריות כי לקח לעצמו מנכסי הציבור. חבל שהיום התקציב מלא חורים, פטורים והטבות שאינם שקופים ועולים למדינה כסף


שבוע נעים
Editor : Daveed Fakheri


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information