8.03.2010


بخند و یاد بگیر Laugh & Learn 2


Editor, Daveed Fakheri 
سردبیر داوید فاخری

هموطن سلام

مژده مظفریان خواننده افغان دراجرای اهنگی پاپ با کلمات فارسی که انرا به انگلیسی هم در ویدیوی دیگری اجرا کرده!

مادرها و بچه ها
دبش۱
A Mother In All ColorsA Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All ColorsA Mother In All Colors

A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In
All
Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A
Mother In All
Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A
Mother
In
All
Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A
Mother In All Colors
A Mother In All Colors
Park life: Nadya Suleman takes her octuplets for a stroll in a Californian park
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In
All
Colors
A Mother
 In All
Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors
A Mother In All Colors

World's Best dance
Mojgan Harouniمژگان هارونی

خداوند ديد مرد گرسنه است نان را آفريد.
ديد تشنه است آب را آفريد.
ديد در تاريكي است نور را آفريد
ديد هيچ مشكل ديگه اي نداره زن را آفريد


بيشتر مردها  ۲ آرزوي بزرگ دارند، اول داشتن خونه، 
دوم داشتن ماشين براي فرار از خونه


مثل هندي : ريشه ي تمام نزاعها سه چيزند : زر ، زن ، زمين

سريع ترين دوربين جهان اختراع شد
اين دوربين مي تونه از خانوم ها در لحظه اي كه دهانشون بسته است عكس بگيره

ضرب المثل روسي: دو چيز هميشه بايد تازه باشند؛ عشق و تخم مرغ 

ضرب المثل آمريکايي: سه چيز را زود به زود عوض کن؛ زن، عشق و پيراهن زير

مثل چيني :اگر ميخواهي براي يك روز معذب باشي مهماني كن
و اگر مي خواهي براي يك سال معذب باشي پرنده نگاهدار 
و اگر مي خواهي مادام العمر معذب باشي زن بگير

کابينه زندگي مشترک:
زن=وزير سلب آسايش 
شوهر= وزير کار 
مادر زن= وزيرجنگ 
مادر شوهر=وزير اغتشاشات 
خواهر زن= جاسوس دو جانبه 
خواهر شوهر= وزيراطلاعات و بازرسي 
پدر زن= وزير ارشاد
پدر شوهر= رئيس تشخيص مصلحت

مي دوني بزرگترين مزيت مجرد بودن چيه؟  
از هر طرف تخت که عشقت بکشه مي توني بياي پايين

وقتي زنت خونه نيست چه كار ميكني؟ 
استراحت. وقتي هست چي؟ استقامت

اگر ديدي مردي در ماشين رو بري خانمش باز کرد 
مطمئن باشيد که يا ماشين نو است يا خانم
Best Advertising
Mehri Amini

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information