9.03.2010
Editor, Daveed Fakheri 
سردبیر داوید فاخری
English, September 4 . 2010
 Iranian, Shahrivar 13 . 1389
Hebrew / Israeli, Elul 29 . 5770


  یکی از نمازگزاران مسجد قبا

  تظاهرات خونین در پاکستان در روز قدس
  میرحسین موسوی (راست) و محمود احمدی‌نژاد

  No comments:

  Post a Comment

  POST توراه و هفطارای

  Every Post's Information