9.28.2010سردبیر داوید فاخری
۱۰ مهر سال ۱۳۸۹
۲ اکتبر سال ۲۰۱۰
۲۴ تیشری  ۵۷۷۱

گزارش آفریک اکتو از:
سوزاندان صدها کتاب انجیل در ایران

تحلیل اسلیت از ماجرای ستاکس نت

مقاله اي از میدل ایست آنلاین
گزارش فیگارو مصاحبه با بی بی سی فارسیمقاله لوس آنجلس تايمز درباره جنجال کرم استاکس نت
مقاله نيويورک تايمز درباره سرنوشت سحرخيز و درخشان
گزارش آ ب ث:
هفته زیبائی را برایتان ارزو میکنیم

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information