3.14.2011

۲۳ اسفند ماه ۱۳۸۹
۱۴ ماه مارس ۲۰۱۱کارتـــــــــــــون
نیک اهنگ کوثرمصاحبه با همسر رئیس سازمان 
دفاع از حقوق بشر کردستانگروهی از خانواده های زندانیان سیاسی زن 
در بازداشتگاه رجایی شهر طی نامه ای 
به صادق لاریجانی از
ناامنی، تجاوز، قتل و مسائل بهداشتی
ابراز نگرانی کرده اند.
در تصویر بالا :احمدی احمق را مشاهده میکنیم که عربها 
او را در  زیر عنوانی قرارش داده اند که بر روی ان به 

وضوح نوشته شده « الخلیج العربی » و البته ان تیتر نیز 
مورد بی مهری جمهوری اسلامی قرار گرفته و سانسور شده است
تنه نزن /  در تمرین روز پیش از بازی نخست، نماینده فیفا در محل تمرین بانوان ایران حاضر شد و از کلاه آنان عکس گرفت تا روز مسابقه تعویض نشود چون سال پیش در نخستین المپیک نوجوانان در سنگاپور، دختران زیر  ۱۵ سال ایران با مشکل مشابهی رو به رو شدند اما پس از پذیرش کلاه شنا از سوی مقامات فیفا - از جمله سپ بلاتر رییس فیفا - در هنگام مسابقه پوشش انان عوض شد و موجب ناخشنودی مقامات فیفا گردید که اکنون انانرا مانند دزدان ، متقلبان و شیادان حرفه یی تحت  نظردارند


دلیل رشد یهودیستیزی ، افزایش مهاجران مسلمان، روابط اقتصادی با ایران و احزاب دستراستی این کشور میباشند 
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information