4.25.2011

نوجوان محکوم به اعدام در مصاحبه با روز:احمد خاتمی خبر از خشونت داد
جعفری: اعتراض به این شدت را پیش بینی نمی کردیم
کارتون
نیک اهنگ کوثر
طنـــــز
ابراهیم نبوی


طرح دقیق طالبان برای فرار از زندان قندهارهادی خرسندی

پاسداری کرد حمله مثل گرگ
جانب پیرزنی ، مادربزرگ
گفت پیدا باشد از تو تار مو
بردی از پیغمبرو دین آبرو
در کمیته امشبی داری پناه! میبریمت صبح فردا دادگاه
پیرزن، لرزان، شکسته، بی رمق
هرچه چین بر صورتش، جوی عرق

++++++++++++++++

 ۲۵سال پس از فاجعه چرنوبیل؛ ۴۰۰ بار
 

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information