4.26.2011به انتخاب فریدون سلوکی

 ۱- شش سال اوّل زندگی:


گریه نکن
شیطونی نکن
دست تو دماغت نکن
تو شلوارت پیپی نکن
مامانت رو اذیّت نکن
روی دیوار نقاشی نکن
انگشتت رو تو پریز برق نکن
دمپایی بابا رو پات نکن
به خورشید نگاه نکن
شبها تو جات جیش نکن
تو کمد مامان فضولی نکن
با اون پسر بیتربیته بازی نکن
اسباببازیها رو تو دهن نکن
 زیر دامن شمسی خانوم رو نگاه نکن
دماغت رو تو لوله جاروبرقی نکن
۲ - دوره دبستان

موقع رفتن به مدرسه دیر نکن
پات رو تو جامیزی نکن
ورقهای دفترت رو پاره نکن
مدادت رو تو دهنت نکن
به دخترهای مدرسه بغلی نگاه نکن
تخته پاککن رو خیس نکن
حیاط مدرسه رو کثیف نکن
با دخترهای شمسی خانوم آمپول بازی نکن
دست تو کیف بغل دستیت نکن
تختهسیاه رو خطخطی نکن
گچ رو پرت نکن
تو راهرو سرو صدا نکن
تو کلاس پچپچ نکن
• ATARI بازی نکن 
 ۳ - دوره راهنمایی:
ترقّه بازی نکن
• SEGA بازی نکن
جاهای بدبد فیلمها رو نگاه نکن
موقع برگشتن از مدرسه دیر نکن
تو کوچه فوتبال بازی نکن
دست تو جیبت نکن
با مامانت کلکل نکن
تو کلاس صحبت نکن
بعد از ظهر سروصدا نکن
با دختر شمسی خانوم منچ بازی نکن
اتاقت رو شلوغ نکن
روی میز بابات کتابهات رو ولو نکن
عکس لختی تماشا نکن
با بچّههای بیادب رفت و آمد نکن
جرّ و بحث نکن
 ۴ - دوره دبیرستان:
با کامپیوتر بازی نکن
تو حموم معطّل نکن
تقلّب نکن
با دوستات موتورسواری نکن
عصرها دیر نکن
با دختر شمسی خانوم صحبت نکن
با بابات دعوا نکن
تو کلاس معلّمتون رو مسخره نکن
تو خیابون دنبال دخترها نکن
مردمآزاری نکن
نصف شب سرو صدا نکن
فیلم سوپر نگاه نکن
وقتت رو با مجله تلف نکن
چشمچرونی نکن 
 ۵ - دوره دانشگاه:

رشتهای رو که دوست داری انتخاب نکن
• ?? ساعته چت نکن
سر کلاس درس غیبت نکن
با دختر شمسیخانوم دل و قلوه ردّ و بدل نکن
خیابونها رو متر نکن
تو سیاست دخالت نکن
با دخترهای مردم هر کاری دلت خواست نکن
شب برای شام دیر نکن
با مأمور پلیس کلکل نکن
چراغ قرمز رو عشقی رد نکن
موبایلت رو Reject نکن
حذف پزشکی نکن
آستین کوتاه تنت نکن
همه رو دودره نکن 
 ۶ - دوره سربازی:

موهات رو بلند نکن
روت رو زیاد نکن
از اوامر سرپیچی نکن
فرار نکن
با اسلحه شوخی نکن
غیبت نکن
به آینده فکر نکن
درگیری ایجاد نکن
به فرمانده بیاحترامی نکن
غیر از خدمت به هیچ چیز دیگری فکر نکن
با رئیس عقیدتی جرّ و بحث نکن
اعتراض نکن
با دختر شمسی خانوم نامهنگاری نکن
از تلف شدن وقتت ناله نکن
از آشپزخونه دزدی نکن 

  ۷ - دوره شوهر بودن:با زنت شوخی نکن
زنت رو با دختر شمسی خانوم مقایسه نکن
به زنت خیانت نکن
با دوستانت الواتی نکن
تو Facebook خودت رو Single معرفی نکن
به زنهای دیگه نگاه نکن
موبایلت رو قایم نکن
از عکسهای قبل از ازدواجت نگهداری نکن
پولت رو خرج دوستات نکن
رفتار دوران مجرّدی رو تکرار نکن
غیر از زندگی مشترک به هیچ چیز فکر نکن
ریسک نکن
بدون اجازه زنت هیچ کاری نکن 


  ۸ - دوره پدر بودن:

بچّه رو تنبیه نکن
به بچّه بیتوجّهی نکن
بچّهت رو با بچّههای دیگه مقایسه نکن
به بچّه توهین نکن
بچّه رو از بازی منع نکن
بچّهت رو به کتک زدن بچّه دختر شمسی خانوم تشویق نکن
با بچّه کلکل نکن
بچّه رو محدود نکن
بچّه رو از جنس مخالف دور نکن
به مادر بچّه بیتوجّهی نکن
بچّه رو به هیچ چیز مجبور نکن
آزادی بچّه رو محدود نکن
به حلالزاده بودن بچّه شک نکن
از خواستهای بچّه چشمپوشی نکن

 ۹ - دوره پیری:

برای بچّههات مزاحمت ایجاد نکن
نوههات رو لوس نکن
با پیرزنهای دیگه معاشرت نکن
به خاطراتت فکر نکن
پولت رو خرج نکن
هوس جوونی نکن
غیر از آخرتت به هیچ چیز فکر نکن
با زنت بیوفایی نکن
از رفتن به خانه سالمندان احساس نارضایتی نکن
لباس شاد تنت نکن
به بیوه شدن دختر شمسی خانوم توجّه نکن
تو وصیتنامه، هیچکس رو فراموش نکن
از گذشته ناله نکن
به هر کی رسیدی، نصیحت نکن
به آینده فکر نکن

 ۱۰ - دوره پس از مرگ !
حالا دیگه دوره ی نکن نکن تموم شد
و دوره ی بکن بکن شروع شد ! *....

• ......بکن
• ....... بکن
• ..... بکن
• ..... بکن
• ..... بکن
• ..... بکن
• ..... بکن
• ...... بکن
• ...... بکن
• ..... بکن
• ..... بکن
• ..... بکن
• ..... بکن
• ..... فقط بالا غیرتأ '' 
با روح دختر شمسی خانوم کاری نکن !!!

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information