12.13.2011

تنه نزن: ملت امیدوار است که منظور
 از « مخزن بزرگ گاز » این اقا نباشند!***********
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information