12.13.2011

به گزارش فاکس نیوز، یک روحانی مسلمان ساکن اروپا به زنان مسلمان اخطار کرده که به موز و خیار نزدیک نشوند تا مبادا افکار «جنسی» به سرشان بزند!
خیار

بنا بر همین گزارش و به نقل از یک ناشر اسلامی که سایت Bikya Masr آنرا نقل کرده، زنانی که هوس خوردن موز و خیار به سرشان میزند، باید بعد از قطعه قطه و ریز شدن توسط یک مرد آشنا (ترجیحا پدر یا همسر) آنرا میل کنند.
موز

کدو و هویج هم در فهرست میوههای ممنوعه این روحانی وجود دارد،
انتشار این خبر در میان گروههای لیبرال مسلمان باعث شرمساری و ناراحتی و البته بسیاری با این مساله به شوخی و خنده برخورد کردهاند.
کدو
بنا بر همین گزارش، این روحانی که تنها از او به عنوان «شیخ» یاد شده، این حرفها را در پاسخ به این سوال که چگونه باید زنها را «کنترل» کرد وقتی برای خرید به سبزی فروشی و بقالی میروند و آیا اگر این قلام را در دست بگیرند، بد است یا نه، گفته است که این دیگر مسالهای است میان ایشان و خدای خودشان.
طالبی
یک روزنامهنگار زن لبنانی-دانمارکی در توییتر پرسیده است: «اگر زنان مسلمانان باید از موز و خیار دوری کنند، پس مردان هم باید ازطالبیفاصله بگیرند
گزارش اسلیت از وضعیت اعتیاد در ایران
کــــارتـــــــون 
اینده رئیس جمهوری
طرحی از نیک اهنگ کوثر


گزارش تصویری آلفرد یعقوب زاده 
عکاس ارمنی-اشوری ایرانی تبار مقیم پاریس
 که از درگیر های لیبی گرفته، برنده جایزه 

جشنواره روزنامه نگاری * لیل *
در فرانسه شده است.

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information