7.18.2012

به انتخاب داریوش ستاره

        مرد سرتو بالا بگیر! از چیخجالت میکشی؟

خجالت رو باید کسانیبکشن که نان رو
 از سفره ی تو دزدیدند و حساب بانکیشون 
رو توی کشورهای دیگه پر کردن!

خجالت رو باید کسانیبکشن که هر لحظه فریاد
 عدالت عدالت سر می دن
و غیر از ریا چیزی توی زندگی ندارن!

خجالت رو باید اونایی بکشن که به دنبال
 رای تو برای مشروعیت بخشیدن
به سفره ی بی نان تو هستن!

خجالت رو باید اونی بکشه که به دنبال
 سیلی تو به صورت استکبار جهانیه!
در حالیکه براش مهم نیست که تو این سیلی
 رو برای سرخ کردن صورت
خودت لازم داری!

سرتو بالا بگیر مرد
No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information