12.17.2012از


واکنش به انتشار "بیشرمانهیک عکس


گزارش ایندیپندنت از نظرات
 نوه آیتالله خمینی

ستار بهشتی
همسر آیت الله خزعلی، در مصاحبه با روز، 
با اعتصاب غذای فرزندش مخالفت کرد

دستگیری تازه طرفداران عرفانهای نوین
علیرضا عسگری

مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور در
دولت محمد خاتمی که از سال ۸۸ در زندان اوین به
سر میبرد در دیدار با همسر خود در زندان با اشاره به 
مقامهای کنونی جمهوری اسلامی گفت که «اینها همان
طالبان هستند ولی شجاعت و جسارت آنها را ندارندابراهیم نبوی
می شود آدم ها را بر اساس حرف هایی که می زنند به چهار دسته تقسیم کردالبته آدم ها را می توان به پنج دسته هم تقسیم کردبستگی دارد شما به چه عددی بیشتر علاقه داشته باشیدحتی می شود آدم ها را بر اساس حرف هایی که نمی زنند، به چهار دسته تقسیم کردالبته این یکی را هم می شود به پنج دسته تقسیم کردباز هم بستگی دارد شما به چه عددی بیشتر علاقه داشته باشیداساسا می شود هر کاری دلتان خواست با آدم ها بکنیدالبته می توانید کلا بی خیال ماجرا بشوید و آدم ها را بر هیچ اساسی تقسیم نکنیداصلا چه اصراری ادامه 
با وجود حمله روزنامه ایران
 به وحید دستجردی


3 comments:

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information