9.17.2014

توراه و هفطارا - پاراشای نیتصاویم - فارسی - شنبه ۲۹ شهریور - ۲۰ سپتامبر - ۲۵ الولשנה טובה


پیشاپیش فرا رسیدن سال نو ۵۷۷۵ یهودیان * روش هشانا *  را به مردم نیک جهان و به عموم هموطنان خوبمان حتی به هیات حاکمه جمهوری نااسلام اسلامی و به ویژه خواهران و برادران ایرانی یهودی تبریک و تهنیت میگوئیم
امیدواریم که سال اینده برای همگان با
صلح و صفا و ارامش خاطر همراه گردد

********************امشب شب شباته
به انتخاب 
سوسن حلیمی / انگلستان

دواریم - نیتصاویم فصل ۲۹ 
9.      امروز همهي شما سرانتان، سبطهايتان، محترمينتان و مأمورين اجراي قانونتان يعني تما ييسرائل (اسرائیل) در پيشگاه خداوند خالق خود حضور داريد.
10.  اطفالتان، زنانتان، و غريبي كه در ميان اردوگاهت است، از هيزمشكن تا كسي كه براي تو آب ميكشد (حضور داريد) ...
11.  تا اينكه در پيمان متضمن نفرين و سوگند خداوند خالقت، كه امروز خداوند خالقت با تو منعقد ميكند وارد شوي.
12.  تا اينكه همانگونه كه به تو گفت و همانگونه كه به پدرانت اَوراهام (ابراهیم)، ييصحاق (اسحاق) و يَعقُوو (یعقوب) سوگند ياد نمود تو را امروز براي خود برپا نگهدارد كه قوم او باشي و او داور تو باشد.
13.  و من نه تنها با شما اين پيمان و اين نفرين همراه با سوگند را منعقد ميكنم...
14.  بلكه با آن كسي كه امروز با ما معاصر است و اينجا در پيشگاه خداوند خالقمان ايستاده است و با آن كسي كه امروز اينجا با ما معاصر نيست (و بعدا متولد ميشود، پيمان ميبندم).
15.  زيرا شما آگاهي داريد چگونه در سرزمين مصر ساكن بوديم و چطور از ميان اقوامي كه از بين آنها عبور ميكرديد، گذشتيم.
16.  (شما) اعمال زشت، بتهاي نفرتانگيز آنها را كه از چوب و سنگ و نقره و طلا نزد آنها بود ديديد.
17.  مبادا در ميان شما مرد يا زن يا خانواده يا قبيلهاي باشد كه امروز دلش از خداوند خالق ما برگشته برود معبودان آن قومها را پرستش نمايد، مبادا در ميان شما ريشهاي باشد كه حنظل و افسنطين به بار آورد...
18.  و چنين شود  كه هنگام شنيدن اين نفرينهاي همراه با سوگند در درونش بر خود ببالد و بگويد: «با اينكه به دلخواهم رفتار ميكنم ايمني خواهم داشت» و بدين طريق افراد با ايمان را به بيايماني بكشاند.
19.  خداوند به بخشودن وي رضايت نخواهد داد. بلكه آنوقت خشم خداوند و غيرتش بر آن شخص افروخته خواهد شد و تمام نفرين همراه با قسم نوشته شده در اين كتاب بر او نازل ميشود و خداوند نام وي را از زير آسمان محو خواهد نمود.
20.  خداوند براي بدبخت نمودنش طبق تمام نفرينهاي همراه با قسم اين پيمان كه در اين كتاب توراه، نوشته شده است وي را از تمام سبطهاي ييسرائل (اسرائیل) مجزا خواهد ساخت.
21.  نسل آينده يعني فرزندان شما كه بعد از شما برخواهند خاست و آن بيگانهاي كه از سرزمين دور خواهد آمد بلاهاي آن سرزمين و بيماريهايي را كه خداوند بر (اهالي) آن وارد آورده است، مشاهده نموده به فكر فرو خواهد رفت:
22.  (آه) تمام سرزمينش گوگرد و نمك و تودهي آتش شده است نه كاشته ميشود و نه (چيزي در آن) ميرويد و نه هيچ گياهي در آن نمو ميكند و مانند سِدُوم و عَمُوراه و اَدما و صِوُوييم كه خداوند با خشم و غضبش (آنها را) منهدم ساخت، شده است.
23.  پس تمام قومها خواهند گفت: به چه سبب خداوند با اين سرزمين اينگونه عمل كرد و شدت اين خشم عظيم براي چيست؟
24.  پس خواهند گفت: براي اين است كه (آنها) پيمان خداوند خالق پدرانشان را كه در موقع بيرون آوردنشان از سرزمين مصر با آنها بسته بود، رها كردند.
25.  و رفتند و ديگر معبودان، يعني معبوداني را كه نميشناختند و (هيچيك از آنها) به ايشان خدمتي نميكرد پرستيدند و به آنها سجده نمودند.
26.  پس خشم خداوند بر آن سرزمين افروخته گشت و تمام نفرين نوشته شده در اين كتاب را بر آن وارد نمود.
27.  خداوند آنها را با خشم و غيظ و غضب عظيم، از سرزمينشان كنده مانند  امروز به سرزمين ديگر انداخت.
28.  آنچه پوشيده است از آن خداوند خالق ماست و آنچه آشكار است اجراي مطالب اين توراه است كه براي هميشه بر عهدهي ما و اولاد ماست.
توضیح
[1] به فصل  ۸  آيه  ۳  مراجعه شود


دواریم - نیتصاویم - فصل ۳۰ 

.      و هنگاميكه در بين تمام قومهايي كه خداوند خالقت تو را در آنجا پراكنده نمود و اين مطالب يعني بركت و نفريني كه در برابر تو قرار دادم بر تو وارد آمد، چنين خواهد شد كه تو به خود خواهي آمد.
2.      تو و فرزندانت با تمام قلب و با تمام جانت به سوي خداوند خالقت بازگشت خواهي نمود و طبق آنچه من امروز به تو فرمان ميدهم از امرش اطاعت خواهي كرد.
3.      خداوند خالقت تو را به وضع نخستينت بازگردانده به تو ترحم خواهد نمود و مجدداً تو را از ميان تمام قومهايي كه خداوند خالقت بين آنها پراكنده ساخت جمعآوري خواهد نمود.
4.      اگر (محل) آوارگان تو در آن سوي آسمان باشد خداوند خالقت تو را از آنجا جمعآوري نموده بيرون خواهد آورد.
5.      خداوند خالقت تو را به آن سرزميني كه پدرانت وارث شدند خواهد برد تا آن را به ارث ببري و وضع تو را از پدرانت بهتر و تو را افزونتر از آنها خواهد كرد.
6.      خداوند خالق، بيعاطفگي را از تو و از نسلت دور خواهد كرد تا خداوند خالقت را به خاطر زندگيت با تمام قلبت و با تمام جانت دوست بداري.
7.      و خداوند خالقت تمام اين نفرينهاي همراه با سوگند را به دشمنان و به بدخواهان تو كه تو را آزار ميدادند وارد خواهد ساخت.
8.      و تو توبه نموده از سخن خداوند اطاعت خواهي كرد و تمام فرمانهايش را كه امروز من به تو توصيه ميكنم انجام خواهي داد.
9.      خداوند خالقت در تمام كسب و كار، ثمرهي شكم، ثمرهي چارپايان، و ميوهي زمينت، تو را بسيار بركت خواهد داد زيرا همانگونه كه خداوند بهخاطر نيكي كردن به پدرانت شاد ميشد از خوبي كردن به تو مسرور خواهد شد.
10. زيرا به سخن خداوند خالقت گوش داده از فرامين و قوانين او كه در اين كتاب توراه نوشته شده است اطاعت خواهي نمود. يعني با قلب و با تمام جانت در حضور خداوند خالقت توبه خواهي كرد.
11. زيرا اين فرماني كه من امروز به تو ميدهم نه از توان تو خارج است و نه (از دسترس تو) دور است.
12. نه در آسمان است كه بگوييد: كي بهخاطر ما به آسمان ميرود تا آن را براي ما بياورد و آن را به آگاهي ما برساند كه انجامش دهيم...
13. و نه آن سوي درياست كه بگوييد: كي به خاطر ما به آن سوي دريا ميرود تا آن را براي ما بياورد و آن را به آگاهي ما برساند تا انجامش دهيم.
14. زيرا اين موضوع به تو بسيار نزديك است، در دهان تو و در قلب توست تا آن را انجام دهي.
15. توجه كن امروز زندگاني و خوبي و مرگ و بدي را پيش تو نهادم.
16. از اين جهت است كه من امروز به تو فرمان ميدهم كه خداوند خالقت را دوست بداري، در راههايش گام برداري و فرمانها و قانونها و احكامش را مراعات نمايي، تا زنده بماني و افزون گردي و در آن سرزمين كه تو براي تصرف كردن آن بدانجا وارد ميشوي، خداوند خالقت تو را بركت دهد.
17. و اگر دلت برگردد و اطاعت نكني و دور شده به ديگر معبودان سجده نمايي و آنها پرستش كني ...
18. امروز به شما اطلاع دادم كه حتماً آواره خواهيد شد. در آن سرزميني كه تو از يَردِن ميگذري تا براي تصرفش به آن وارد شوي، عمر طولاني نخواهيد داشت.
19. امروز آسمان و زمين را در مقابل شما شاهد ميگيرم. زندگي و مرگ يعني بركت و نفرين، را پيش تو قرار دادم. پس زندگي را انتخاب كن تا تو و نسلت زنده بماني.
20. پس خداوند خالقت را دوست بدار، از فرمانش اطاعت نما و به او بپيوند. زيرا او مايهي زندگي و طول عمر توست، تا روي زميني كه خداوند به پدرانت، به اَوراهام (ابراهیم) و ييصحاق (اسحاق) و يَعقُوو (یعقوب) سوگند ياد كرد به آنها بدهد، مستقر بماني.


هفطـــــــــارا از سایت له دور وادور

از یک نسل به نسل دیگر

پاراشای

نتصاویـــــــــــــــــم
پنجاه و یکمین هفطارا
یِشَعیا 61/1 – 63/9
آخرین هفطارای تسلابخش یشعیا که در هفت هفته میان نهم آو و روش هَشانا
و همواره در شَبات پیش از روش هشانا و اگر وَیِلِخ دو پاراشایی باشد، خوانده می شود
در این بخش از نبوتهای آسمانی، یِروشالَییم به نمایندگی از ایسرائل در پاسخ نویدهای نجات از سوی خد.ا، از خستگی و فرسودگی ویرانی و غربتش تسلا یافته، شادی و سرورش را ابراز می کند.
مژده های دریافت برکات و پاداشهای آسمانی توسط قوم با ایمان و خد.اترس ایسرائل در هفطارا و پاراشای نیصاویم، همانندی این دو را می نماید.

یشعیافصل شصت و یک
10. (آواز و شادی و سرور یروشالییم، مظهر ملت ایسرائل در وصف خد.اوند):
من غرق در اَرحام و برکات خد.ا بسیار مسرورم، چنانکه روح و روانم به شادی و خوشی در پناه خد.ا مشغول است؛ زیرا ذات او مرا جامه نجات و آزادی پوشانده، به لباس پرهیزکاری و عدالت در برگرفته است، چون دامادی که تاج بر سر نهاده و عروس، خود را به جواهر و زیورهای عروسی می آراید.
11. زیرا چنانکه زمین محصول خود را پدید می آورد، باغ تخم آن محصول را می رویاند؛ قادر متعال، ملت ایسرائل را برای پرهیزکاری شان با شکوه و جلال تمام در برابر دیدگان ملل عالم بر می فرازد.
(همان گونه که تخم پس از پوسیدن در خاک، گیاه و میوه زیبا و دلپذیر می شود، زمین و ملت ایسرائل پس از تحمل رنج و عذاب گالوت در آزادی و نجات و شکوهی هر چه بیشتر، برابر ملل عالم برمی خیزد.)
فصل شصت و دو
1. (نوید الهی در پاسخ شادی و سرور یروشالییم):
من (خد.ا) برای صیون (یروشالییم)خاموش نمی مانم و تا (رهایی نهایی) یروشالییم نمی آرمم که تقدسش همچون نور و جلال پرتو افکنده، نجات و آزادی اش چون مشعل آتش بیفروزد.
2. ملل عالم، سرانجام شاهد راه تقوی و پرهیزکاری تو (ایسرائل) بوده، شاهان و رهبران عالم شکوه و جلال تو را خواهند نگریست. آن هنگام نامی نوین می یابی؛ نامی که دهان خد.اوند بر تو خواهد نهاد.
3. آنگاه تو چون تاج زیبایی در اختیار پروردگار و چون تاج سلطنتی در دست خد.ا خواهی بود.
4. نامت دیگر ترک شده نخواهد بود و زمینت متروک نامیده نمی شود؛ زیرا پس از آن حِفصی باح (شادی ام از اوست) و زمینت بِعولا (عقد شده) خوانده می شود؛ چون ذات خد.ا در سرپرستی از تو شادمان و مسرور شده و از این رو زمین تو چون عقد شده (مکان ویژه) او خواهد بود.
5. زیرا چنانکه مرد جوان، دختر باکره را به عقد خود می آورد، فرزندانت (ایسرائل) تو را به عقد خود آورده و همان گونه که داماد از عروسش شاد و خوش است، خد.ایت به سبب تو شادمان خواهد شد.
6. و اما تو ای یروشالییم من بر فراز دیوارهایت و برای محافظت از تو دیده بانان گماشته ام.
(دیده بانان؛ یعنی، فرشتگان الهی مامور حفظ تقدس و پاکی یروشالییم و نیز بزرگان ایسرائل که مسوولان حفظ محدوده شریعت یهودند.) آنان هرگز روز یا شب خاموش نشده، پیاپی به وظیفه خود می پردازند و اما شما که به یادآوری خد.اوند مشغولید، آرام ننشینید.
7. و ذات مقدس او را آرام نهید تا سرانجام به نیروی اراده اش یروشالییم را استقلال بخشیده، آن را ستوده ی مردم روی زمین کند.
(یادآوری کنندگان خد.اوند، قوم ایسرائل در گالوت است که با استغاثه ها و عبادتهاشان پیوسته خرابی بِت هَمیقداش و سرگردانی قوم را به خد.ا یادآورده، آبادی آن و رهایی ایسرائل را همواره خواستارند.)
8. خد.اوند به دست راستش و به بازوی نیرومندش (به عظمت و شکوهش) چنین قسم یاد کرد:
«بی گمان، غله شما را به تاراج دشمنانتان نمی دهم و دیگر بیگانگان، ثمره دسترنجتان را نمی نوشند
9. اما آنان که آن غله را گِرد می کرده اند، ثمره کارشان را خورده، خد.اوند را می ستایند و آنان که آن شراب را به سختی می ساخته اند، آن را خودشان به خوشی و شادمانی در حیاطهای (بت همیقداش) خانه مقدس من (و برابر مقررات تورا) خواهند نوشید.
10. ای ملت ایسرائل بگذرید. از دروازه های ایسرائل گذشته، راه را برای دیگران بگشایید. بسازید. جاده ها را ساخته، سنگلاخ ها را کنار بزنید (و راه را برای بازگشت انبوه ملت که از گالوت باز می گردند، هموار سازید)؛ و سرانجام پرچم و نشان شناسایی قوم ایسرائل را بر فرازشان برافرازید.
11. اینک خد.اوند به سرزمین های دور چنین اعلام فرموده است:
«ای ملل عالم به دختر صیون (ملت ایسرائل) بگویید: اینک زمان نجات و آزادی تو فرا رسیده، بنگر که پاداش آسمانی (که برای تو و برابر رنجهای سرگردانی و در به دری تو منظور شده) در دست خد.اوند و مزدی که پروردگار (برای تو کنار نهاده) در اختیار ذات خود اوست
12. و اما (ای یروشالییم) بنگر که همه عالمیان، (فرزندانت را) قوم مقدس و رهاشدگان الهی و تو را مطلوب و دلخواه و نَه شهر متروک خواهند خواند.
فصل شصت و سه
(رویای عمیق یِشَعیا در مجازات نهایی الهی برای قوم اِدوم یا نسل عِساو در ظلم و ستمی که به ملت گالوت کرده است. این نبوت، تصویری است از دوران ظهور ماشیَح که خد.ا به نام رزمنده ای نیرومند و خشمگین چنانکه جامع نبردش از خون دشمنان ایسرائل رنگین شده، از این نبرد باز می گردد.)
1. این کیست که از اِدوم و از راه باصِره (محدوده ادوم) با جامه ای سرخ رنگ می آید؟
آیا همان ذات و نمادی است که در جامه پرشکوهش با جلال و عظمت قدرتش به پیش می رود؟
من (خد.ا) هستم که به افتخار پیروزی عدالتم، سخن گفته و برای نجات قومم، عظمتم را متجلی کرده ام.
2. (گفتگوی ناوی با ذات الهی در رویا): پس چرا جامه پرشکوهت سرخ و لباست همانند آن که چرخ شراب گیری را می گرداند، رنگین است؟ (جامه، لباس و چرخ شراب گیری، توصیفات ادبی، تشبیهی و رویایی بوده و مفهوم جسمی ندارد. شراب گیری؛ مجازات و لگد کردن نسل ادوم توسط خد.است.)
3. زیرا چرخ شراب گیری را به تنهایی گردانده (انگور را به تنهایی لگد می کوفتم) و هیچ یک از ملتها به یاری من نیامده بودند. من آن اقوام و ملل (عساو) را با خشمم لگد زده و به خشمم پای مالیدم.
این خون ایشان است که (چون لکه شراب) بر جامه ام پاشیده شده و برای همین لباسم را آلودم.
4. زیرا روز اجرای انتقامم را (که در مقایسه با دوران آزادی ایسرائل، مثل یک روز برابر یک سال خواهد بود) در نظر داشته ام و هم اکنون پس از اجرای آن، سال نجات و آزادی قومم فرا رسیده است.
5. و پیش از اجرای این انتقام و مشیت به قومم نگریستم؛ اما هیچ یک از آنان در این نبرد برای حمایت از من نبود. در بهت و حیرت به ایشان خیره شدم؛ ولی باز حاضر به ایستادگی و حمایت از من نشدند.
(گلایه خد.اوند از ملت ایسرائل است که وظیفه مقدسشان را در حمایت از فرمانها و فرایض و خواسته های او به خوبی انجام نداده اند و از این رو قادر به پایان دوران گالوت شان نبوده اند. پس خد.ا ناگزیر به شکست و نابودی دشمنانشان، ایشان را سرانجام برای قولش به پدران ایسرائل رهاند.)
نجات را به بازوی خود در این نبرد فراهم آورده و هیبت خشمم بود که ذاتم را در این راه استوار گرداند.
6. در خشم بسیارم بود که ملتها (مخالفان ایسرائل) را زیر پا لگد کوفتم و غضبم را به آنها نوشانده، خونشان را بر زمین ریختم.
7. و من (یشعیا) رحمتها و ستایش خد.ا را بر پایه آنچه ذات مقدسش برای ما (ایسرائل) اراده فرموده و انجام داده است، می گویم. درباره همه خوبی ها و احسانی که به خاطر ذات رحمان و رحیمش و برای عشق و دلبستگی بی کرانش در حق خاندان ایسرائل روا داشته است، می گویم.
8. زیرا ذات مقدس او اعلام نمود: «اینان (با خطاهاشان باز) قوم من هستند. فرزندانی که با این حال سرانجام عهدشان را نخواهند شکست» و چنین بود که ذات او (خد.ا) مظهر نجات و آزادی ایشان شد.
9. همان ذات و مظهر مقدسی که در تمام دوران رنج و ستم ایشان، او هم در عذاب و رنج بود و از این رو آنگاه «فرشته حضور اقدسش» ایشان را رهاند. برای محبت و لطفش بود که ایشان را آزادی بخشید.
(بر بالهای خود) افراشتشان و در دورانهای گذشته حملشان کرد.


***************
 چکیده چند خبر در رابطه با 
جمهوری اسلامی و کشور یهود «خواهر خواندگی تهران و غزه»
    مقاماتی از جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه در نشستی در تهران که نمایندگان گروههای فلسطینی نیز در آن شرکت داشتند، از بررسی طرحی برای اعلام «خواهر خواندگی تهران و غزه» خبر دادند. خبرگزاری «فارس»، که این گزارش را منتشر کرده، نوشت صلاح الزواوی سفیر حکومت فلسطینی در تهران و نیز خالد قدومی، نماینده حماس در ایران و معاون وزیر دادگستری در دولت وحدت ملی فلسطینی در این نشست شرکت داشته اند. براساس این گزارش، یک مقام ارشد شهرداری تهران در این جلسه گفت: «ایجاد و توسعه روابط میان شهرداری های تهران و غزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ایران علاقمند است کمک های خود را بویژه در زمان جنگ، به صورت مستقیم در اختیار غزه بگذارد». گفتنی است: جان نثاری رژیم ایران برای تروریست های غزه در حالی است که مردم ایران سالهاست شعار می دهند. «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران».

علی اصغر ولایتیاز فشنگ تا موشک
 حماس را جمهوری اسلامی تامین کرده است
*         موسی ابومرزوق، از رهبران ارشد حماس، در مصاحبه ای با وبسایت «المانیتور»، گفت، تشکل های فلسطینی در جنگ اخیر غزه از یاری های گسترده رژیم ایران برخوردار بوده اند و حماس از این امر قدردانی می کند. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران در امور بین الملل دو هفته پیش گفته بود، از فشنگ تا موشک حماس را ایران تامین کرده است. ابومرزوق نیز گفت: «اگر قرار باشد از کشورهایی به خاطر حمایت شان تشکر کنیم ایران در صدر آنها قرار دارد. چرا که در جنگ اخیر نیز حماس را از نظر مادی، معنوی و نظامی پشتیبانی کرد و در حالی که به خاطر اختلاف بر سر سوریه پشتیبانی ایران از حماس مدتی متوقف شد اما این روابط  اکنون به حالت عادی بازگشته است».

محمدعلی جعفری در پاسخ به سوالی درباره 'تسلیح کرانه باختری
و اقدامات سپاه در این راستا' گفت: هر درخواستی
که از سپاه صورت گیرد، ما کمک میکنیم"


 نویسندگان کتاب می گویند که مطابق این دیدگاه، داشتن فن آوری هستهای به ایران امکان میدهد که در وقت لزوم مانند زمانی که جامعه بینالملل در جنگ ایران و عراق از عراق حمایت کرد، ایران امنیت خود را تضمین شده بداند. «در این دیدگاه در اختیار داشتن فن آوری هستهای میتواند به معنای استقلال بیشتر هم باشد
 ترانه خیلی زیبای.شو سالم - ازجنوب کردستان(عراق)******************
هفته نیکوئی را برای شما عزیزان بیننده
و خانواده های محترمتان ارزو میکنیمNo comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information