9.02.2015

یادداشت سردبیر/ و دیگر هیچ و دیگر هرگز.Editor David Fakheri

سردبیر داوید فاخری

עורך דוד פאחריکارتون مربوط به تحقیقات در مورد دخالت مستقیم شخص ریاست جمهور امریکا اقای « باراک - حسین - اوبا » است که با کمک فرستدگان خود به اسرائیل در پی تغییر در نتایج انتخاباتی در انجاست که مبادا به پیروزی اقای * بنیامین نتنیاهو *   
نخست وزیر محترم کشور یهود تمام شود!.

با اتفاقی که توسط دولت باراک حسین اوباما در مورد وارد اوردن خنجر از پشت به بهترین و شایسته ترین یاور کشور خود درجهان، * کشور یهود *در رابطه با طرح دوستی گسترده ئي که با کینه توز ترین  حکومت « یهود ستیز جهان » ( جمهوری اسلامی ایران اشغالی ) به راه انداخته، دیگر باید یک * یهودی *  خیلی ساده اندیش باشد که تصور  کند در هر کشوری که در  ان زندگی میکند به جز کشور امن * اسرائیل * برای یهودیان  انجا همان وطنی است که پناه او و خانواده اش درمواقع ضروری خواهد بود. اگر بر ان مبنا بیاندیشد مانند فرددیست که * لقمه نان حیاتش * را از پشت سر چرخانده است و انگاه انرا بر دهان میگذارد تا از * گرسنگی * نمیرد! اما میداند که از پریشانی و خستگی چرا؟!. یهودیان از درسهای تاریخ ۲۰۰۰ ساله شان که از دربدریها تا رسیدن مجدد به * سرزمین موعود * فرا گرفته اند باید دانسته باشند  که « یهود ازاری » در بطن هر غیر انسانی در این جهان که عمده دلیل ان « حسادت » از دارا بودن ان قوم از موهباتیست که خود در تحصیل انان کوشش فراوان کرده و میکنند ( نگاهی به تعداد مکتشفان، مخترعان، بنیانگذاران یهودی در جهان بیندازیم که در مقابل تعداد اندک انان در جهان چه شماره های غیر قابل باوری را نشان میدهند! ) دیگر نمیتوانند بر هیچ قدرتی در جهان به جز انچه خداوند در وجود انان توسط *  توراة * و موسی ( کلیم اله ) به ارث گذارده تکیه کنند!. این «‌معامله با ایران » که توسط قدرتمند ترین کشوری که روزی برخی از یهودیان انرا بزرگترین تکیه گاه برای خود تلقی میکردند در حال انجام گیریست نشان میدهد در هر زمانی که لازم بوده این قوم از اولین قربانیهائی بوده  است که « غیر یهودیان » برای خوش ایند یک دیگر انرا به مسلخ  فرستاده اند!.  به نظر من این اخرین هشداریست که توسط * فرشته های خداوند * که در کادر رهبری * کشور یهود * خدمت می کند به انانی از ما که به تعهد خود نسبت به خداوند در مورد * ترمیم جهان * که خواسته * او * از ما بوده است پایبندند باید توجه بیشتری نمود.  به غیر اینگونه اندیشیدن پرورش مار نیشدار و زهرالود تباهی یهودیان و نسلهای بعد از انان ( البته اگر نسلی باقی مانده باشد )  در استین  خیالات ( غیر واقعی ) انان است که مست زیبائیهای « کاذب » محیط اطراف خود شده اند و دیگر هیچ!. وگر نه برخاستن و دست به هر کار * عاقلانه * که در تخصص ماست! زدن تا دیگر هیچ قدرتی خود را در توان ان نبیند که تصور « قربانی کردن » قوم یهود را به خود بدهد از وظایفیست که انرا نیز خداوند در اختیارما قرار داده است تا به نحو احسن برای * دفاع * از خود از ان بهره بگیریم!. که دیگر هرگز
!.


No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information