9.01.2015

پست خبری فارسی و انکلیسی دهم شهریور ماه ۱۳۸۴ در ایران اشغالیEditor David Fakheri

سردبیر داوید فاخری

עורך דוד פאחרי

****************

the news article about the IRI ( Islamic

 republic of Iran )

 forming a "Foreign Legion"

 fight its wars :


*****************


************

شب و روزتان خوش

No comments:

Post a Comment

POST توراه و هفطارای

Every Post's Information