10.15.2015

* شبات شالم * پاراشای نوح


Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי  For the important News of the world
   ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
   at Facebook under the 
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


   ד׳ בְּחֶשְׁוָן תשע״ו
    4th of Cheshvan, 5776
    Sat, 17 October 2015 
  •  بیست و پنجم مهر ماه ۱۳۹۴
  • در ایران اشغالی 
  •  


  1.      واقع شد زمانيكه (نسل) آدم بر روي زمين شروع به زياد شدن نمود و براي آنها دختراني به دنيا آمدند.
  2.      قدرتمندان ديدند كه دختران آدم نيكو هستند هر كدام را كه انتخاب ميكردند به زور ميگرفتند.
  1.      خداوند به نُوئَح (نوح) گفت: چونكه تو را در اين دوره در پيشگاهم صديق ديدم تو با تمام خانوادهات به كشتي داخل شو.
  2.      از تمام چارپايان حلالگوشت از هر نوع هفت جفت، نر و مادهاش را براي خود بردار و از چارپاياني كه حلال گوشت نيستند از هر نوع دو تا نر و مادهاش.
  1.      خداوند نُوئَح (نوح) و هر حيواني و هرچارپايي را كه با او در كشتي بودند مد نظر قرار داد. خداوند بادي بر زمين عبور داد و آبها فروكش كرد.
  2.      چشمههاي اعماق زمين و روزنههاي آسمان مسدود گشته، باران از آسمان بازايستاد.
  1.      خداوند، نُوئَح (نوح) و پسرانش را بركت كرد و به آنها گفت بارور گرديد و بسيار شويد و جهان را پر كنيد.
  2.      خوف و ترس شما بر هر حيوان درنده و هر پرندهي آسمان و هرچه زمين توليد كند و بر تمام ماهيهاي دريا باشد. (آنها) در اختيار شما گذاشته شدهاند.
  1.      اين تاريخچهي خانوادهي پسران نُوئَح (نوح) يعني شِم، حام و يِفِت است. و بعد از طوفان براي آنها پسراني[1] متولد شدند.
  2.      پسران يِفِت؛ گُمِر، ماگُگ، مادَي و ياوان، تووال، مِشِخ و تيراس.
  3.      و پسران گُمِر؛ اَشكِنَز، ريفَت و تُگَرما.
  1.      تمام آن سرزمين يك زبان و كلمات يكسان داشت.
  2.      واقع شد كه هنگام مسافرت كردنشان از خاور، در سرزمين شينعار، درهاي يافتند و آنجا مسكن گزيدند.
  3.      به يكديگر گفتند بيایيد خشت بزنيم و خوب بپزيم. آجر براي آنها جاي سنگ و خاك رُس به جاي ملاط شد.  *********************


  دومین هفطارایشعیا 54/1-/54/10اگر روش حودش روز شبات باشد،هفطارای روش حودش، یشعیا 66/1-66/24 خوانده میشودهفطارای نُوَح نیز همانند هفطارای برشیت، وصف پایان گالوت و نجات نهایی ملت ایسرائل از طوفان است که بحث اصلی نیمه دوم کتاب یشعیا را در بردارد. اشاره ناوی به پاراشای نُوَح به ویژه در آیه (9) تشابه این هفطارا را با پاراشای نُوَح می نماید.همان گونه که آبهای طوفان نُوَح پس از ویرانی و نابودی زمین، دنیای پاک و مطلوبتری را فراهم ساخت، به پیش بینی یشعیا در این بخش از نبوتهایش، گالوت سخت و ویرانگر ملت ایسرائل، رهایی دلپذیر سرزمین و قوم رنج کشیده ایسرائل را پی دارد.

  یشعیا- فصل پنجاه و چهار

  1- ای نازایی که نزاییده ای، تو آواز بخوان و فریاد برآور تویی که رنجهای زادن را نکشیده ای، زیرا خد-اوند چنین می فرماید:"فرزندان زن رها شده و بی کس، از فرزندان زن عقد شده بیشترند."(یروشالییم که در دوران گالوت، به نام مادر ناکام ملت ایسرائل از دیدار فرزندانش محروم شده است)2- خیمه ات (یروشالییم) را بگستر تا بتوانی قوم ایسرائل را که نزد تو باز می گردند، جامی دهی. پرده های مسکنت (دروازه شهرهای ایسرائل) را بی دریغ بگشا.ریسمانهای پرده ها و دروازه ها را پهنتر کن و میخهایت را مستحکم نما(دیواره های بت همیقداش)3- زیرا از راست و چپ (مشرق و مغرب یا شمال و جنوب) گسترده خواهی شد. نسل تو بر بیگانگان ایسرائل چیره شده و شهرهای ویران شده اش را دیگر بار مسکونی می سازند.4- مترس(ای ایسرائل)؛ زیرا برای حمایت الهی ، پس از پایان گالوت نهایی و بازگشت به سرزمین موعود خجل نخواهی شد، و شرمسار مباش که بار دیگر رسوا نخواهی شد؛ چون خجالت و شرمساری دوران جوانی ات(گالوت مصر و بابل) را فراموش خواهی کرد و خفت و خواری دوران بیوکی (سرگردانی ات در گالوت) را دیگر به یاد نخواهی آورد.


   
  عکس مقبره داود پادشاه در یروشالییم ( اورشلیم )در سال ۱۹۰۳ میلادی 


  5- زیرا آفریدگارت که نام مبارکش خد-اوند بلند مرتبه است، چون شوهرش دلسوز، همسر و پشتیبان تو است. تنها ذاتی که مقدس ایسرائل است، رهاننده تو است. اوست که سرانجام ، حد-ای تمام جهانیان شناخته خواهد شد. 6- زیرا خد-اوند تو را زنی (همسری) رنج دیده و دلشکسته خوانده است. پس آیا انصاف است که شوهرش همسرش را در جوانی مردود شمرده ، ترک کند؟ خد-اوند تو چنین می فرماید:7- "تو را ای ایسرائل، تنها برای لحظه ای کوتاه (در دوران گالوت) رها کردهم؛ اما با دلسوزی و رحمی عظیم و بی پایان، تو را (از پیرامون جهان) گرد خواهم آورد."8- خد-اوند رهاننده تو چنین می فرماید:"در اندک برافروختگی خشمم ، رخسارم (نظر عظیم) را از تو برای لحظه ای در دوران سرگردانی ات (در گالوت) نهفتم؛ اما به لطف و مرحمتی ابدی ، بر تو رحم و شفقت ارزانی خواهم کرد."9- "چون برای ذات من، گالوت ایسرائل ، همانند آبهای طوفان نُوَح است، زیرا چنانکه سوگند یاد گردم آبهای طوفان نُوَح ، بار دیگر زمین را در خود فرو نخواهد بلعید، سوگند یاد نمودم که ای ایسرائل ، بار دیگر بر تو خشمگین نشده ، تو را توبیخ و سرزنش نکنم."(با اینکه گالوت سبب ویرانی و رنج قوم ایسرائل بوده است ، فرجامی خوش و دلپذیر برایشان در پی خواهد داشت)10- خد-خداوندی که بر تو رحم و شفقت ارزانی می فرماید، چنین می فرماید:
  "زیرا(در اوضاع ناممکن) کوهستانها از جایشان می چرخند و تپه ها نیز از جایشان می جنبند.آگاه باش که احسان من، تو را رها نکرده و پیمان صلح ابدی من و تو باطل نخواهد شد."رحم و شفقت ارزانی می فرماید، چنین می فرماید:"زیرا(در اوضاع ناممکن) کوهستانها از جایشان می چرخند و تپه ها نیز از جایشان می جنبند.آگاه باش که احسان من، تو را رها نکرده و پیمان صلح ابدی من و تو باطل نخواهد شد."


  שבוע טוב , יפה ומבורך

  هفته خوشی را برای شما از درکاه 
  خداوند متعال ارزو میکنیم

  No comments:

  Post a Comment

  POST توراه و هفطارای

  Every Post's Information